Upphävd författning

Förordning (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-06-03
Ändring införd
SFS 1993 i lydelse enligt SFS 2001:616
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om avgifter enligt 25 § läkemedelslagen (1992:859). Förordning (1999:1373).

2 §  Avgifter skall betalas

 • för läkemedel, inklusive sådana läkemedel som anges i 5 §, av den som ansöker om eller har fått godkännande för försäljning av läkemedlet eller som ansöker om sådan jämkning av ett godkännande att indikationerna för läkemedlet utvidgas,
 • för sådana medicinska gaser på vilka läkemedelslagen (1992:859) är tillämplig av den som ansöker om eller har tillstånd att tillverka gasen,
 • för homeopatiska medel av den som ansöker om eller innehar registrering av medlet,
 • för klinisk läkemedelsprövning av den som gör ansökan om eller har tillstånd att få utföra prövningen,
 • för läkemedel för vilket det meddelats tillstånd till försäljning enligt 5 § tredje stycket läkemedelslagen (1992:859) av den som fått tillståndet,
 • för tillstånd till tillverkning av läkemedel av den som ansöker om tillståndet.

[S2]Ansökningsavgift skall betalas när en ansökan ges in. Förordning (1999:1373).

2 a §  Tillkommande avgift skall betalas

 • för andra ändringar av villkoren i ett godkännande av läkemedel än som avses i 2 § av den som gör anmälan eller ansökan,
 • för en prövningsrapport i samband med en ansökan i en annan av Europeiska unionens medlemsstater om erkännande av ett i Sverige godkänt läkemedel av den som begär att Läkemedelsverket utarbetar eller kompletterar en sådan rapport.

[S2]Avgiften skall betalas när en anmälan eller en ansökan ges in eller när någon begär att Läkemedelsverket utarbetar eller kompletterar en prövningsrapport.

2 b §  Särskild avgift skall betalas för vetenskaplig rådgivning som lämnas av Läkemedelsverket i samband med utvecklingen av ett läkemedel av den som får sådan rådgivning.

[S2]Avgiften skall betalas när någon begär att Läkemedelsverket skall lämna vetenskaplig rådgivning. Förordning (1999:1373).

3 §  Årsavgift skall betalas

 1. för läkemedel från och med månaden efter den då läkemedlet godkändes för försäljning till och med den månad då godkännandet upphör att gälla,
 2. för medicinska gaser från och med månaden efter den då tillverkningstillstånd meddelades till och med den månad då tillståndet upphör att gälla,
 3. för homeopatiska medel från och med månaden efter den då medlet registrerades till och med utgången av det budgetår då registreringen upphör, och
 4. för sådana naturläkemedel och vissa utvärtes medel för vilka tillstånd till försäljning meddelats enligt 5 § andra stycket läkemedelslagen (1992:859) i dess lydelse före den 1 april 1994, till och med utgången av det budgetår då tillståndet upphör,
 5. för tillverkning av läkemedel, naturläkemedel, homeopatika, vissa utvärtes medel samt för laboratorier med GLP-verksamhet.

[S2]Årsavgift enligt första stycket 1-4 skall inte betalas om anmälan om att läkemedlet skall avregistreras görs före den 1 februari. Förordning (1999:1373).

4 §  Läkemedelsverket bestämmer inom vilken tid och på vilket sätt avgifter skall betalas.

[S2]Läkemedelsverket får, om det finns synnerliga skäl, göra undantag från kravet att avgiften skall betalas när ansökan ges in. Läkemedelsverket får, om det finns särskilda skäl, besluta att ansökningsavgiften för ett läkemedel skall betalas med lägre belopp än vad som följer av 6 §.

[S3]Läkemedelsverket får även, om det finns synnerliga skäl, besluta att årsavgift för ett läkemedel skall betalas med lägre belopp än vad som följer av 6 §. Förordning (2001:616).

5 §  Vid bestämmande av avgift enligt 6 § förstås med

 1. naturläkemedel: produkter som avses i 1 § 3 mom.första stycket 2 i den numera upphävda läkemedelsförordningen (1962:701),
 2. vissa utvärtes medel: produkter som avses i 1 § 3 mom.andra stycket i den numera upphävda läkemedelsförordningen (1962:701), s. k. fria läkemedel,
 3. parallellimport: import från ett land inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet av en produkt som redan har godkänts för försäljning här i landet och i exportlandet om importen görs av annan än tillverkaren eller den som har fått läkemedlet godkänt,
 4. lagerberedning: läkemedel som tillverkas på apotek eller annan av Apoteksbolaget AB:s anläggningar och som inte är avsedda för viss person eller visst tillfälle och som inte har godkänts för försäljning,
 5. centralt godkända läkemedel: läkemedel som godkänts för försäljning i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2309/93 av den 22 juli 1993 om gemenskapsförfaranden för godkännande för försäljning av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet. Förordning (1997:961).

Avgift i kronor

Ansökningsavgifter för humanläkemedel
Nationella ansökningar Komplett ansökan, avgift per produkt avgift för ytterligare läkemedelsform eller styrka i samma ansökan Förkortad ansökan, avgift per produkt avgift för ytterligare läkemedelsform eller styrka i samma ansökan Radioaktivt läkemedel, per produkt Allergen per grundextrakt per spädning från grundextrakt Parallellimporterat eller parallelldistribuerat läkemedel, per produkt och exportland avgift för ytterligare form, styrka eller exportland i samma ansökan Ansökan om licens avseende lagerberedningar, rikslicens per produkt Duplikatansökan, avgift per produkt, läkemedelsform eller styrka340 000 70 000 70 000 40 000 70 000 50 000 5 000 15 000 10 000 120 000 20 000
Nationella ansökningar där Sverige agerar berörd medlemsstat i den ömsesidiga proceduren Komplett ansökan, avgift per produkt 200 000 avgift för ytterligare läkemedelsform eller styrka i samma ansökan 40 000 Förkortad ansökan, avgift per produkt 70 000 avgift för ytterligare läkemedelsform eller styrka i samma ansökan 40 000 Duplikatansökan, avgift per produkt, läkemedelsform eller styrka 20 000

Förnyat godkännande efter 5 år (ömsesidigt och nationellt) Förnyat godkännande per produkt 15 000

Tillkommande avgifter för ett befintligt nationellt godkänt humanläkemedel
Ny läkemedelsform eller styrka, avgift per produkt 70 000 avgift för ytterligare läkemedelsform eller styrka i samma ansökan 40 000 Ny dosering utanför dosintervall (avser per dos) 70 000 Ny indikation inkluderande eventuell dos- och styrkeändring 70 000 Större ändringsärende som inte är en typ 1-ändring och som inte kräver en ny ansökan exklusive indikationsändring och dos 7 500 Receptfrihet 70 000
Sverige agerar referensland i den ömsesidiga proceduren Komplett ansökan, avgift per produkt 200 000 Förkortad ansökan, avgift per produkt 100 000 Duplikatansökan, avgift per produkt 20 000 Ansökan där Sverige agerar referensland i den ömsesidiga proceduren och produkten redan blivit godkänd i annat land genom ömsesidigt godkännande, komplett ansökan, avgift per produkt 120 000 Ansökan där Sverige agerar referensland i den ömsesidiga proceduren och produkten redan blivit godkänd i annat land genom ömsesidigt godkännande, förkortad ansökan, avgift per produkt 60 000 Ansökan där Sverige agerar referensland i den ömsesidiga proceduren och produkten redan blivit godkänd i annat land genom ömsesidigt godkännande, duplikatansökan, avgift per produkt 12 000 Ändring typ 2, exklusive indikationsändring 15 000 Ändring typ 2, inklusive indikations- och dosändring 100 000
Sverige agerar berörd medlemsstat i den ömsesidiga proceduren Ändring typ 2 5 000 Ny form eller styrka 40 000 Ändring typ 2, indikations- och dosändring 40 000
Årsavgifter för humanläkemedel
Läkemedel med komplett ansökan, godkänt i mindre än fem år 76 000 Läkemedel med förkortad ansökan och komplett ansökan godkänt i mer än fem år samt lagerberedningar 38 000 per ytterligare läkemedelsform eller styrka (ej för lagerberedning) 16 000 Läkemedel med duplikatansökan som godkänts under år 2000 eller senare, avgift per läkemedelsform eller styrka 16 000 Årsavgift för parallellimporterade läkemedel skall betalas med en tredjedel av de nu angivna beloppen. Allergen per produkt 8 000 per spädning från grundextrakt 1 000 Radiofarmaka per form eller styrka 8 000
Ansökningsavgifter för veterinärläkemedel
Nationella ansökningar Komplett ansökan, avgift per produkt avgift för ytterligare läkemedelsform eller styrka i samma ansökan Förkortad ansökan, avgift per produkt avgift för ytterligare läkemedelsform eller styrka i samma ansökan Parallellimporterat eller parallelldistribuerat läkemedel, per produkt och exportland avgift för ytterligare form eller styrka i samma ansökan Ansökan om licens avseende lagerberedningar, rikslicens per produkt Ansökan om karenstids- och gränsvärdesbestämning Duplikatansökan, avgift per produkt, läkemedelsform eller styrka240 000 50 000 50 000 30 000 15 000 10 000 70 000 5 000 20 000
Nationella ansökningar där Sverige agerar berörd medlemsstat i den ömsesidiga proceduren Komplett ansökan, avgift per produkt 120 000 avgift för ytterligare läkemedelsform eller styrka i samma ansökan 25 000 Förkortad ansökan, avgift per produkt 50 000 avgift för ytterligare läkemedelsform eller styrka i samma ansökan 30 000 Duplikatansökan, avgift per produkt, läkemedelsform eller styrka 20 000

Förnyat godkännande efter 5 år (ömsesidigt och nationellt) Förnyat godkännande per produkt 10 000

Tillkommande avgifter för ett befintligt nationellt godkänt veterinärläkemedel
Ny läkemedelsform eller styrka, avgift per produkt 60 000 avgift för ytterligare läkemedelsform eller styrka i samma ansökan 30 000 Ny dosering utanför dosintervall (avser per dos) 60 000 Ny indikation inkluderande eventuell dos- och styrkeändring 60 000 Större ändringsärende som inte är en typ 1-ändring och som inte kräver en ny ansökan exklusive indikationsändring och dos 7 500 Receptfrihet 60 000
Sverige agerar referensland i den ömsesidiga proceduren Komplett ansökan, avgift per produkt 100 000 Förkortad ansökan, avgift per produkt 50 000 Duplikatansökan, avgift per produkt 20 000 Ansökan där Sverige agerar referensland i den ömsesidiga proceduren och produkten redan blivit godkänd i annat land genom ömsesidigt godkännande, komplett ansökan, avgift per produkt 60 000 Ansökan där Sverige agerar referensland i den ömsesidiga proceduren och produkten redan blivit godkänd i annat land genom ömsesidigt godkännande, förkortad ansökan, avgift per produkt 30 000 Ansökan där Sverige agerar referensland i den ömsesidiga proceduren och produkten redan blivit godkänd i annat land genom ömsesidigt godkännande, duplikatansökan, avgift per produkt 12 000 Ändring typ 2, exklusive indikationsändring 15 000 Ändring typ 2, inklusive indikations- och dosändring 60 000
Sverige agerar berörd medlemsstat i den ömsesidiga proceduren Ändring typ 2 5 000 Ny form eller styrka 35 000 Ändring typ 2, indikations- och dosändring 35 000
Årsavgifter för veterinärläkemedel
Läkemedel med komplett ansökan, godkänd i mindre än fem år 56 000 Läkemedel med förkortad ansökan och komplett ansökan äldre än fem år samt lagerberedningar 28 000 per ytterligare läkemedelsform eller styrka (ej för lagerberedning) 12 000 Läkemedel med duplikatansökan som godkändes under år 2000 eller senare, avgift per läkemedelsform eller styrka 12 000 Årsavgift för parallellimporterade läkemedel skall betalas med en tredjedel av de angivna beloppen.
Övriga årsavgifter för human- och veterinärläkemedel
Tillverkning av läkemedel Grundavgift högst tre läkemedelsformer 37 500 Tillägg för fler än tre läkemedelsformer 12 500 Tillägg för parenterala läkemedel 25 000 Årsavgift för begränsad tillsynsinsats 18 750 Årsavgift för tillverkning av medicinska gaser 12 750
Övriga ansökningsavgifter för human- och veterinärläkemedel
Ansökan om tillstånd att utföra klinisk prövning ett prövningsställe avgift per tillkommande prövningsställe Ansökan om licens Ändring av innehavare av marknadsföringstillstånd Ansökan om tillstånd att tillverka läkemedel Ansökan om tillstånd att tillverka medicinska gaser Vetenskaplig rådgivning30 000 1 000 150 2 500 100 000 50 000 20 000
Laboratorier med GLP-reglerad verksamhet
Årsavgift för säkerhetsstudier50 000
Årsavgift för analysverksamhet12 500
LÄKEMEDELSNÄRA PRODUKTER
Ansökningsavgifter för naturläkemedel
Nationella ansökningar och ansökningar där Sverige agerar referensland eller berörd medlemsstat i den ömsesidiga proceduren Bibliografisk ansökan, avgift per produkt 45 000 Förnyat godkännande, avgift per produkt 10 000 Större ändringsärende som inte är en typ 1-ändring och som inte kräver en ny ansökan, exklusive indikationsändring och dos 6 250 Ny indikation inkluderande eventuell dos- och styrkeändring 10 000 Ny dosering utanför redan godkänt dosintervall, avgift per dos 10 000 Ändring av innehavare av marknadsföringstillstånd 2 250
Ansökningsavgifter för vissa utvärtes medel
Nationella ansökningar och ansökningar där Sverige agerar referensland eller berörd medlemsstat i den ömsesidiga proceduren Bibliografisk ansökan, avgift per produkt 45 000 Förnyat godkännande, avgift per produkt 10 000 Större ändringsärende som inte är en typ 1-ändring och som inte kräver en ny ansökan, exklusive indikationsändring och dos 6 250 Ny indikation inkluderande eventuell dos- och styrkeändring 10 000 Ny dosering utanför redan godkänt dosintervall, avgift per dos 10 000 Ändring av innehavare av marknadsföringstillstånd 2 250
Övriga ansökningsavgifter för naturläkemedel och vissa utvärtes medel Parallellimport naturläkemedel och vissa utvärtes medel per produkt och land 10 000 Ansökan om tillstånd att utföra klinisk prövning vid ett prövningsställe 27 500 avgift per tillkommande prövningsställe 1 000 Ansökan om tillstånd att tillverka naturläkemedel eller vissa utvärtes medel 50 000
Årsavgift för naturläkemedel
Per produkt som godkänts för försäljning 15 000 Per produkt för vilka meddelats tillstånd till försäljning enligt 5 § andra stycket läkemedelslagen (1992:859) i dess lydelse före den 1 april 1994 11 350 Grundavgift tillverkare av naturläkemedel 25 000 Begränsad tillsynsinsats 12 500
Årsavgift för vissa utvärtes medel
Per produkt som godkänts för försäljning 15 000 Per produkt för vilka meddelats tillstånd till försäljning enligt 5 § andra stycket läkemedelslagen (1992:859) i dess lydelse för den 1 april 1994 11 350 Grundavgift tillverkare vissa utvärtes medel 25 000 Begränsad tillsynsinsats 12 500
Ansökningsavgifter för homeopatiska produkter
Registrering av medel som avses i 2 § tredje och fjärde styckena läkemedelslagen Per produkt (inklusive max 10 spädningar för enkelmedel) som inte tidigare registrerats i en annan medlemsstat i Europeiska unionen enligt de bestämmelser i den staten varigenom rådets direktiv 92/73/EEG av den 22 september 1992 om utökad räckvidd för direktiv 65/65/EEG och 75/319/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar beträffande läkemedel och fastställande av ytterligare bestämmelser som rör homeopatika eller rådets direktiv 92/74/EEG av den 22 september 1992 om utökad räckvidd för direktiv 81/851/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning som rör veterinärmedicinska läkemedel och fastställande av ytterligare bestämmelser som rör homeopatika avsedda för djur genomförts 2 250 Per produkt (inklusive max 10 spädningar för enkelmedel) som tidigare registrerats inom Europeiska unionen enligt de bestämmelser den staten varigenom direktiv 92/73/EEG eller direktiv 92/74/EEG genomförts 1 000 Ändring av registreringsinnehavare och/eller ombud, per företag 1 500 Ansökan om tillstånd att tillverka homeopatika 25 000
Årsavgifter för homeopatiska produkter Per produkt (inklusive spädningsserier för enkelmedel) 225 Grundavgift för tillverkning av homeopatika 25 000 Begränsad tillsynsinsats för tillverkning av homeopatika 12 500 Förordning (2001:616).

7 §  Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (1999.1373).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:960) om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:1017) om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

  Omfattning
  ändr. 3, 6 §§
  Ikraftträder
  1995-08-01

Förordning (1997:961) om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1813) om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1999 och tillämpas första gången på årsavgifter för år 1999.
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1999-02-01

Förordning (1999:1373) om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:93, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:SoU1
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6 §§; nya 2 a, 2 b, 7 §§
CELEX-nr
392L0074
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:616) om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder ikraft den 1 september 2001. Äldre föreskrifter i fråga om avgifter gäller fortfarande för tiden före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraftträder
2001-09-01

Förordning (2006:669) om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1056) om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2006-08-01

Förordning (2009:630) om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:1382) om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:287) om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2010-06-01

Ändring, SFS 2010:1167

Omfattning
upph.