Upphävd författning

Lag (1993:825) om personregister i riksdagens informationssystem Rixlex

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993:825 i lydelse enligt SFS 2000:429
Ikraft
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Riksdagsförvaltningen får med hjälp av automatisk databehandling för de ändamål som anges i 2 § inrätta och föra personregister som ingår i 4 § angivna delar av riksdagens informationssystem Rixlex. Lag (2000:429).

2 §  Ändamålen med personregistren skall vara att skapa underlag för produktion av riksdagstrycket och planering av riksdagens ärendehantering, att dokumentera riksdagens beslut samt att tillgodose riksdagens och utomståendes behov av information om innehållet i riksdagstrycket och om riksdagens beslutsfattare.

3 §  Personuppgifterna i registren får avse

 1. riksdagens ledamöter och ersättare för dessa,
 2. handläggare i riksdagens utskottsorganisation,
 3. andra enskilda personer som omnämns i riksdagstrycket.

[S2]I fråga om riksdagens ledamöter och ersättare för dessa får anges

 1. namn, födelsedatum och adressuppgifter,
 2. yrke och utbildningsbakgrund,
 3. partibeteckning och valkrets,
 4. uppdrag i riksdagen, landsting och kommun samt andra uppdrag,
 5. utgivna skrifter.

[S3]I fråga om handläggare får anges namn och placering vid utskott. I fråga om andra enskilda personer får anges de uppgifter om dem som förekommer i riksdagstrycket.

4 §  Rixlex får innehålla

 1. register över ärenden som bereds för beslut av riksdagen,
 2. register över riksdagens beslut,
 3. register över interpellationer och frågor,
 4. riksdagstrycket i löpande text,
 5. register över riksdagens ledamöter och ersättare för dessa.

5 §  Riksdagsförvaltningen får sälja uppgifter ur Rixlex till utomstående.

[S2]Uppgifterna får lämnas ut via terminal, på medium för automatisk databehandling eller på annat sätt. Grunderna för prissättningen bestäms av riksdagsförvaltningen.

[S3]Har den registrerade till riksdagsförvaltningen anmält att han inte önskar att uppgifterna används för direktreklamändamål, får hans uppgifter inte säljas för sådant ändamål. Lag (2000:429).

Ändringar

Lag (1993:825) om personregister i riksdagens informationssystem Rixlex

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:402
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (2000:429) om ändring i lagen (1993:825) om personregister i riksdagens informationssystem Rixlex

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:214, Bet. 1999/2000:KU19
Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2012:394) om upphävande av lagen (1993:825) om personregister i riksdagens informationssystem Rixlex

Förarbeten
Rskr. 2011/12:226, Bet. 2011/12:KU23
Omfattning
upph.