Upphävd författning

Förordning (1993:877) med instruktion för Statens institutionsstyrelse;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993:877
Ikraft
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens institutionsstyrelse är central förvaltningsmyndighet för sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (särskilda ungdomshem) samt 22 och 23 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM-hem).

2 §  Statens institutionsstyrelse skall särskilt svara för

  1. planering, ledning och drift av samt tillsyn över de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen,
  2. anvisning av platser till hemmen,
  3. ekonomisk styrning, resultatuppföljning och kontroll,
  4. metodutveckling, forskning- och utvecklingsarbete.

[S2]Statens institutionsstyrelse fastställer årligen avgifter enligt 23 a § tredje stycket socialtjänstlagen (1980:620).

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Statens institutionsstyrelse.

Myndighetens ledning

4 §  Statens institutionsstyrelses generaldirektör är chef för myndigheten. Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.

Styrelsen

5 §  Styrelsen för Statens institutionsstyrelse består av högst nio personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande. Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

6 §  Inom myndigheten finns ett huvudkontor som består av tre enheter, en för drift, en för administration och en för forsknings- och utvecklingsfrågor. Dessutom finns en chefsjurist. Varje enhet leds av en chef.

7 §  Inom myndigheten finns också särskilda ungdomshem och LVM-hem till det antal och med den inriktning som myndigheten bestämmer.

[S2]Ett särskilt ungdomshem leds av en chef.

[S3]Av 22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall framgår att ett LVM-hem skall ha en särskild styrelse. Om Statens institutionsstyrelse bestämmer det, skall ett LVM-hem därutöver ha en chef, som leder verksamheten under hemmets styrelse.

8 §  Vid myndigheten finns ett vetenskapligt råd.

[S2]Rådet inrättas av styrelsen för Statens institutionsstyrelse och består av myndighetens chef, eller någon annan som denne utser, som är ordförande, samt andra ledamöter. Rådet utser inom sig vice ordförande.

Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Statens institutionsstyrelse.

Personalansvarsnämnd

10 §  Statens institutionsstyrelses personalansvarsnämnd består, förutom av generaldirektören och personalföreträdarna, av chefen för den enhet som ansvarar för personaladministrationen, chefen för den enhet frågan rör och chefsjuristen. Generaldirektören är nämndens ordförande. Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

Tjänstetillsättning m. m.

11 §  Generaldirektören och överdirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

12 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

13 §  Andra tjänster vid den centrala förvaltningsmyndigheten än generaldirektören och överdirektören tillsätts av Statens institutionsstyrelse.

[S2]Chefer vid de särskilda ungdomshemmen tillsätts av Statens institutionsstyrelse. Övriga tjänster vid sådana hem tillsätts av chefen för hemmet.

[S3]Chefer vid LVM-hemmen tillsätts av Statens institutionsstyrelse efter hörande av LVM-hemmets styrelse. Övriga tjänster vid LVM- hemmen tillsätts av chefen vid hemmet, om sådan finns, och annars av hemmets styrelse.

Överklaganden

14 §  Beslut som har fattats av chefen för ett särskilt ungdomshem eller av chefen eller styrelsen för ett LVM-hem i ärenden som rör tjänstetillsättningar får överklagas hos Statens institutions- styrelse, vars avgörande inte får överklagas.

Ändringar

Förordning (1993:877) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

Ikraftträder
1993-07-01

Ändring, SFS 1996:610

    Omfattning
    upph.