Upphävd författning

Förordning (1993:889) med instruktion för Prövningsnämnden för bankstödsfrågor;

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1993-06-17
Ändring införd
SFS 1993:889
Ikraft
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Prövningsnämnden för bankstödsfrågor (Prövningsnämnden) har de uppgifter som framgår av lagen (1993:765) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut.

Verksförordningens tillämpning

2 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Prövningsnämnden:

[S2]4--6 §§, 7 § 1--3 och 9 § om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

[S3]16 § om interna föreskrifter,

[S4]28 § om vem som får begära in förklaring m.m.,

[S5]29 § om myndighetens beslut.

[S6]Bestämmelserna i 28 och 29 §§verksförordningen tillämpas dock bara i administrativa ärenden.

Organisation m. m.

3 §  I Prövningsnämnden finns ledamöter och ersättare för dessa i enlighet med vad som har beslutats av regeringen samt ytterligare personal om det behövs och om medel finns tillgängliga.

4 §  Den ledamot som förordnats till ordförande är administrativ chef för Prövningsnämnden. Vice ordföranden är ställföreträdande administrativ chef.

Handläggningen av målen m. m.

5 §  Bestämmelser om handläggning vid Prövningsnämnden finns i lagen (1993:765) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut.

6 §  Inkommande mål fördelas mellan ledamöterna som svarar för beredningen av de mål som tilldelats dem. En ledamot deltar, om inte särskilda skäl föranleder annat, i egenskap av referent i handläggningen och avgörandet av de mål som tilldelats honom. Grunderna för målens fördelning mellan ledamöterna skall framgå av arbetsordningen.

7 §  Den ledamot som bereder målet får ensam vidta åtgärder för beredningen. Han får dock inte

 1. avvisa utredning,
 2. avslå en begäran om muntlig förhandling,
 3. vidta åtgärder som avses i 34 § första stycket 1--2 och 4--6 förvaltningsprocesslagen (1971:291).

[S2]En ledamot får ensam besluta om avskrivning av mål efter återkallelse.

8 §  Prövningsnämnden får förordna biträden och andra anställda som vunnit tillräcklig erfarenhet att på eget ansvar

 1. föra dagböcker,
 2. underteckna och expediera kallelser, förelägganden och andra meddelanden,
 3. vidta åtgärder i samband med delgivningar,
 4. expediera domar, beslut, protokoll och andra handlingar,
 5. betala ut ersättningar av allmänna medel till vittnen, sakkunniga m.fl.

9 §  Mål, och fråga som har kommit upp i ett mål, skall avgöras så snart det kan ske.

Handläggningen av administrativa ärenden

10 §  Administrativa ärenden avgörs av Prövningsnämndens ledamöter eller av Prövningsnämndens ordförande.

11 §  Av Prövningsnämndens samtliga ledamöter avgörs ärenden som avser

 1. viktigare frågor om Prövningsnämndens organisation och arbetsformer,
 2. yttranden i lagstiftningsfrågor,
 3. anslagsframställningar,
 4. annat skiljande från tjänster eller uppdrag än avskedande.

12 §  Ärenden som inte skall avgöras av Prövningsnämndens samtliga ledamöter avgörs av Prövningsnämndens ordförande.

[S2]Prövningsnämndens ordförande får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till någon annan ledamot i Prövningsnämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de skall avgöras av ordföranden.

13 §  Prövningsnämndens beslut i administrativa ärenden får överklagas till regeringen om inte något annat är särskilt föreskrivet.

Förordnande av ledamöter m. m.

14 §  Föreskrifter om förordnande av ledamöter och ersättare finns i lagen (1993:765) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut. Övriga tjänster tillsätts av Prövningsnämnden.

Ändringar

Förordning (1993:889) med instruktion för Prövningsnämnden för bankstödsfrågor

Ikraftträder
1993-07-01

Förordning (1996:597) om upphävande av förordningen (1993:889) med instruktion för Prövningsnämnden för bankstödsfrågor

  Omfattning
  upph.