Upphävd författning

Förordning (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet

Version: 1998:1005

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1993-06-17
Ändring införd
SFS 1993 i lydelse enligt SFS 1998:1005
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Vid Stockholms universitet finns det ett tolk- och översättarinstitut. Institutet är en sådan inrättning för särskilda uppgifter som avses i 3 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100). Förordning (1998:1005).

Uppgifter

2 §  Institutet har som främsta uppgift att anordna tolkutbildning och översättarutbildning. Sådan utbildning omfattar såväl grundläggande högskoleutbildning som fortbildning och vidareutbildning.

[S2]Institutet har också följande uppgifter:

 1. att fördela statsbidrag till kontakttolkutbildning mellan studieförbund och folkhögskolor, utöva tillsyn över sådan verksamhet och kontinuerligt följa upp och utvärdera utbildningen,
 2. att fördela statsbidrag till teckenspråktolkutbildning och teckenspråklärarutbildning mellan folkhögskolor, utöva tillsyn över sådan verksamhet och kontinuerligt följa upp och utvärdera utbildningen,
 3. att svara för pedagogiskt och metodiskt utvecklingsarbete av tolkutbildning och översättarutbildning,
 4. att initiera och samordna lexikaliskt arbete i fråga om de för tolk- och översättarutbildning aktuella främmande språken samt vara engagerat i terminologiskt arbete med invandrarspråk,
 5. att främja forskning och utvecklingsarbete i fråga om tolkning och översättning,
 6. att inom sitt verksamhetsområde verka för information och kompetensutveckling,
 7. att fungera som kontaktorgan i nordiskt samarbete kring tolk- och översättarfrågor.

Organsiation

3 §  Institutet leds av en styrelse. Under styrelsen leds institutets verksamhet av en föreståndare.

Styrelsen

4 §  Institutets styrelse består av högst 13 ledamöter.

[S2]Ledamöterna i styrelsen utses av regeringen för en tid av tre år. Regeringen förordnar en av ledamöterna att vara ordförande för samma tid.

5 §  Styrelsen skall

 1. främja institutets verksamhet och därvid beakta samhällets och yrkeslivets krav och forskningens utveckling,
 2. besluta om riktlinjer för organisation av institutets arbete samt för disposition av dess resurser,
 3. besluta om innehåll och organisation av den utbildning som institutet ger samt inom givna resurser besluta om dimensionering av utbildningen,
 4. informera om utbildningen, anta och registrera studenter samt utfärda bevis över genomgången utbildning,
 5. fördela statsbidrag till kontakttolkutbildning mellan studieförbund och folkhögskolor enligt förordningen (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning och fastställa de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpning av förordningen,
 6. fördela statsbidrag till teckenspråktolkutbildning och teckenspråklärarutbildning mellan folkhögskolor,
 7. ge styrelsen för universitetet underlag för anslagsframställning och budget samt lämna verksamhetsberättelse till styrelsen för universitetet,
 8. ge styrelsen för universitetet särskilt underlag för anslagsframställning beträffande kontakttolkutbildning samt teckenspråktolk- och teckenspråklärarutbildning,
 9. lämna förslag om inrättande av tjänster vid institutet,
 10. yttra sig om tillsättning av andra tjänster vid institutet än föreståndartjänsten.

6 §  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när ärendena kräver det, dock minst två gånger om året.

7 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Överlämnande av beslutanderätt

8 §  Styrelsen får överlämna till en eller flera ledamöter eller föreståndaren att avgöra ärenden som inte behöver prövas av styrelsen.

Tjänst som föreståndare vid institutet

9 §  Tjänsten som föreståndare tillsätts av styrelsen för universitetet efter anmälan av ordföranden i institutets styrelse. För behörighet till tjänst som föreståndare vid institutet krävs att den sökande har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har annan likvärdig kompetens inom institutets verksamhetsområde. I övrigt skall gälla att den sökande har de pedagogiska och andra kvalifikationer som behövs för att fullgöra de med tjänsten förenade uppgifterna.

Utbildning

10 §  För utbildning vid institutet gäller bestämmelserna i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) om grundutbildning.

11 §  Vid antagning till utbildning vid institutet får styrelsen, om det finns särskilda skäl, medge vissa sökande befrielse från ett eller flera behörighetsvillkor.

[S2]Urvalet bland behöriga sökande görs på grundval av antagningsprov enligt vad styrelsen närmare bestämmer.

12 §  Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd, om inte styrelsen föreskriver ett annat betygssystem.

Ändringar

Förordning (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet

  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1998:1005) om ändring i förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2006:1325) om ändring i förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet

Omfattning
ändr. 2, 5, 9, 10 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2007-01-15

Förordning (2010:1783) om ändring i förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Ändring, SFS 2012:143

Omfattning
upph.