Upphävd författning

Förordning (1993:921) om Centrum för idrottsforskning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1993-06-17
Ändring införd
SFS 1993:921 i lydelse enligt SFS 2001:1257
Ikraft
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Vid Idrottshögskolan i Stockholm skall finnas Centrum för idrottsforskning. Detta centrum har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område. Centrumet skall också skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare vid olika universitet och högskolor samt andra engagerade inom området. Förordning (2001:1257).

Organisation

2 §  Centrumet leds av en styrelse bestående av en ordförande och elva andra ledamöter. Ordföranden utses av regeringen. Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karolinska institutet, Idrottshögskolan i Stockholm och Lärarhögskolan i Stockholm utser vardera en ledamot. Riksidrottsförbundet utser två ledamöter. Samtliga ledamöter utses för en bestämd tid av högst tre år.

[S2]För varje ledamot utom ordföranden får finnas en ersättare. Ersättaren utses på samma sätt och för samma tid som ledamoten.

[S3]Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Förordning (2001:1257).

3 §  Styrelsen utser en föreståndare för centrumet för en tid av högst tre år.

4 §  Till styrelsen finns knutet ett vetenskapligt råd som består av en ordförande och fyra andra ledamöter. Ordföranden i rådet får inte ingå i styrelsen men utses av den. De andra ledamöterna utses av Vetenskapsrådet. Förordning (2000:1201).

5 §  Det vetenskapliga rådet har till uppgift att inför styrelsen svara för den vetenskapliga bedömningen av ansökningar om forskningsstöd.

6 § Har upphävts genom förordning (2001:1257).

Styrelsens uppgifter

7 §  Styrelsen skall

 1. avgöra frågor om inriktningen av centrumets verksamhet och dess arbetsformer,
 2. besluta om disposition av de resurser som ställs till förfogande för centrumets verksamhet, i ärenden som förutsätter vetenskapliga bedömningar efter hörande av det vetenskapliga rådet,
 3. utarbeta förslag till budgetunderlag och årsredovisning till styrelsen för Idrottshögskolan i Stockholm. Förordning (2001:1257).

Ärendenas handläggning

8 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst fem andra ledamöter är närvarande.

Ändringar

Förordning (1993:921) om Centrum för idrottsforskning

  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:1172) om ändring i förordningen (1993:921) om Centrum för idrottsforskning

  Omfattning
  ändr. 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1994-08-01

Förordning (1995:445) om ändring i förordningen (1993:921) om Centrum för idrottsforskning

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-06-01

Förordning (2000:1201) om ändring i förordningen (1993:921) om Centrum för idrottsforskning

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:1257) om ändring i förordningen (1993:921) om Centrum för idrottsforskning

Förarbeten
Rskr. 2001/02:97, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:UbU1
Omfattning
upph. 6 §, ändr. 1, 2, 7 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Ändring, SFS 2002:787

Omfattning
upph.