Upphävd författning

Förordning (1993:925) om prissättning vid internationella godstransporter på väg

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1993-06-17
Ändring införd
SFS 1993:925
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagan inte med här.

Bestämmelser som enligt EES-avtalet skall gälla som svensk rätt

1 §  Rådets förordning (EEG) nr 4058/89 av den 21 december 1989 om prissättning vid godstransporter på väg mellan medlemsstater, som det hänvisas till i bilaga XIII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet), skall gälla som svensk förordning.

2 §  Som bilaga 1 till denna förordning finns den svenska texten till förordningen (EEG) nr 4058/89.

3 §  De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna skall ha samma giltighet.

EES-anpassning av bestämmelserna

4 §  När bestämmelserna innehåller begrepp eller hänvisar till förfaranden som är utmärkande för Europeiska gemenskapernas (EG) rättsordning, exempelvis -- ingresser, -- adressaterna för EG: s rättsakter, -- hänvisningar till territorier eller språk inom EG, -- hänvisningar till inbördes rättigheter och skyldigheter för EG-medlemsstaterna, deras offentliga organ, företag och enskilda personer i dessa stater, -- hänvisningar till informations- och anmälningsförfaranden, skall bestämmelserna i följande protokoll tillämpas:

 1. EES-avtalets protokoll 1 om övergripande anpassning i den lydelse protokollet har efter ändringar enligt protokollet den 17 mars 1993 med justeringar av EES-avtalet.
 2. Protokoll 1 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol.
 3. Protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté för EFTA-staterna.

[S2]Protokollen finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES).

5 §  Med EFTA-stat avses i denna förordning en medlem av Europeiska frihandelssammanslutningen för vilken EES-avtalet har trätt i kraft.

6 §  Det som sägs om kommissionen i artiklarna 3.3 och 4 skall i stället avse EFTA:s övervakningsmyndighet och Ständiga kommittén.

Behörig myndighet

7 §  Behörig myndighet enligt artikel 3.1 är för Sveriges del Vägverket.

Verkställighetsföreskrifter

8 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av Vägverket.

Ändringar

Förordning (1993:925) om prissättning vid internationella godstransporter på väg

  CELEX-nr
  389R4058
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Ändring, SFS 2004:5

Omfattning
upph.