Upphävd författning

Förordning (1993:972) om personlig skyddsutrustning för privat bruk

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
1993-07-01
Ändring införd
SFS 1993:972 i lydelse enligt SFS 2004:471
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens ändamål

1 §  Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Förordningens tillämpningsområde

2 §  Denna förordning gäller sådan personlig skyddsutrustning som avses i 2 § lagen (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk.

[S2]Arbetsmiljöverket får efter samråd med Konsumentverket meddela föreskrifter om att lagen om personlig skyddsutrustning för privat bruk och denna förordning inte skall gälla vissa slag av personlig skyddsutrustning. Förordning (2000:962).

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

3 §  Arbetsmiljöverket får efter samråd med Konsumentverket meddela föreskrifter om

 1. de krav som personlig skyddsutrustning skall uppfylla i fråga om
  • skydd för hälsa och säkerhet,
  • utformning, och
  • märkning och annan produktinformation,
 2. kontroll av att personlig skyddsutrustning uppfyller sådana krav som har föreskrivits med stöd av 1, och
 3. de upplysningar och handlingar som skall hållas tillgängliga för kontroll. Förordning (2000:962).

Tillsyn

Tillsynsmyndighet

4 §  Konsumentverket skall se till att föreskrifterna i lagen (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk och de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning följs.

Kostnader för provtagning och undersökning av prov

5 §  Tillverkaren eller dennes behöriga representant inom EES är skyldig att betala Konsumentverkets kostnader för provtagning och undersökning av prover, om en personlig skyddsutrustning vid kontroll visar sig inte uppfylla de krav som anges i 3 § 1.

6 § Har upphävts genom förordning (2004:471).
7 § Har upphävts genom förordning (1994:2002).
8 § Har upphävts genom förordning (1994:2002).

Ändringar

Förordning (1993:972) om personlig skyddsutrustning för privat bruk

  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Förordning (1994:2002) om ändring i förordningen (1993:972) om personlig skyddsutrustning för privat bruk

  Omfattning
  upph. 7, 8 §§, rubr. närmast före 7 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (2000:962) om ändring i förordningen (1993:972) om personlig skyddsutrustning för privat bruk

Omfattning
ändr. 2, 3, §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2004:471) om ändring i förordningen (1993:972) om personlig skyddsutrustning för privat bruk

Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2004-07-01

Ändring, SFS 2018:127

Omfattning
upph.