Upphävd författning

Lag (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992:1326 i lydelse enligt SFS 2011:798
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde m. m.

1 §  Genom lagen genomförs rådets direktiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning. Lag (2004:460).

2 §  Lagen gäller personlig skyddsutrustning som konsumenter i inte obetydlig omfattning utnyttjar eller kan komma att utnyttja för privat bruk.

[S2]Med personlig skyddsutrustning avses i lagen varor som är avsedda att ensamma eller i förening med andra varor bäras eller hållas av en person till skydd mot hälso- och säkerhetsrisker.

3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela före- skrifter om att lagen inte skall gälla vissa slag av personlig skyddsutrustning.

Krav på personlig skyddsutrustning

4 §  En näringsidkare får tillhandahålla personlig skyddsutrustning bara om den uppfyller sådana krav som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer och som avser

 1. skydd för hälsa och säkerhet,
 2. utformning,
 3. märkning och annan produktinformation.

[S2]Vad som sägs om tillhandahållande av personlig skyddsutrustning gäller även erbjudande om och upplåtelse av nyttjanderätt till sådan utrustning.

Tillsyn m. m.

5 §  Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller av ett bemyndigande enligt den utövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

6 §  En näringsidkare är skyldig att på anmaning av tillsynsmyndigheten

 1. lämna tillsynsmyndigheten tillträde till utrymmen där personlig skyddsutrustning förvaras,
 2. lämna de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för tillsynen.

[S2]Om en anmaning enligt första stycket inte följs, får tillsynsmyndigheten förelägga näringsidkaren att fullgöra sin skyldighet. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

7 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. kontroll av att en personlig skyddsutrustning uppfyller sådana krav som har föreskrivits med stöd av 4 §,
 2. skyldighet för en näringsidkare att betala kostnader för provtagning och undersökning av prover.

7 a §  Om en personlig skyddsutrustning som avses i 2 § har CE- märkts trots att den inte överensstämmer med de krav som gäller för CE-märkning, får tillsynsmyndigheten, om rättelse inte vidtagits enligt 16 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, förelägga tillverkare, importör eller den som saluför varan att

 1. upphöra med att föra ut varan på marknaden, eller
 2. återkalla varan.

[S2]Föreläggandet får förenas med vite. Tillsynsmyndigheten får bestämma att ett sådant beslut ska gälla omedelbart.

[S3]Ett föreläggande får inte avse en varas bristande säkerhet. Lag (2011:798).

Prop. 2010/11:80: 2. återkalla varan. Föreläggandet får förenas med vite. Tillsynsmyndigheten får bestämma att ett sådant beslut ska gälla omedelbart.

Ett föreläggande får inte avse en varas bristande säkerhet.

Paragrafen innehåller bestämmelser om handlingsalternativ för tillsynsmyndighet i fall då en personlig skyddsutrustning har CE-märkts trots att den inte överensstämmer med krav som gäller för sådan märkning. Tillsynsmyndigheten får enligt paragrafen vidta vissa ...

Produktsäkerhetslagens tillämplighet

Sanktionsavgifter

9 §  En näringsidkare skall åläggas att betala en sanktionsavgift, om näringsidkaren eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot 4 §.

[S2]I fråga om sanktionsavgift enligt första stycket tillämpas 37 § andra stycket och 38-43 §§produktsäkerhetslagen (2004:451). Lag (2004:460).

10 § Har upphävts genom lag (2004:460).
11 § Har upphävts genom lag (2004:460).
12 § Har upphävts genom lag (2004:460).

Överklagande

13 §  Tillsynsmyndighetens beslut i enskilda fall enligt 6 eller 7 a § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1998:171).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (1995:1722) om ändring i lagen (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Lag (1998:171) om ändring i lagen (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.
  2. Ett föreläggande enligt 7 a § första stycket 2 får inte avse en vara som förts ut på marknaden före den 1 juni 1998.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:174, Prop. 1997/98:61, Bet. 1997/98:LU20
  Omfattning
  ändr. 10, 13 §§; ny 7 a §
  Ikraftträder
  1998-06-01

Lag (2004:460) om ändring i lagen (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. De äldre bestämmelserna i 8 § gäller fortfarande när det är fråga om varor som har tillhandahållits före ikraftträdandet.
 3. Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt vid domstol och som inte gäller ansvar eller förverkande prövas enligt äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:241, Prop. 2003/04:121, Bet. 2003/04:LU29
Omfattning
upph. 10, 11, 12 §§; ändr. 1, 8, 9 §§, rubr. närmast före 9 §
CELEX-nr
31989L0686
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2011:798) om ändring i lagen (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk

Förarbeten
Rskr. 2010/11:272, Prop. 2010/11:80, Bet. 2010/11:NU25
Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2011-08-01

Ändring, SFS 2018:125

Omfattning
upph.