Upphävd författning

Förordning (1993:983) om statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling;

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1993-07-01
Ändring införd
SFS 1993:983 i lydelse enligt SFS 1996:824
Ikraft
1993-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna föreskrifter

1 §  Statligt stöd enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, för information och studier om global och europeisk säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling som innefattar:

 • nedrustning och rustningskontroll,
 • konflikthantering med betoning på förebyggande insatser och annan fredsfrämjande verksamhet, eller
 • andra säkerhetspolitiska ämnen inom ramen för ett vidgat säkerhetspolitiskt synsätt.

[S2]Stödet skall främja verksamhet som är av allmänt intresse och som har god spridningseffekt. Förordning (1996:824).

2 §  Frågor om stöd prövas av regeringen efter yttrande av en beredningsgrupp, som utses av chefen för Utrikesdepartementet. Förordning (1996:824).

3 §  Ett beslut att lämna stöd kan förenas med villkor som närmare anger ändamålet med stödet eller med andra villkor. Den som åsidosätter ett sådant villkor eller använder erhållna bidrag för annat ändamål än som angetts i ansökan eller som inte följer föreskrifterna i denna förordning är skyldig att betala tillbaka vad som mottagits.

4 §  Stöd lämnas i form av projektbidrag eller organisationsstöd.

Projektbidrag

Förutsättningar för bidrag

5 §  Projektbidrag kan ges till sådana svenska organisationer och stiftelser som bedriver sådan verksamhet som avses i 1 §. En mottagare som får organisationsstöd kan också få projektbidrag, om det finns särskilda skäl för det. Förordning (1996:824).

6 §  Lokala eller regionala organisationer som är anslutna till riksorganisationer som uppbär statligt organisationsstöd kan få projektbidrag bara om det finns särskilda skäl.

7 §  Bidraget skall avse i huvudsak enstaka, i tiden avgränsade informations- eller studieaktiviteter, såsom materialproduktion, kurser, seminarier, konferenser, möten och utställningar.

8 §  Bidraget skall endast utgöra ett stöd till verksamheten. Minst 20 procent av projektkostnaderna skall bäras av organisationen eller stiftelsen själv.

9 §  Bidrag lämnas inte till organisationens eller stiftelsens fasta kostnader för personal, resor eller administration eller till projekt som redan genomförts eller som håller på att genomföras när ansökan görs.

[S2]Bidrag lämnas inte heller till en organisation eller stiftelse som brister i redovisning enligt denna förordning av tidigare erhållna bidrag.

Ansökan

10 §  Ansökningar om projektbidrag kan lämnas till Utrikesdepartementet vid två ansökningstillfällen per budgetår. Ansökningstillfällena annonseras i dagspressen.

[S2]Projektbidrag fördelas två gånger om året, i juni och december. Förordning (1996:824).

11 §  Ansökan skall göras på en blankett som Utrikesdepartementet tillhandahåller. Den skall ha kommit in till departementet senast den dag som anges i annonsen.

[S2]Ansökan skall innehålla en preciserad projekt- och målbeskrivning, en tidsplan samt en detaljerad budget som redovisar eventuella andra finansieringskällor.

[S3]Till ansökan skall fogas registeruppgifter, stadgar eller andra handlingar som anger firmatecknare samt verksamhets- och revisionsberättelse. Medlemstidning eller andra dokument som belyser organisationens syfte och verksamhet bör även bifogas.

12 §  Ansökan tas upp till prövning endast om föreskrifterna i 1--11 §§ är uppfyllda och om eventuella tidigare beviljade bidrag redovisats enligt 15 §.

13 §  Endast om det finns särskilda skäl prövas ansökningar om projektbidrag som kommit in efter ett ordinarie ansökningstillfälle.

Redovisning

14 §  Mottagna bidrag skall hållas på en särskild bankräkning. Ränteinkomster som överstiger 3000 kr årligen, tillsammans med eventuellt oförbrukade medel, skall återbetalas till Utrikesdepartementet då bidraget redovisas enligt 15 §.

15 §  Den som tagit emot bidrag skall lämna redovisning till Utrikesdepartementet i form av lägesrapporter var sjätte månad till dess att projektet slutförts. Slutrapport skall lämnas senast tre månader efter det att projektet avslutats.

[S2]Redovisningen skall vara bestyrkt med intyg av auktoriserad eller godkänd revisor och vara avgiven på en särskild blankett som Utrikesdepartementet tillhandahåller. Den skall överskådligt visa hur det beviljade bidraget utnyttjats och innehålla uppgift om genomförda aktiviteter samt en utvärdering av insatsernas effekter. Kostnadsslag och utfall i relation till projektansökan skall redovisas tillsammans med de effekter och resultat som bidraget medverkat till. Slutrapporten skall ange i vilken utsträckning projektets syften uppnåtts.

16 §  Räkenskaper och övriga handlingar som rör verksamheten skall hållas tillgängliga för Utrikesdepartementet.

Organisationsstöd

Förutsättningar för stöd

17 §  Organisationsstöd kan lämnas till sådana svenska ideella organisationer och stiftelser som har en vald styrelse, stadgar och revisorer och som sedan minst två år i betydande omfattning bedriver sådan verksamhet som avses i 1 §.

18 §  Vid prövning av en ansökan om organisationsstöd skall följande omständigheter beaktas:

 • organisationens mål, verksamhet och prioriteringar,
 • om organisationen får annat statligt stöd,
 • verksamhetens spridningseffekter och allmänna intresse inom och utanför organisationen,
 • medlemsengagemang,
 • resurser och kompetens inom relevanta områden,
 • rikstäckning med regionala eller lokala avdelningar,
 • planering, utvärdering, redovisning och rapportering avseende erhållna medel.

Ansökan

19 §  Ansökan om organisationsstöd skall göras hos Utrikesdepartementet senast den 15 september året före det år från och med vilket stöd begärs. Ansökan skall göras på en blankett som Utrikesdepartementet tillhandahåller.

[S2]Följande handlingar skall bifogas ansökan:

 1. gällande stadgar,
 2. verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning,
 3. revisionsberättelse,
 4. en resultatinriktad verksamhetsplan för påföljande tre budgetår,
 5. målformulerad budget för samma tidsperiod,
 6. senaste årsmötesprotokoll.

[S3]Den ekonomiska redovisningen skall bestå av en resultat- och balansräkning över organisationens hela budget som granskats av en av organisationen utsedd revisor. Av resultaträkningens intäktsredovisning skall samtliga bidragsgivare framgå.

[S4]Om en ansökan kommer in för sent eller om den är bristfällig och en uppmaning att avhjälpa bristerna inte följs, får ansökan avvisas. Förordning (1996:824).

Utbetalning och redovisning

20 §  Organisationsstöd betalas ut årsvis. Bidrag överstigande två miljoner kronor betalas dock ut kvartalsvis.

21 §  Räkenskaper och andra handlingar om organisationen och dess verksamhet skall hållas tillgängliga för Utrikesdepartementet.

22 §  Mottagare av organisationsstöd skall senast den 1 september varje år lämna en rapport till Utrikesdepartementet om föregående budgetårs verksamhet. Rapporten skall innehålla en resultat- och balansräkning som granskats av en av organisationen utsedd revisor, en redogörelse för hur organisationens verksamhet utfallit i förhållande till den planerade inriktningen och en kort analys av utvecklingen i verksamheten. Förordning (1996:824).

23 § Har upphävts genom förordning (1996:824).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:983) om statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 september 1993 och tillämpas första gången på stöd som betalas ut från anslag som beviljats för budgetåret 1993/94. För organisationsstöd tillämpas förordningen första gången på stöd som betalas ut från anslag som beviljats för budgetåret 1994/95.
  Ikraftträder
  1993-09-01

Förordning (1996:824) om ändring i förordningen (1993:983) om statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling

Omfattning
upph. 23 §; ändr. 1, 2, 5, 10, 19, 22 §§
Ikraftträder
1996-08-01

Förordning (2004:1227) om upphävande av förordningen (1993:983) om statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling

Förarbeten
Rskr. 2004/05:47, , Bet. 2004/05:FiU1
Omfattning
upph.