Upphävd författning

Förordning (1994:1007) med instruktion för Statens oljelager

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1994-06-16
Ändring införd
SFS 1994:1007
Ikraft
1994-07-01
Tidsbegränsad
2000-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Myndigheten Statens oljelager förvaltar statens civila beredskapslager av olja för krigssituationer och annan statlig egendom som används för lagringen.

2 §  Statens oljelager svarar för

  1. att statens beredskapslager enligt 1 § avvecklas senast den 31 december 1999,
  2. att avvecklingen genomförs med målet att ge det för staten bästa ekonomiska resultatet,
  3. att statens beredskapslager enligt 1 § vidmakthålls under avvecklingsperioden i den omfattning som krävs av beredskapsskäl, och
  4. att en fortsatt ansvarsfull hantering av säkerhets- och miljöfrågor säkras vid anläggningar som finns kvar efter periodens slut.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 3 § andra stycket, 8 §, 11--15 §§ och 22 §.

Myndighetens ledning

4 §  Myndighetens generaldirektör är chef för myndigheten.

Organisationen

5 §  Myndighetens organisation fastställs av generaldirektören.

6 §  Vid myndigheten finns ett råd bestående av högst fem personer.

Personalansvarsnämnden

7 §  Myndighetens personalansvarsnämnd består av generaldirektören och högst fyra andra tjänstemän som myndigheten utser.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Generaldirektören

8 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

Överklagande

9 §  Myndighetens beslut i frågor som rör förvaltningen av statens beredskapslager enligt 1 §, upplåtelse, försäljning eller annan avyttring av sådan egendom får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1007) med instruktion för Statens oljelager

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994 och gäller till utgången av år 1999.
Förarbeten
Rskr. 1993/94:311, Prop. 1993/94:141, Bet. 1993/94:NU19
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1996:226

    Omfattning
    upph.