Förordning (1994:1244) om Institutet för miljömedicin

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1994-08-25
Ändring införd
SFS 1994:1244 i lydelse enligt SFS 2013:890
Ikraft
1994-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Vid Karolinska institutet finns det ett institut för miljömedicin. Institutet för miljömedicin har ett nationellt ansvar inom sitt område. Förordning (2010:1785).

Uppgifter

2 §  Institutet skall bedriva forskning och utbildning samt utföra undersökningar och utredningar dels inom fysikalisk och kemisk miljömedicin, inklusive arbetsmiljö, dels inom hälsoskydd. Förordning (2001:1256).

3 §  Institutet skall särskilt

  1. samverka med och biträda myndigheter, institutioner och organisationer i syfte att åstadkomma ett effektivt utnyttjande av de samlade resurserna inom området för institutets verksamhet,
  2. på grundval av forskning utveckla metoder av betydelse för verksamhetsområdet,
  3. förse myndigheter med underlag för åtgärder som är ägnade att förbättra de miljömedicinska förhållandena i landet, och
  4. följa, stödja och delta i det internationella arbetet inom miljömedicinen.

4 §  Institutet ska i första hand utföra undersökningar och uppdrag som begärs av myndigheter och främst tillgodose myndigheternas behov av utredningsunderlag. Institutet ska särskilt beakta Folkhälsomyndighetens behov av underlag för rapporter om folkhälsan. Förordning (2013:890).

Institutets ledning och organisation

5 §  Institutet leds av en styrelse.

[S2]Vid institutet skall finnas en föreståndare. Föreståndaren utses för en bestämd tid av styrelsen för Karolinska institutet efter förslag från styrelsen för Institutet för miljömedicin.

6 §  Styrelsen skall bestå av en ordförande, en vice ordförande samt tio andra ledamöter. Ordföranden skall utses av styrelsen för Karolinska institutet. Föreståndaren är vice ordförande. Övriga ledamöter skall utses av styrelsen för Karolinska institutet efter samråd med de myndigheter som i första hand berörs av verksamheten. Samtliga ledamöter, utom föreståndaren, skall utses för en bestämd tid.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2001:1256).

Styrelsens uppgifter

7 §  Styrelsen skall avgöra frågor om inriktningen av institutets verksamhet och utarbeta underlag för budget och förslag till anslagsframställningar.

Övrigt

8 §  Ytterligare föreskrifter om institutet får meddelas av Karolinska institutet.

Ändringar

Förordning (1994:1244) om Institutet för miljömedicin

    Ikraftträder
    1994-10-01

Förordning (1998:1010) om ändring i förordningen (1994:1244) om Institutet för miljömedicin

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2001:1256) om ändring i förordningen (1994:1244) om Institutet för miljömedicin

Förarbeten
Rskr. 2001/02:97, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:UbU1
Omfattning
ändr. 2, 6 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2010:1785) om ändring i förordningen (1994:1244) om Institutet för miljömedicin

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:890) om ändring i förordningen (1994:1244) om Institutet för miljömedicin

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2014-01-01