Upphävd författning

Förordning (1994:1559) om tullkontroll av varumärkesintrång m.m.

Departement
Finansdepartementet S7
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
SFS 1994:1559 i lydelse enligt SFS 1999:525
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  När Tullverket verkställer ett beslut om kvarhållande enligt artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 3295/94 av den 22 december 1994 om fastställande av åtgärder för att förbjuda övergång till fri omsättning, export, återexport eller införsel under suspensivt arrangemang av förfalskade varor eller piratkopior, skall verket omedelbart informera sökanden om åtgärden. Av informationen skall det framgå inom vilken tid sökanden skall inkomma med bevis till Tullverket om att talan enligt nämnda artikel har väckts vid behörig domstol. Förordning (1999:525).

2 §  Har en sökande inkommit med sådant bevis som avses i 1 § skall Tullverket meddela domstolen om varorna kvarhålls hos verket. Förordning (1999:525).

3 §  En domstol som fått meddelande enligt 2 § skall underrätta Tullverket om sina beslut i frågan samt om sådant beslut överklagats eller har vunnit laga kraft.

[S2]Detsamma gäller domstol där sådant överklagande som avses i första stycket skall prövas.

[S3]Underrättelsen skall lämnas till det tullkontor som verkställt ett beslut om kvarhållande. Förordning (1999:525).

4 §  Avgift skall tas ut för ansökan enligt artikel 3.4 i förordning (EG) nr 3295/94. För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9 -- 14 §§avgiftsförordningen (1992:191) varvid avgiftsklass 5 tillämpas. Förordning (1995:857).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1559) om tullkontroll av varumärkesintrång m.m.

  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:857) om ändring i förordningen (1994:1559) om tullkontroll av varumärkesintrång

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 4 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1999:525) om ändring i förordningen (1994:1559) om tullkontroll av varumärkesintrång m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Ändring, SFS 2000:1306

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om
 1. varor som har eller borde ha deklarerats för övergång till fri omsättning före ikraftträdandet och
 2. ansökningar enligt artikel 3 i förordningen (EG) nr 3295/94 som inkommit till Tullverket före ikraftträdandet.
Omfattning
upph.