Upphävd författning

Lag (1994:1650) om riksdagens val av företrädare för Sverige i Europaparlamentet

Version: 1994:1650

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
SFS 1994
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna lag finns bestämmelser om riksdagens val av företrädare för Sverige i Europaparlamentet intill dess sådana företrädare utsetts i allmänt val. Lagen innehåller också bestämmelser om ekonomiska förmåner för sådana av riksdagen valda företrädare.

2 §  Riksdagen skall inom sig utse 22 företrädare för Sverige i Europaparlamentet. Detta skall ske genom att kammaren företar val bland riksdagens ledamöter.

[S2]Bestämmelser i 7 kap.2-5, 7 och 10-12 §§riksdagsordningen skall gälla för valet av företrädare.

3 §  Valet av företrädare skall avse tiden från Sveriges anslutning till Europeiska unionen till dess de företrädare för Sverige i Europaparlamentet som utses i det första allmänna valet tillträder sina uppdrag.

[S2]Om val till riksdagen äger rum under den i första stycket angivna tiden gäller riksdagens val av företrädare till dess riksdagen under nästa valperiod företar nytt val av företrädare. Även det nya valet skall dock gälla längst till utgången av den i första stycket angivna tiden.

4 §  Utan hinder av vad som sägs i 1 kap. 1 § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter skall en riksdagsledamot som valts till företrädare för Sverige i Europaparlamentet, för den tid som valet avser, vara berättigad till förmåner enligt samma lag med undantag av de förmåner som avses i 4-6 kap. Arvode som betalas till riksdagsledamoten enligt 3 kap. 1 § nämnda lag skall därvid anses utgöra sådant arvode som företrädare skall erhålla från medlemsstaten Sverige.

[S2]Har riksdagsval ägt rum under den tid som valet av företrädare avser, skall en företrädare som inte längre är riksdagsledamot vara berättigad till förmåner enligt första stycket fram till dess uppdraget som företrädare upphör enligt 3 §.

Ändringar

Lag (1994:1650) om riksdagens val av företrädare för Sverige i Europaparlamentet

    Förarbeten
    Rskr. 1994/95:103
    Ikraftträder
    1994-12-16

Lag (2005:849) om upphävande av lagen (1994:1650) om riksdagens val av företrädare för Sverige i Europaparlamentet

Förarbeten
Rskr. 2005/06:33, Prop. 2004/05:163, Bet. 2005/06:KU9
Omfattning
upph.