Upphävd författning

Förordning (1994:1832) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1832
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statligt stöd lämnas i mån av tillgång på medel till företag som tillhandahåller avbytartjänster inom jordbruket och som har godkänts av Statens jordbruksverk.

[S2]Stöd kan lämnas i form av startbidrag och bidrag till verksamheten. Startbidraget skall användas till kostnader för administration. Förordning (1995:554).

2 §  För att ett företag skall godkännas krävs att företaget tillhandahåller avbytare motsvarande minst tre heltidstjänster och att minst 20 jordbrukare abonnerar på företagets avbytartjänster.

[S2]För nystartade företag gäller i stället, såvitt avser det första verksamhetsåret, att företaget tillhandahåller avbytare motsvarande minst två heltidstjänster och att minst 15 jordbrukare abonnerar på företagets avbytartjänster. Förordning (1995:554).

3 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka avbytartjänster som är stödberättigade.

4 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om stödbeloppens storlek. Förhöjt stödbelopp skall bestämmas för företag som genom sin länstäckande verksamhet kan erbjuda avbytartjänster även i glesbygd. Förordning (1995:554).

5 §  Avbytare skall ha den utbildning eller de kunskaper i övrigt som Jordbruksverket föreskriver.

6 §  Som villkor för stöd gäller att Jordbruksverket får genomföra den kontroll av stödtagaren som behövs.

7 §  Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av Jordbruksverket.

8 §  I fråga om stöd enligt denna förordning gäller i övrigt föreskrifterna i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet med undantag av 2, 4 och 8 §§.

9 §  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om stöd till avbytarverksamheten.

[S2]I föreskrifterna får verket ange vilka villkor som skall vara uppfyllda med avseende på företagets juridiska form, drift och räkenskaper. Förordning (1995:554).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1832) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket

Ikraftträder
1995-01-01

Förordning (1995:554) om ändring i förordningen (1994:1832) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 9 §§
  Ikraftträder
  1995-06-01

Ändring, SFS 1996:1562

  Övergångsbestämmelse

  Förordningen gäller fortfarande i fråga om stöd som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph.