lagen.nu

Förordning (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:122
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller för europeiska ekonomiska intressegrupperingar enligt rådets förordning (EEG) nr 2137/85 av den 25 juli 1985 om europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) och de kompletterande regler till rådets förordning som finns i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar.

2 § Registret över europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG-registret) förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos Bolagsverket (registreringsmyndigheten). Förordning (2004:355).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:895, 2004:355

3 § EEIG-registret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 • 1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
 • 2. förvärv, avyttring eller förvaltning av företag som registreras i EEIG-registret,
 • 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 • 4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), eller
 • 5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
  • a) som avser intressegrupperingar som registreras i EEIG- registret,
  • b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller
  • c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet. Förordning (2001:895).

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 a § Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för EEIG-registret. Förordning (2001:895).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:895

3 b § Registreringsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:895).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:895

3 c § Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i 3 § medge direktåtkomst till EEIG-registret. Förordning (2001:895).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:895

3 d § Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2001:895).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:895

3 e § I fråga om rättelse av personuppgifter i EEIG-registret tillämpas 26 § förvaltningslagen (1986:223) i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2001:895).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:895

3 f § Att beslut om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2001:895).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:895

4 § Till EEIG-registret skall höra en alfabetisk förteckning över intressegrupperingarna samt för varje intressegruppering uppgift om registreringsort och organisationsnummer eller, om sådant saknas, registreringsnummer.

5 § Handlingar som avser anmälan eller underrättelse enligt EEG-förordningen eller lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar skall biläggas EEIG-registret. Sådana handlingar skall förvaras särskilt för varje intressegruppering

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:895

Anmälan för registrering

6 § Anmälan för registrering skall göras skriftligen.

Handlingarna skall vara upprättade på eller översatta till svenska.

Handlingar som ges in till registreringsmyndigheten som kopior skall vara bestyrkta.

7 § En anmälan för registrering av en intressegruppering med säte i Sverige eller av ett huvud- eller avdelningskontor i Sverige för en intressegruppering som inte har sitt säte i Sverige skall innehålla uppgift om följande:

 • 1. intressegrupperingens namn, säte och postadress samt i förekommande fall registreringsnummer och registreringsort,
 • 2. för varje medlem som är en fysisk person: fullständigt namn, postadress och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, samt i förekommande fall firma,
 • 3. för varje annan medlem än sådan som anges i punkt 2: fullständigt namn, postadress, rättslig organisationsform, registreringsort, organisationsnummer eller, om sådant saknas, registreringsnummer samt i förekommande fall firma,
 • 4. företagsledarens fullständiga namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress samt, om postadressen avviker från hemvistet, även hemvist,
 • 5. föremålet för intressegrupperingens verksamhet,
 • 6. tiden för intressegrupperingens bestånd, om den är tidsbegränsad.

En anmälan för registrering av en intressegruppering med säte i Sverige skall också innehålla en försäkran om att

Till en anmälan om registrering av ett huvud- eller avdelningskontor skall bifogas de handlingar som enligt artikel 10 i EEG-förordningen skall ges in till EEIG-registret.

Lagrumshänvisningar hit (1)

8 § I samband med en anmälan som avses i 7 § skall avtalet om att bilda intressegrupperingen ges in i original eller i kopia. Dessutom skall det ges in kopia av de övriga handlingar som anges i artikel 7 i EEG-förordningen.

Vidare skall det ges in en handling på vilken varje företagsledare och i förekommande fall person som bemyndigats enligt 4 § andra stycket lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar har skrivit sin av vittnen styrkta namnteckning, om detta inte har skett på själva anmälningshandlingen.

9 § När ändring sker av förhållanden som antecknats i EEIG-registret enligt 11 § skall anmälan göras genast efter det att ändringen inträffat. Den som anmälningen gäller har rätt att göra anmälan.

Införingar i EEIG-registret

10 § Införingar i EEIG-registret numreras i löpande följd för varje intressegruppering. För varje anteckning skall registreringsmyndigheten ange datum för anteckningen och dess kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.

11 § I registret skall det antecknas uppgifter och ändringar i dessa uppgifter om följande:

 • 1. intressegrupperingens namn, postadress, registreringsort och organisationsnummer eller, om sådant saknas, registreringsnummer,
 • 2. datum för registreringen av intressegrupperingen,
 • 3. intressegrupperingens säte,
 • 4. föremålet för intressegrupperingens verksamhet,
 • 5. för varje medlem som är en fysisk person: fullständigt namn, postadress och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, samt i förekommande fall firma,
 • 6. för varje annan medlem än sådan som anges i punkt 5: fullständigt namn, postadress, rättslig organisationsform, registreringsort, organisationsnummer eller, om sådant saknas, registreringsnummer, samt i förekommande fall firma,
 • 7. företagsledares fullständiga namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress samt, om postadressen avviker från hemvistet, även hemvist samt, i fall då det finns flera företagsledare, om företagsledarna kan handla var för sig eller endast i förening.

I förekommande fall antecknas också uppgift om

 • 1. varje ändring i avtalet om att bilda grupperingen, däribland varje ändring i intressegrupperingens sammansättning,
 • 2. inrättande eller nedläggning av ett huvud- eller avdelningskontor för intressegrupperingen,
 • 3. den som bemyndigats att på intressegrupperingens vägnar ta emot delgivning enligt 4 § andra stycket lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar samt dennes personnummer eller, om sådant inte finns, födelsedatum, samt postadress och, om postadressen avviker från hemvistet, även hemvist,
 • 4. tiden för intressegrupperingens bestånd, om inte denna tid är obestämd,
 • 5. intressegrupperingens firma och dess lydelse på främmande språk,
 • 6. att likvidatorer har utsetts enligt artikel 35 i EEG-förordningen samt likvidatorernas fullständiga namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, samt postadress och, om postadressen avviker från hemvistet, även hemvist,
 • 7. att uppdraget för en företagsledare eller en likvidator har upphört,
 • 8. ett rättsligt avgörande som enligt artikel 15 i EEG-förordningen fastställer eller tillkännager att intressegrupperingen är ogiltig,
 • 9. att en medlem enligt artikel 22.1 i EEG-förordningen har överlåtit sin andel eller en del av denna,
 • 10. beslut om att intressegrupperingen har förklarats upplöst enligt artikel 31 eller ett rättsligt avgörande om upplösning enligt artikel 31 eller 32 i EEG-förordningen,
 • 11. att likvidationen av intressegrupperingen har avslutats enligt artikel 35.2 i EEG-förordningen,
 • 12. att intressegrupperingen har försatts i konkurs,
 • 13. förslag till byte av säte enligt artikel 14.1 i EEG-förordningen,
 • 14. avtalsvillkor som enligt artikel 26.2 i EEG-förordningen befriar en ny medlem från ansvar för förbindelser som har uppkommit i verksamheten före medlemmens inträde.

Lagrumshänvisningar hit (1)

11 a § I ett ärende om registrering av en europeisk ekonomisk intressegruppering ska beslut meddelas inom två månader efter det att en fullständig anmälan kom in till registreringsmyndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig anmälan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2009:1146).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1146

11 b § På begäran av en intressegruppering ska grupperingens e-postadress och telefonnummer antecknas i EEIG-registret. Förordning (2012:56).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:56

Offentliggörande

12 § Uppgifter eller handlingar enligt 10 § första stycket 1 6 och andra stycket 1 och 4 samt varje ändring i dessa uppgifter skall enligt artikel 8 a och 8 b i EEG-förordningen offentliggöras i sin helhet. Uppgifter enligt 10 § första stycket 7 samt andra stycket 2, 3, 6 8 och 10 skall offentliggöras i form av ett utdrag. Övriga uppgifter som skall antecknas i EEIG-registret behöver endast offentliggöras genom ett meddelande om att de har getts in till registret.

Vid offentliggörande enligt 11 § andra stycket lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar skall följande anges: intressegrupperingens namn, registreringsort, organisationsnummer eller, om sådant saknas, registreringsnummer samt i förekommande fall intressegrupperingens firma.

13 § Registreringsmyndigheten ska skicka upplysningar till kontoret för Europeiska unionens officiella tidning enligt artikel 39.2 i EEG-förordningen. Förordning (2010:56).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:56

Registreringsavgifter

14 § I ärenden om registrering enligt denna förordning ska avgifter för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande betalas med följande belopp:

 • a) vid en anmälan för registrering av en intressegruppering, 1 000 kr,
 • b) vid en anmälan för registrering av ett huvud- eller avdelningskontor i Sverige för en intressegruppering som inte har sitt säte i Sverige, 1 000 kr,
 • c) vid en anmälan av ändring i firma eller av firma i dess lydelse på främmande språk, 850 kr,
 • d) vid någon annan anmälan till EEIG-registret, 500 kr.

Någon avgift ska inte betalas för registrering av

 • a) ändring av postadress eller enbart efternamn,
 • b) likvidation, utsedd likvidator eller andra av likvidatorn anmälda förhållanden,
 • c) verksamhetens upphörande och kungörande av detta,
 • d) avförande av firma ur registret och kungörande av detta,
 • e) en intressegruppering som avförts ur registret enligt 13 § lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar utan att så borde ha skett,
 • f) anmälan från rätten eller konkursförvaltaren. Förordning (2017:122).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:122

Prövning av vissa ärenden

15 § Bolagsverket ska pröva frågor om undantag från bosättningskravet i 4 § lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar. Förordning (2014:547).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:355, 2014:547

16 § För handläggning och prövning av ansökan enligt 15 § skall avgift betalas med 685 kronor.

Avgift skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats. Förordning (1996:367).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:367

17 § Bolagsverkets beslut enligt 15 § får överklagas hos regeringen. Förordning (2004:355).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:355, 1998:1042

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:1933

Departement
Justitiedepartementet L1
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1933

Förordning (1996:367) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:367
Rubrik
Förordning (1996:367) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Förordning (1998:1042) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ny 17 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:1042
Rubrik
Förordning (1998:1042) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Förordning (2001:895) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 5 §§;nya 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f §§
Ikraft
2002-02-01
SFS-nummer
2001:895
Rubrik
Förordning (2001:895) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Förordning (2004:355) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 15, 17 §§
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:355
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
 • 2. Ärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Rubrik
Förordning (2004:355) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Förordning (2009:1146) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL376/2006 s36
Ikraft
2009-12-27
CELEX-nr
32006L0123
Omfattning
ny 11 a §
SFS-nummer
2009:1146
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
 • 2. Bestämmelserna tillämpas inte på ärenden som har kommit in till registreringsmyndigheten före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts.
Rubrik
Förordning (2009:1146) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Förordning (2010:56) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2010-04-01
SFS-nummer
2010:56
Rubrik
Förordning (2010:56) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Förordning (2012:56) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ny 11 b §
Ikraft
2012-04-01
SFS-nummer
2012:56
Rubrik
Förordning (2012:56) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Förordning (2014:547) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2014-08-01
SFS-nummer
2014:547
Rubrik
Förordning (2014:547) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Förordning (2017:122) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:122
Rubrik
Förordning (2017:122) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation