Förordning (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1933 i lydelse enligt SFS 2018:1817
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller för europeiska ekonomiska intressegrupperingar enligt rådets förordning (EEG) nr 2137/85 av den 25 juli 1985 om europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) och de kompletterande regler till rådets förordning som finns i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar.

2 §  Registret över europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG-registret) förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos Bolagsverket (registreringsmyndigheten). Förordning (2004:355).

3 §  EEIG-registret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

[S2]I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
 2. förvärv, avyttring eller förvaltning av företag som registreras i EEIG-registret,
 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), eller
 5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
  1. som avser intressegrupperingar som registreras i EEIG-registret,
  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller
  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet. Förordning (2018:291).

3 a §  Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i EEIG-registret. Förordning (2018:291).

3 b §  Registreringsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:895).

3 c §  Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i 3 § medge direktåtkomst till EEIG-registret. Förordning (2001:895).

3 d §  Har upphävts genom förordning (2018:291).

3 e §  En personuppgift i EEIG-registret ska rättas om uppgiften innehåller någon uppenbar felaktighet till följd av registreringsmyndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende. Detta gäller i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Förordning (2018:291).

3 f §  Rätten till begränsning av behandling av personuppgifter enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 gäller inte i fråga om personuppgifter i EEIG-registret. Förordning (2018:291).

4 §  Till EEIG-registret skall höra en alfabetisk förteckning över intressegrupperingarna samt för varje intressegruppering uppgift om registreringsort och organisationsnummer eller, om sådant saknas, registreringsnummer.

5 §  Handlingar som avser anmälan eller underrättelse enligt EEG-förordningen eller lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar skall biläggas EEIG-registret. Sådana handlingar skall förvaras särskilt för varje intressegruppering

Anmälan för registrering

6 §  Anmälan för registrering skall göras skriftligen.

[S2]Handlingarna skall vara upprättade på eller översatta till svenska.

[S3]Handlingar som ges in till registreringsmyndigheten som kopior skall vara bestyrkta.

7 §  En anmälan för registrering av en intressegruppering med säte i Sverige eller av ett huvud- eller avdelningskontor i Sverige för en intressegruppering som inte har sitt säte i Sverige ska innehålla uppgifter om följande:

 1. intressegrupperingens namn, säte och postadress samt i förekommande fall registreringsnummer och registreringsort,
 2. för varje medlem som är en fysisk person: fullständigt namn, postadress och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, samt i förekommande fall företagsnamn,
 3. för varje annan medlem än en sådan som anges i 2: fullständigt namn, postadress, rättslig organisationsform, registreringsort, organisationsnummer eller, om sådant saknas, registreringsnummer samt i förekommande fall företagsnamn,
 4. företagsledarens fullständiga namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress samt, om postadressen avviker från hemvisten, även hemvist,
 5. föremålet för intressegrupperingens verksamhet,
 6. tiden för intressegrupperingens bestånd, om den är tidsbegränsad.

[S2]En anmälan för registrering av en intressegruppering med säte i Sverige ska också innehålla en försäkran om att

 1. medlemmarna inte är i konkurs eller har ålagts näringsförbud,
 2. företagsledaren inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller är i konkurs, och
 3. en person som får ta emot delgivning enligt 4 § andra stycket lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

[S3]Till en anmälan om registrering av ett huvud- eller avdelningskontor ska de handlingar bifogas som enligt artikel 10 i EEG-förordningen ska ges in till EEIG-registret. Förordning (2018:1817).

8 §  I samband med en anmälan som avses i 7 § skall avtalet om att bilda intressegrupperingen ges in i original eller i kopia. Dessutom skall det ges in kopia av de övriga handlingar som anges i artikel 7 i EEG-förordningen.

[S2]Vidare skall det ges in en handling på vilken varje företagsledare och i förekommande fall person som bemyndigats enligt 4 § andra stycket lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar har skrivit sin av vittnen styrkta namnteckning, om detta inte har skett på själva anmälningshandlingen.

9 §  När ändring sker av förhållanden som antecknats i EEIG-registret enligt 11 § skall anmälan göras genast efter det att ändringen inträffat. Den som anmälningen gäller har rätt att göra anmälan.

Införingar i EEIG-registret

10 §  Införingar i EEIG-registret numreras i löpande följd för varje intressegruppering. För varje anteckning skall registreringsmyndigheten ange datum för anteckningen och dess kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.

11 §  I registret ska det antecknas uppgifter och ändringar i dessa uppgifter om följande:

 1. intressegrupperingens namn, postadress, registreringsort och organisationsnummer eller, om sådant saknas, registreringsnummer,
 2. datum för registreringen av intressegrupperingen,
 3. intressegrupperingens säte,
 4. föremålet för intressegrupperingens verksamhet,
 5. för varje medlem som är en fysisk person: fullständigt namn, postadress och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, samt i förekommande fall företagsnamn,
 6. för varje annan medlem än en sådan som anges i 5: fullständigt namn, postadress, rättslig organisationsform, registreringsort, organisationsnummer eller, om sådant saknas, registreringsnummer, samt i förekommande fall företagsnamn,
 7. företagsledares fullständiga namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress samt, om postadressen avviker från hemvisten, även hemvist samt, i fall då det finns flera företagsledare, om företagsledarna kan handla var för sig eller endast i förening.

[S2]I förekommande fall antecknas också uppgifter om

 1. varje ändring i avtalet om att bilda grupperingen, däribland varje ändring i intressegrupperingens sammansättning,
 2. inrättande eller nedläggning av ett huvud- eller avdelningskontor för intressegrupperingen,
 3. den som bemyndigats att på intressegrupperingens vägnar ta emot delgivning enligt 4 § andra stycket lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar samt dennes personnummer eller, om sådant inte finns, födelsedatum, samt postadress och, om postadressen avviker från hemvisten, även hemvist,
 4. tiden för intressegrupperingens bestånd, om inte denna tid är obestämd,
 5. intressegrupperingens företagsnamn och dess lydelse på främmande språk,
 6. att likvidatorer har utsetts enligt artikel 35 i EEG-förordningen samt likvidatorernas fullständiga namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, samt postadress och, om postadressen avviker från hemvisten, även hemvist,
 7. att uppdraget för en företagsledare eller en likvidator har upphört,
 8. ett rättsligt avgörande som enligt artikel 15 i EEG-förordningen fastställer eller tillkännager att intressegrupperingen är ogiltig,
 9. att en medlem enligt artikel 22.1 i EEG-förordningen har överlåtit sin andel eller en del av denna,
 10. beslut om att intressegrupperingen har förklarats upplöst enligt artikel 31 eller ett rättsligt avgörande om upplösning enligt artikel 31 eller 32 i EEG-förordningen,
 11. att likvidationen av intressegrupperingen har avslutats enligt artikel 35.2 i EEG-förordningen,
 12. att intressegrupperingen har försatts i konkurs,
 13. förslag till byte av säte enligt artikel 14.1 i EEG-förordningen,
 14. avtalsvillkor som enligt artikel 26.2 i EEG-förordningen befriar en ny medlem från ansvar för förbindelser som har uppkommit i verksamheten före medlemmens inträde. Förordning (2018:1817).

11 a §  I ett ärende om registrering av en europeisk ekonomisk intressegruppering ska beslut meddelas inom två månader efter det att en fullständig anmälan kom in till registreringsmyndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

[S2]I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig anmälan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

[S3]Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2009:1146).

11 b §  På begäran av en intressegruppering ska grupperingens e-postadress och telefonnummer antecknas i EEIG-registret. Förordning (2012:56).

Offentliggörande

12 §  Uppgifter eller handlingar enligt 10 § första stycket16 och andra stycket 1 och 4 samt varje ändring i dessa uppgifter ska enligt artikel 8 a och 8 b i EEG-förordningen offentliggöras i sin helhet. Uppgifter enligt 10 § första stycket 7 samt andra stycket 2, 3, 6–8 och 10 ska offentliggöras i form av ett utdrag. Övriga uppgifter som ska antecknas i EEIG-registret behöver endast offentliggöras genom ett meddelande om att de har getts in till registret.

[S2]Vid offentliggörande enligt 11 § andra stycket lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar ska följande anges: intressegrupperingens namn, registreringsort, organisationsnummer eller, om sådant saknas, registreringsnummer samt i förekommande fall intressegrupperingens företagsnamn. Förordning (2018:1817).

13 §  Registreringsmyndigheten ska skicka upplysningar till kontoret för Europeiska unionens officiella tidning enligt artikel 39.2 i EEG-förordningen. Förordning (2010:56).

Registreringsavgifter

14 §  I ärenden om registrering enligt denna förordning ska avgifter för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande betalas med följande belopp:

 1. vid en anmälan för registrering av en intressegruppering, 1 000 kronor,
 2. vid en anmälan för registrering av ett huvud- eller avdelningskontor i Sverige för en intressegruppering som inte har sitt säte i Sverige, 1 000 kronor,
 3. vid en anmälan av ändring i företagsnamn eller av företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, 850 kronor,
 4. vid någon annan anmälan till EEIG-registret, 500 kronor.

[S2]Någon avgift ska inte betalas för registrering av

 1. ändring av postadress eller enbart efternamn,
 2. likvidation, utsedd likvidator eller andra av likvidatorn anmälda förhållanden,
 3. verksamhetens upphörande och kungörande av detta,
 4. avregistrering av företagsnamn och kungörande av detta,
 5. en intressegruppering som avförts ur registret enligt 13 § lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar utan att så borde ha skett,
 6. anmälan från rätten eller konkursförvaltaren. Förordning (2018:1817).

Prövning av vissa ärenden

15 §  Bolagsverket ska pröva frågor om undantag från bosättningskravet i 4 § lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar. Förordning (2014:547).

16 §  För handläggning och prövning av ansökan enligt 15 § skall avgift betalas med 685 kronor.

[S2]Avgift skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats. Förordning (1996:367).

17 §  Bolagsverkets beslut enligt 15 § får överklagas hos regeringen. Förordning (2004:355).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1996:367) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:1042) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Omfattning
ny 17 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2001:895) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Omfattning
ändr. 2, 5 §§; nya 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f §§
Ikraftträder
2002-02-01

Förordning (2004:355) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Ärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Omfattning
ändr. 2, 15, 17 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2009:1146) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
 2. Bestämmelserna tillämpas inte på ärenden som har kommit in till registreringsmyndigheten före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts.
Omfattning
ny 11 a §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2010:56) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2012:56) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Omfattning
ny 11 b §
Ikraftträder
2012-04-01

Förordning (2014:547) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2017:122) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2018:291) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Omfattning
upph. 3 d §; ändr. 3, 3 a, 3 e, 3 f §§
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1817) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Omfattning
ändr. 7, 11, 12, 14 §§
Ikraftträder
2019-01-01