Upphävd författning

Lag (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:2043 i lydelse enligt SFS 1996:1556
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  På fordonsområdet skall nationell typbesiktning, registreringsbesiktning av hela fordon, kontrollbesiktningar och andra slag av nationella besiktningar beträffande fordon utföras av de besiktningsorgan som anges i 2 §. Lag (1996:1556).

[S2] 2 §

Besiktningsorgan Besiktningsområde
Aktiebolaget Svensk Bilprovning Motorfordon, terrängfordon, släpfordon till motorfordon och till traktorer ombyggda bilar, allt med undantag av a) kontroll av redskap för bestämning av volym eller massa, b) flygande inspektion och inspektion hos försäljare, c) kontroll av terrängsläp till traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar, d) kontroll av tunga terrängvagn
SMP Svensk Maskinprovning Aktiebolag Traktorer, motorredskap, tunga terrängvagnar samt släpfordon till dessa fordon allt med undantag av till traktorer ombyggda bilar och med undantag av kontrollbesiktning av motorredskap klass I, som är inrättade som mobilkranar
SAQ Kontroll Aktiebolag Kontrollbesiktning av motorredskap klass I, som är inrättade som mobilkranar.
Lag (1996:1556).

3 §  Besiktningsorganen skall ha en sådan ställning och besiktningsverksamheten en sådan inriktning att organens oberoende ställning inte kan ifrågasättas.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om utförandet av besiktningsverksamheten, krav på denna och organisationen av verksamheten.

4 §  Ett besiktningsorgan får vid besiktningen utnyttja provningsresultat från tillverkare eller andra med motsvarande ansvar för produkten, om detta medges i föreskrifter eller i beslut i det särskilda fallet.

5 §  Styrelsen för teknisk ackreditering utövar tillsyn över verksamhet som avses i denna lag eller i de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

6 §  Styrelsen för teknisk ackreditering har rätt att hos de organ som omfattas av tillsynen på begäran få tillträde till lokaler samt upplysningar och handlingar i den utsträckning som behövs för tillsynen.

7 §  Besiktningsorgan som omfattas av denna lag får ta ut avgift för att täcka kostnaderna för besiktningar enligt vad regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer närmare föreskriver.

[S2]Besiktningsorgan som anges i första stycket skall lämna bidrag till Styrelsen för teknisk ackreditering för att täcka kostnaderna för dess verksamhet enligt denna lag. Bidragets storlek fastställs av regeringen.

8 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna till ett besiktningsorgan som är bolag eller annan juridisk person att besluta i ärenden som rör myndighetsutövning och som gäller godkännande avseende fordon.

9 §  Beslut av Styrelsen för teknisk ackreditering om åtgärd enligt 6 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till Kammarrätten.

Ändringar

Lag (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:132, Prop. 1994/95:69, Bet. 1994/95:TU8
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1996:374) om ändring i lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:225, Prop. 1995/96:106, Bet. 1995/96:JoU20
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1556) om ändring i lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet

Förarbeten
Rskr. 1996/97:115, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:TU1
Omfattning
upph. tidsbegränsn.; ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1997-01-01

Ändring, SFS 2002:574

Omfattning
upph.