Upphävd författning

Förordning (1994:2048) med instruktion för Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-12-16
Ändring införd
SFS 1994:2048 i lydelse enligt SFS 2005:1085
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Nämnden har till uppgift att pröva följande beslut som det i alkohollagen (1994:1738) omnämnda detaljhandelsbolaget fattat enligt det avtal som upprättats enligt 5 kap. 1 § alkohollagen, nämligen beslut varigenom bolaget

  1. avvisat viss alkoholdryck från sitt sortiment, eller
  2. avfört viss alkoholdryck ur sitt sortiment.

[S2]Nämnden har också till uppgift att pröva beslut som Apoteket AB har fattat enligt det verksamhetsavtal som gäller mellan staten och bolaget och som innebär att ett visst läkemedel inte lagerhålls på ett lokalt apotek eller hos ett apoteksombud (produkturval).

[S3]De avtal som anges i första och andra styckena skall tillkännages genom att de kungörs i Svensk författningssamling (SFS). Förordning (2005:1085).

2 §  Ett ärende hos nämnden om prövning enligt 1 § första stycket får väckas endast av den leverantör av spritdryck, vin eller starköl vars produkt avvisats från eller avförts ur bolagets sortiment.

[S2]Nämnden skall pröva om bolaget följt vad som sägs i avtalet om att bolagets produkturval får grundas endast på en bedömning av produktens kvalitet, särskilda risker för skadeverkningar av produkten, kundernas efterfrågan och andra affärsmässiga hänsyn samt att någon favorisering inte får ske av inhemska produkter. Förordning (2005:601).

2 a §  Ett ärende hos nämnden om prövning enligt 1 § andra stycket får endast väckas av den som innehar godkännandet för försäljning av det läkemedel som inte lagerhålls på ett visst apotek.

[S2]Nämnden skall vid prövningen av beslut enligt 1 § andra stycket bedöma om Apoteket AB följt vad som sägs i avtalet om att bolagets lagerhållning får grundas endast på objektiva kriterier såsom efterfrågan, förskrivningsmönster och den lokala sjukvårdens rekommendationer samt oberoende av produkternas ursprungsland. Förordning (2005:601).

Organisation m. m.

3 §  Nämnden består av ordförande och fem andra ledamöter. De utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Ordföranden skall vara eller skall ha varit ordinarie domare. Av de övriga ledamöterna bör minst en vara väl förtrogen med konkurrensrättsliga frågor, minst en väl förtrogen med livsmedelsfrågor samt minst en väl förtrogen med läkemedelsfrågor.

[S3]Till ledamot i nämnden får inte någon utses som på grund av sin ställning eller sin verksamhet kan antas företräda något partsintresse.

[S4]Om en ledamot avgår under tjänstgöringstiden, utses en ny ledamot för återstående tid. Förordning (2005:601).

4 §  För beredning av ärenden hos nämnden skall finnas en sekreterare, som skall vara lagfaren.

Ärendenas handläggning

5 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

6 §  Ärendena avgörs efter föredragning om inte nämnden beslutar annat.

7 §  Om komplettering som nämnden har begärt av den som väckt ett ärende inte kommer in inom förelagd tid får nämnden avvisa ärendet.

8 §  Nämndens avgörande av ett ärende får på begäran av den som väckt ärendet omprövas.

9 §  Beslut av nämnden skall undertecknas av ordföranden och föredraganden.

10 §  Nämndens beslut får inte överklagas.

11 §  I ärende hos nämnden svarar vardera parten för sin kostnad.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:2048) med instruktion för Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden

Ikraftträder
1995-01-01

Förordning (2001:797) om ändring i förordningen (1994:2048) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-12-01

Förordning (2005:601) om ändring i förordningen (1994:2048) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 24 juni 2005.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§; ny 2 a §
Ikraftträder
2005-07-15

Förordning (2005:1085) om ändring i förordningen (1994:2048) med instruktion för Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2007:1216

Omfattning
upph.