Upphävd författning

Tillkännagivande (1994:2049) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-12-22
Ändring införd
SFS 1994:2049
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten

Inledande bestämmelser
 1. Detta avtal gäller mellan Systembolaget Aktiebolag -- nedan kallat bolaget -- och staten.
Avtalet gäller från och med den 1 januari 1995 då nu gällande avtal mellan bolaget och staten upphör att gälla.
 1. Bolaget skall vara det i 5 kap. 1 § alkohollagen föreskrivna detaljhandelsbolaget.
Bolaget skall utöva sin verksamhet så att samhälleliga, sociala och medicinska skadeverkningar av alkoholkonsumtion i möjligaste mån förebyggs.
 1. Bolaget får inte bedriva annan verksamhet än sådan som har omedelbart samband med bolagets rättigheter enligt alkohollagen.
 2. Bolagets produkturval skall vara sådant att ingen favorisering sker av inhemska produkter. Urvalet får endast grundas på en bedömning av produktens kvalitet, särskilda risker för skadeverkningar av produkten, kundernas efterfrågan och andra affärsmässiga samt etiska hänsyn.
På begäran av leverantör av produkt vilken avvisats från eller avförts ur bolagets sortiment skall bolaget skriftligen redogöra för de skäl som föranlett dess ställningstagande. Leverantören skall upplysas om sin rätt att få beslutet överprövat av Alkoholsortimentsnämnden.
Med sortiment avses i detta avtal det sortiment som finns upptaget i bolagets ordinarie prislista.
 1. Bolagets åtgärder för marknadsföring och produktinformation skall vara opartiska och oberoende av produkternas ursprungsland. Bolaget skall, med beaktande av i lag angivna begränsningar för marknadsföring av alkoholdrycker, verka för att nya produkter blir kända för kunderna.
 2. Bolagets handelsmarginal skall sättas efter objektiva kriterier, som gäller lika för inhemska och importerade produkter.
 3. Bolaget får vara medlem i bostadsrättsförening eller vara delägare i fastighet eller fastighetsbolag för att erhålla lokaler som behövs för verksamheten. I övrigt får bolaget inte utan regeringens medgivande förvärva aktier eller annan delaktighet i annat företag eller i annan näringsverksamhet.
Delägarskap i bostadsrättsförening, bolag eller fastighet får avskrivas omedelbart eller årligen med den procentsats, som finnes skälig.
Byggnader får årligen avskrivas med fem procent av anskaffningsvärdet.
Utöver i lag föreskrivna avsättningar till fonder får bolaget fondera vid försäljning av fastigheter eller ovan medgivna delägarskap uppkomna vinster. Därutöver får varje år av vinstmedel avsättas högst 25 mkr till en dispositionsfond, tills denna uppgår till 250 mkr.
 1. Årets vinst skall, efter beslutade avsättningar, före påföljande juni månads utgång betalas in till Riksskatteverket.
Detaljhandel
 1. Det åligger bolaget att bedriva detaljhandel på sätt som förutsätts i alkohollagen. Verksamheten skall bedrivas rationellt och kunderna ges god service. Vid prissättningen skall beaktas att bolaget får täckning för sina kostnader och att staten får skälig avkastning på kapitalet. Onödig fördyring av varorna skall undvikas.
Verksamheten skall utövas i egen drift.
 1. En övergripande målsättning för bolaget vid förläggning av försäljningsställen skall vara att i princip varje kommun som gör framställning om det skall få ett försäljningsställe (systembutik).
Beslut om att etablera eller lägga ned en systembutik skall fattas av bolagets styrelse. Beslutet skall grundas på en samlad bedömning utifrån företagsekonomiska, servicemässiga och alkoholpolitiska överväganden.
 1. Förläggningen av systembutiker skall ske på ett sådant sätt att sociala olägenheter i möjligaste mån undviks.
 2. Innan beslut fattas om etablering eller flyttning av systembutik skall bolaget inhämta yttrande från kommunfullmäktige och polismyndigheten. Innan beslut fattas om nedläggning av systembutik skall bolaget inhämta yttrande från kommunfullmäktige.
 3. Bolaget beslutar om tider för öppethållande i systembutikerna enligt de riktlinjer som har beslutats av riksdagen.
 4. Bolaget skall årligen till regeringen redovisa vilka beslut om etablering eller nedläggning av systembutik som har fattats under närmast föregående kalenderår och lämna uppgift om vilka etableringar eller nedläggningar som har genomförts under året. Dessutom skall redovisas de framställningar om etablering av systembutik som ännu inte har lett till åtgärd.
 5. På begäran av köpare i ort där systembutik saknas skall bolaget ombesörja att försäljning kan ske genom försändning på rekvisition. För sådan försändning får bolaget inrätta särskilt utlämningsställe. Saknas förutsättningar för att inrätta särskilt utlämningsställe skall varan sändas med post eller allmänt kommunikationsmedel till lämplig hållplats eller station. Försändningskostnad skall betalas av bolaget.
Partihandel
 1. Får bolaget tillstånd av Alkoholinspektionen att bedriva sådan partihandel som avses i 5 kap. 1 § tredje stycket alkohollagen, är bolaget skyldigt att se till att partihandeln får bära sina egna kostnader.
Bolagets handelsvillkor skall vara opartiska och stå i överensstämmelse med de villkor som i övrigt tillämpas inom branschen.
Bolaget skall visa stor återhållsamhet i marknadsföringen av sin partihandel.
Avslutande bestämmelser
 1. Bolaget skall utan dröjsmål verkställa beslut av Alkoholsortimentsnämnden.
Vid prövning av ärende hos nämnden skall bolaget tillhandahålla nämnden det material och de upplysningar som begärs.
 1. Detta avtal -- som upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt -- gäller tills vidare.

Ändringar

Tillkännagivande (1994:2049) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten

Ändring, SFS 2000:383

Omfattning
upph.