Upphävd författning

Förordning (1994:2059) med instruktion för Kungl. biblioteket

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1994-12-22
Ändring införd
SFS 1994:2059
Ikraft
1995-01-15
Upphäver
Förordning (1988:678) med instruktion för Kungl. biblioteket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Kungl. biblioteket är nationalbibliotek och fullgör dokumentära uppgifter och serviceuppgifter. Biblioteket skall

 • samla, förvara, beskriva och hålla till handa den svenska tryckproduktionen i sin helhet samt vissa elektroniska dokument och därvid fullgöra de uppgifter som följer av lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument samt förordningen (1993:1439) om pliktexemplar av dokument,
 • samla, förvara, beskriva och hålla till handa utomlands utgivna publikationer med svensk anknytning,
 • samla, förvara, beskriva och hålla till handa en representativ samling utländsk litteratur,
 • vårda och förkovra bibliotekets äldre samlingar av böcker och annat tryck, handskrifter, kartor och bilder,
 • svara för mikrofilmning av svensk dagspress,
 • framställa nationalbibliografiska produkter,
 • ansvara för samkatalogen över förvärv av utländsk litteratur till landets forskningsbibliotek samt svara för utbyte av bibliografisk information med utländska bibliografiska centraler,
 • svara för det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS,
 • främja internationellt samarbete och därvid samverka med utländska institutioner och internationella organisationer,
 • ha ett nationellt ansvar när det gäller frågor om samverkan mellan forskningsbibliotek bl. a. i fråga om försörjning med litteratur samt utnyttjande och utveckling av tjänster baserade på informationsteknik,
 • i det sammanhanget utarbeta den rapport som nämns i 9 § första stycket, och
 • svara för vissa funktioner som är gemensamma för forskningsbiblioteken inom Stockholmsregionen.

2 §  Biblioteket skall svara för samordning, utveckling och visst utredningsarbete inom biblioteksområdet samt utse ansvarsbibliotek.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på biblioteket med undantag av 2 §.

Myndighetens ledning

4 §  Riksbibliotekarien är chef för biblioteket.

Styrelsen

5 §  Bibliotekets styrelse består av högst tio ledamöter, riksbibliotekarien medräknad. Ordföranden och andra ledamöter än riksbibliotekarien utses av regeringen för en bestämd tid. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Organisation

6 §  Till biblioteket hör Roggebiblioteket i Strängnäs och statens biblioteksdepå i Bålsta.

Personalföreträdare

7 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på biblioteket.

Personalansvarsnämnden

8 §  Bibliotekets personalansvarsnämnd består -- förutom av riksbibliotekarien och personalföreträdarna -- av cheferna för de avdelningar som finns inom biblioteket. Riksbibliotekarien är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

9 §  Styrelsen skall vart tredje år till regeringen ge in en rapport med en analys av utvecklingen inom forskningsbiblioteken i landet.

[S2]Styrelsen får överlåta till riksbibliotekarien att besluta om föreskrifter som inte är av principiell art eller i övrigt av större vikt.

Anställning m. m.

10 §  Riksbibliotekarien anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Cheferna för avdelningarna inom biblioteket anställs genom beslut av styrelsen efter förslag av riksbibliotekarien.

[S3]Regeringen utser efter förslag av riksbibliotekarien en av dessa chefer att för en bestämd tid vara riksbibliotekariens ställföreträdare.

Ändringar

Förordning (1994:2059) med instruktion för Kungl. biblioteket

Ikraftträder
1995-01-15

Ändring, SFS 1996:505

  Omfattning
  upph.