Förordning (1994:2083) om tillämpning av vissa provisoriska tullkvoter m.m. med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1994-12-30
Ändring införd
SFS 1994:2083 i lydelse enligt SFS 1995:990
Ikraft
1995-01-16
Tidsbegränsad
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt rådets förordning (EG) av den 29 december 1994 om öppnande av tullkvoter för Österrike, Finland och Sverige får varor upptagna i bilagan till rådsförordningen under vissa omständigheter importeras till Sverige inom ramen för de kvoter och mot erläggande av de tullar som anges i bilagan.

2 §  För att bestämmelserna i rådsförordningen skall kunna tillämpas, skall importören i samband med att varan deklareras för övergång till fri omsättning eller anmäls till annan godkänd tullbehandling intyga att varan skall förbrukas i Sverige eller bearbetas i Sverige så att den erhåller ursprung i Europeiska gemenskapen.

[S2]Används en sådan vara på något annat sätt än som föreskrivs i första stycket, skall importören göra anmälan om detta till Tullverket.

3 §  Generaltullstyrelsen får, efter samråd med berörda myndigheter, meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1994:2083) om tillämpning av vissa provisoriska tullkvoter m.m. med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

    Ikraftträder
    1995-01-16

Förordning (1995:990) om fortsatt giltighet av förordningen (1994:2083) om tillämpning av vissa provisoriska tullkvoter m.m. med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Omfattning
forts. giltighet