Upphävd författning

Lag (1994:285) om försök i vissa kommunner där väljarna skall kunna avge en särskild personröst vid de allmänna valen år 1994

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1994-04-28
Ändring införd
SFS 1994:285
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid valet den 18 september 1994 till kommunfullmäktige i Helsingborg, Linköping, Solna, Vaggeryd, Vänersborg, Östersund och Övertorneå skall väljarna ges möjlighet att avge en särskild personröst. I fråga om valet på dessa orter skall utöver vad som sägs i vallagen (1972:620) gälla vad som anges i denna lag.

[S2]Om förordnande om omval meddelas beträffande val som avses i första stycket, skall denna lag tillämpas på omvalet.

Valsedlar

2 §  Utöver 6 kap. 2 § vallagen (1972:620) gäller följande.

[S2]På valsedel skall det finnas minst en rad där väljaren kan skriva till namn, och en ruta intill varje rad där väljaren genom markering kan avge en personröst för ett av dessa namn.

[S3]På de valsedlar som tar upp namn på en eller flera kandidater skall det dessutom framför varje namn finnas en ruta där väljaren genom markering kan avge en personröst för det namnet.

3 §  Utöver det som anges i 6 kap. 7 § vallagen (1972:620) skall centrala valmyndigheten också förse valsedelsblanketterna med sådana rader och rutor som anges i 2 §.

4 §  Utöver 6 kap. 9 § vallagen (1972:620) gäller följande.

[S2]I vallokalerna och på postkontoren i de kommuner där röstning anordnas enligt denna lag skall väljarna för valet till kommunfullmäktige ha tillgång till följande:

 1. Valsedlar för varje parti som vid något av de två senaste riksdagsvalen har fått mer än en procent av rösterna i hela landet. Dessa valsedlar skall vara försedda med
  • parti- och valbeteckning,
  • minst en rad där väljaren kan skriva till namn, och
  • en ruta intill varje rad där väljarna genom markering kan avge en personröst för ett av dessa namn.
 2. Blanketter till valsedlar som försetts med
  • minst en rad där väljaren kan skriva till namn, och
  • en ruta intill varje rad där väljarna genom markering kan avge en personröst för ett av dessa namn.

[S3]Lantbrevbärare i de kommuner där röstning anordnas enligt denna lag och som tar emot valsedelsförsändelser bör medföra också sådana valsedlar som anges i andra stycket.

[S4]Valsedlar enligt andra stycket hålls till handa genom centrala valmyndigheten.

5 §  Valförrättaren skall se till att väljarna på plats som anges i 9 kap. 6 § vallagen (1972:620) också har tillgång till sådana valsedlar som anges i 4 §.

Slutlig sammanräkning och mandatfördelning

6 §  Bestämmelserna i denna paragraf gäller utöver 14 kap. 4 § andra stycket vallagen (1972:620).

[S2]Namnen på valsedlar skall anses obefintliga om ett valkuvert innehåller flera valsedlar som alla bär samma partibeteckning men är olika med avseende på personrösterna.

[S3]Namnen på en valsedel skall vidare anses obefintliga

 1. om valsedeln inte är utformad för röstning på person enligt vad som anges i 2 §,
 2. om det finns fler än en personmarkering på valsedeln eller det inte klart framgår vilken kandidat som personmarkeringen avser, eller
 3. om personmarkeringen kan antas vara gjord maskinellt.

7 §  I stället för 14 kap. 15 § vallagen (1972:620) och i de fall det i vallagen görs hänvisningar till den paragrafen gäller följande.

[S2]Ordningen mellan kandidatnamnen inom varje parti fastställs genom särskilda uträkningar. Vid varje uträkning gäller valsedel endast för ett namn.

[S3]Valsedlar på vilka avgivits personröster ordnas gruppvis efter partibeteckning. Därefter räknas antalet personröster för varje namn i gruppen. Personliga röstetal fastställs endast för kandidater som fått personröster till ett antal som motsvarar minst fem procent av partiets röstetal i valkretsen, dock lägst 50 röster. Ett namns personliga röstetal är lika med det antal personröster som har lämnats för namnet under en och samma partibeteckning. Ordningsföljden mellan namnen bestäms på grundval av varje namns personliga röstetal. Det namn som har det största personliga röstetalet tar första plats i ordningen, det som har det näst största personliga röstetalet tar andra plats i ordningen och så vidare enligt samma grund. Har flera namn lika stora personliga röstetal avgörs företrädet genom lottning.

[S4]Får man inte fram tillräckligt många kandidatnamn när valsedlarna ordnas enligt tredje stycket, skall ordningsföljden bestämmas enligt 14 kap. 6 § andra -- femte styckenavallagen.

[S5]Vid de uträkningar som görs sedan kandidatnamn ordnats enligt tredje stycket skall samtliga valsedlar med namn delta, varvid bortses från de namn som tagit plats enligt tredje stycket.

8 §  I stället för 14 kap. 16 § vallagen (1972:620) och i de fall det i vallagen görs hänvisningar till den paragrafen gäller följande.

[S2]Har en kandidat fått plats i ordningen i fler än en valkrets eller för mer än ett parti och skulle kandidaten därför få mandat i fler än en valkrets eller för mer än ett parti, skall kandidaten tillträda det mandat, för vilket hans eller hennes personliga röstetal enligt 7 § är störst i förhållande till antalet avgivna röster för partiet.

[S3]Har kandidaten inte tagit plats i ordningen på grundval av personligt röstetal skall kandidaten tillträda det mandat för vilket hans eller hennes jämförelsetal enligt 7 § är störst.

[S4]Har kandidaten fått plats i ordningen i kraft av personligt röstetal skall det mandat som kandidaten inte tillträder besättas på grundval av de sinsemellan likadana valsedlar, på vilka kandidaten fått flest personröster jämte övriga valsedlar som tar upp samma namnordning. Den som har det största personliga röstetalet enligt 7 § får mandatet. Vid lika tal avgörs företrädet genom lottning. Kan mandatet inte besättas genom detta förfarande skall femte stycket äga motsvarande tillämpning.

[S5]Har kandidaten fått plats i ordningen genom sitt jämförelsetal enligt 7 § fastställs vid ny sammanräkning vem som skall få det mandat som kandidaten inte tillträder på grundval av de valsedlar som gällde för kandidatens namn när namnet fick plats i ordningen. Vid denna uträkning gäller varje valsedel som hel röst. Röstvärdet skall tillgodoräknas det namn som står främst på valsedeln och därvid skall iakttas att namnet på en kandidat som redan tillträtt mandat för partiet skall anses som obefintligt. Den som får det högsta röstetalet får mandatet. Mellan lika tal avgörs företrädet genom lottning.

[S6]Om till följd av denna paragraf två eller flera mandat inte har tillträtts, tillsätts de ett och ett allt efter storleken på de personliga röstetalen enligt 7 § i förhållande till antalet avgivna röster för partiet. Kan inte samtliga mandat tillträdas genom detta tillsätts de ett och ett allt efter storleken på jämförelsetalen för namnen enligt 7 §.

9 §  I stället för det som anges i 14 kap. 19 § första -- tredje och åttonde styckenavallagen (1972:620) och i de fall det i vallagen görs hänvisningar till den paragrafen utses ersättare på följande sätt.

[S2]När en ersättare skall utses för en kandidat som fått plats i ordningen enligt 7 § på grundval av personligt röstetal ordnas de valsedlar på vilka det lämnats personröster för namnet i särskilda grupper. Grupperna bestäms med utgångspunkt i namnordningen på valsedlarna så att sinsemellan likadana valsedlar bildar en särskild grupp. Valsedlarna i den största av dessa grupper bildar en grupp tillsammans med övriga valsedlar som tar upp samma namnordning. Ersättarna utses på grundval av valsedlarna i denna grupp efter storleken på sina personliga röstetal under förutsättning att röstetalen uppgår till minst fem procent av partiets röstetal i valkretsen, dock lägst 50 röster.

[S3]Det namn som har det största personliga röstetalet är utsedd till ersättare för den ledamot som sammanräkningen avser. Vid lika tal avgörs företrädet genom lottning. Kan inte ersättare utses genom detta förfarande skall fjärde stycket äga motsvarande tillämpning.

[S4]När en ersättare skall utses för en ledamot som fått plats i ordningen på grundval av jämförelsetalet enligt 7 § görs för varje ledamot en sammanräkning inom det parti, för vilket ledamoten har blivit vald. Vid varje sammanräkning tas hänsyn endast till de valsedlar som upptar ledamotens namn och som på grund av detta gällde för detta namn, när det fick plats i ordningen. Varje valsedel gäller som hel röst. Röstvärdet skall tillgodoräknas det namn som står främst på sedeln och därvid skall det iakttas att namnet på en kandidat som utsetts till ledamot skall anses som obefintligt. Den som får högsta röstetalet är utsedd till ersättare för den ledamot som sammanräkningen avser. Mellan lika tal avgörs företrädet genom lottning.

[S5]Om det antal ersättare som har utsetts enligt andra -- fjärde styckena är mindre än det antal som kommunfullmäktige har bestämt enligt 14 kap. 18 a § vallagen och samma ersättare har utsetts för tre eller flera ledamöter, görs ytterligare en sammanräkning för var och en av dessa ledamöter. Därvid skall även namnet på en sådan kandidat anses som obefintligt som genom valet har blivit utsedd till ersättare för den ledamot som sammanräkningen avser. I övrigt förfars på sätt som anges i andra -- fjärde styckena.

[S6]Om någon ersättare för en viss ledamot inte kan utses enligt andra -- femte styckena eller vad som gäller i övrigt enligt 14 kap. 19 § fjärde och femte styckena vallagen, utses ingen ersättare för den ledamoten.

Övriga bestämmelser

10 §  Närmare föreskrifter om försöksverksamhetens genomförande meddelas av regeringen eller, om regeringen bestämmer det, centrala valmyndigheten.

11 §  Centrala valmyndighetens beslut i ärenden som avses i denna lag överklagas hos Valprövningsnämnden.

[S2]Centrala valmyndigheten har rätt att få biträde av länsstyrelse i ärenden som avses i denna lag.

[S3]Åtgärder som en kommun, en valnämnd eller en valförrättare vidtar med tillämpning av denna lag skall bekostas av kommunen.

[S4]I alla vallokaler och på postkontoren i de kommuner där röstning anordnas enligt denna lag skall ett exemplar av lagen finnas tillgängligt.

Ändringar

Lag (1994:285) om försök i vissa kommuner där väljarna skall kunna avge en särskild personröst vid de allmänna valen år 1994

Förarbeten
Rskr. 1993/94:232, Prop. 1993/94:129, Bet. 1993/94:KU23
Ikraftträder
1994-07-01

Lag (2002:64) om upphävande av lagen (1994:285) om försök i vissa kommuner där väljarna skall kunna avge en särskild personröst vid de allmänna valen år 1994

Förarbeten
Rskr. 2001/02:147, Prop. 2001/02:53, Bet. 2001/02:KU8
Omfattning
upph.