Upphävd författning

Förordning (1994:316) om statsbidrag till pensionärsorganisationer

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-05-11
Ändring införd
SFS 1994:316 i lydelse enligt SFS 2003:270
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statsbidrag enligt denna förordning lämnas till pensionärsorganisationer med minst 30 000 medlemmar. En pensionärsorganisation skall för att få bidrag ha en rikstäckande organisation, vara öppen för alla pensionärer och vara partipolitiskt obunden. Medlemskap i pensionärsorganisationen skall vara frivilligt.

2 §  Bidrag lämnas för ett år i sänder men betalas ut kvartalsvis i efterskott. Ett bidragsår omfattar tiden den 1 januari--den 31 december. Förordning (1995:507).

3 §  Ett grundbidrag lämnas med 50 000 kr om pensionärsorganisationen har 30 000--75 000 medlemmar och med 100 000 kr om den har fler än 75 000 medlemmar. Återstående medel fördelas inom ramen för den på statsbudgeten totala summan anslagna medel för pensionärsorganisationer med lika stort belopp för varje medlem.

4 §  Beslut om bidrag meddelas av Socialstyrelsen som också betalar ut bidraget. Vid bedömning av om en pensionärsorganisation är berättigad till bidrag och vid beräkning av bidraget skall Socialstyrelsen utgå från antalet medlemmar i organisationen den 1 juli året före bidragsåret. Förordning (1995:507).

5 §  Ansökan om bidrag skall göras skriftligen till Socialstyrelsen senast den 1 januari bidragsåret. Förordning (1995:507).

6 §  Ett bidrag som lämnats felaktigt eller med för högt belopp skall betalas tillbaka.

7 §  En pensionärsorganisation som fått statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att på begäran av Socialstyrelsen och Riksrevisionen tillhandahålla det underlag som behövs för dessa myndigheters granskning. Förordning (2003:270).

8 §  Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:316) om statsbidrag till pensionärsorganisationer

  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:507) om ändring i förordningen (1994:316) om statsbidrag till pensionärsorganisationer

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. Det första bidragsåret efter denna förordnings ikraftträdande skall omfatta perioden den 1 juli 1995 -- den 31 december 1996.
  3. Äldre bestämmelser gäller ifråga om ansökningar om bidrag som avser tiden den 1 juli 1995 -- den 31 december 1996.
  4. För bidragsåret den 1 juli 1995--den 31 december 1996 skall grundbidrag utgå med 75 000 kr om pensionärsorganisationen har 30 000--75 000 medlemmar och med 150 000 kr om den har fler än 75 000 medlemmar.
  Omfattning
  ändr. 2, 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (2003:270) om ändring i förordningen (1994:316) om statsbidrag till pensionärsorganisationer

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2003-07-01

Ändring, SFS 2003:752

Omfattning
upph.