Upphävd författning

Förordning (1994:348) om register för skuldsaneringsärenden

Version: 1994:1267

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1994-05-19
Ändring införd
SFS 1994:348 i lydelse enligt SFS 1994:1267
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Registerändamål

1 §  För handläggning hos kronofogdemyndigheterna av ärenden enligt skuldsaneringslagen (1994:334) skall varje kronofogdemyndighet föra ett register med hjälp av automatisk databehandling. Registret får användas även för tillsyn, planering och uppföljning av verksamheten samt för framställning av statistik.

Registeransvar

2 §  Varje kronofogdemyndighet är registeransvarig för sitt register.

Registerinnehåll

3 §  Registret får innehålla uppgifter om gäldenären och borgenärerna i ärendet. Företräds gäldenären eller en borgenär av ställföreträdare eller ombud, får registret innehålla uppgifter även om denne.

4 §  För någon som avses i 3 § får i registret anges namn, adress, telefonnummer, yrke och person- eller organisationsnummer eller, när person- eller organisationsnummer saknas, särskilt registreringsnummer.

5 §  Utöver de uppgifter som anges i 4 § får registret innehålla uppgifter om skulderna, ärendenummer, inkomstdag, handläggningsställe, delgivning, frister och handlingar som kommer in och skickas ut samt beslut i ärendet.

[S2]Uppgifter om skulderna får inte avse annat än skuldbelopp, uppkomstdag, ställda säkerheter och villkor i övrigt.

[S3]Registret får även innehålla de tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålet med registret. Förordning (1994:1267).

Sökbegrepp

6 §  Som sökbegrepp får myndigheten använda endast namn, person- eller organisationsnummer, särskilt registreringsnummer, ärendenummer, ärendets inkomstdag, bevakningstider och dagen för beslut i ärendet.

Gallring av uppgifter

7 §  Uppgifter om beslut om skuldsanering skall gallras ur registret före utgången av juni månad efter det att sex år förflutit efter det år då beslutet meddelades. I övrigt skall uppgifter om skuldsaneringsärenden gallras ur registret före utgången av juni månad kalenderåret efter det att ärendet avgjordes.

[S2]Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i första stycket för att bevara ett urval av material för forskningens behov. Sådant material skall lämnas över till en arkivmyndighet. Förordning (1994:1267).

Ändringar

Förordning (1994:348) om register för skuldsaneringsärenden

  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1267) om ändring i förordningen (1994:348) om register för skuldsaneringsärenden

  Omfattning
  ändr. 5, 7 §§
  Ikraftträder
  1994-10-01

Ändring, SFS 2001:590

Omfattning
upph.