Upphävd författning

Skuldsaneringslag (1994:334)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1994-05-19
Ändring införd
SFS 1994:334 i lydelse enligt SFS 2006:555
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16
Övrigt
Lag (2005:703) utgår genom SFS 2006:555.

Allmänna bestämmelser

1 §  Med skuldsanering enligt denna lag avses sådan frivillig skuldsanering som fastställs av Kronofogdemyndigheten och tvingande skuldsanering som beslutas av rätten. Kommunen skall inom ramen för socialtjänsten eller på annat sätt lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer. Lag (2006:718).

Prop. 2015/16:125: I lagen (2016:000) om skuldsanering för företagare finns bestämmelser om en särskild form av skuldsanering för företagare och närstående till företagare.

Paragrafen innehåller en övergripande beskrivning av lagens innehåll och en skuldsanerings innebörd. Paragrafens första stycke motsvarar delvis 1 § i 2006 års skuldsaneringslag (prop. ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller en övergripande beskrivning av innebörden av en skuldsanering enligt lagen. Bestämmelsen kompletteras genom regleringen i framför allt 9 och 23 §§. Paragrafen motsvarar ordagrant 2 § i 1994 års skuldsaneringslag.

2 §  Skuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen.

[S2]Om ackord och konkurs finns särskilda bestämmelser.

Prop. 2015/16:125: I paragrafen regleras Kronofogdemyndighetens skyldighet att informera om skuldsanering. Paragrafen saknar motsvarighet i 2006 års skuldsaneringslag. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Enligt paragrafen ska Kronofogdemyndigheten lämna upplysningar om skuldsanering till svårt skuldsatta fysiska personer som är eller har varit föremål för verkställighet enligt utsökningsbalken. ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen presenterar de myndigheter som är närmast inblandade i förfarandet och anger vilka uppgifter som åligger dessa. Bestämmelserna i andra stycket motsvarar delvis 1 § andra meningen i 1994 års skuldsaneringslag. Mot bakgrund av att institutet frivillig skuldsanering har utmönstrats ur lagen har den definition av begreppet skuldsanering som tidigare fanns i 1 § första meningen tagits bort. Övervägandena finns i avsnitt ...

3 §  Vid skuldsanering enligt denna lag behöver hänsyn inte tas till föreskrifter om eftergift eller nedsättning i annan författning.

[S2]En borgenär får utan hinder av föreskrifter i någon annan författning godta ett förslag om skuldsanering enligt denna lag.

Prop. 2015/16:125: Paragrafen, som utformas i enlighet med Lagrådets förslag, innehåller en upplysning om en kommuns skyldighet att lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. Paragrafen motsvarar delvis 2 § andra stycket i 2006 år skuldsaneringslag. Övervägandena finns i avsnitt 5.8.

Preciseringen av kommunens skyldighet att tillhandahålla budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer som ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen tydliggör att skuldsaneringslagen exklusivt reglerar förutsättningarna för beviljande av skuldsanering. Paragrafen har utan ändringar överförts från 3 § i 1994 års skuldsaneringslag.

Bestämmelsen i första stycket riktar sig i första hand till den beslutande myndigheten och slår fast att denna kan besluta om skuldsanering oberoende av vad som gäller om nedskrivning av fordringar enligt andra författningar. ...

Allmänna villkor för skuldsanering

4 §  Skuldsanering får beviljas en gäldenär med hemvist i Sverige som är fysisk person, om

 1. han är på obestånd och så skuldsatt att han inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid och
 2. det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden att skuldsanering beviljas honom.

[S2]Den som är folkbokförd i Sverige skall vid tillämpningen av första stycket anses ha hemvist i Sverige.

[S3]Vid tillämpningen av första stycket 2 skall särskilt beaktas skuldernas ålder, omständigheterna vid deras tillkomst, de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och att på egen hand nå en uppgörelse med sina borgenärer samt det sätt på vilket gäldenären har medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering. Lag (1996:780).

Prop. 2015/16:125: I paragrafen anges att Kronofogdemyndigheten prövar ärenden om skuldsanering och ärenden om omprövning av ett beslut om skuldsanering. Bestämmelsen motsvarar 2 § första stycket i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 2005/06:124 s. 72 f.). Övervägandena finns i avsnitt 5.1. ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen anger de grundläggande förutsättningarna för att skuldsanering skall kunna beviljas. Bortsett från den ändring som skett i tredje stycket motsvarar paragrafen i sak 4 § i 1994 års skuldsaneringslag. Kravet i första stycket 2 att det skall vara skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden att skuldsanering beviljas honom eller henne har behandlats i övervägandena avsnitt 4.3. ...

 • RH 2002:34:Fråga om inverkan av gäldenärs brottslighet på skuldsanering.
 • RH 1996:95:Fråga om tolkningen av begreppet näringsidkare i skuldsaneringslagen.
 • NJA 1997 s. 750:Skuldsanering utan betalningsplan har ansetts kunna beviljas två makar i fyrtioårsåldern med fast anställning, försörjningsskyldighet mot tre barn och betydande skuldbörda, huvudsakligen härrörande från kvarstående lån vid fastighetsförsäljning och från för mer än tio år sedan bedriven näringsverksamhet. 4, 7 och 8 §§ skuldsaneringslagen (1994:334).
 • RH 2005:33:Kravet på s.k. kvalificerad insolvens har inte ansetts uppfyllt beträffande en 63-årig gäldenär med skulder om ca 570 000 kr där kronofogdemyndigheten beräknat återbetalningstiden för samtliga skulder till drygt tolv år.
 • NJA 1996 s. 548:Fråga om de allmänna villkoren för skuldsanering är uppfyllda. 4 § skuldsaneringslagen (1994:334).
 • NJA 1997 s. 229:Fråga om inledande av skuldsanering. 4 och 12 §§ skuldsaneringslagen (1994:334).
 • RH 1996:146:Skuldsanering ansågs inte utesluten enbart på grund av att gäldenärens sambo var lagfaren ägare till tre fastigheter med ett sammanlagt taxeringsvärde om 126 000 kr och belånade för 178 500 kr.
 • RH 1996:63:En gäldenär med skulder om ca 623 000 kr, varav 440 000 kr solidariskt med hustrun, har inte ansetts ha rätt att förbehålla sig en bostadsrätt med ett uppskattat marknadsvärde om ca 280 000 kr. Skuldsanering har inte beviljats.
 • RH 1994:109:Förutsättningar har ansetts föreligga att inleda skuldsanering för arbetslös 28-åring med skulder från tidigare, tillsammans med annan, driven näringsverksamhet.
 • RH 1996:46:Skuldsanering har ej beviljats gäldenär, som under de senaste tre åren inte erlagt någon betalning till sina borgenärer, trots att han under denna tid haft ekonomiska förutsättningar för det. Vid skälighetsbedömningen har även beaktats att gäldenären, då han försökt få till stånd en uppgörelse med borgenärerna, inte berättat om sina verkliga inkomster.
 • RH 1997:113:En gäldenär har varken informerat sin största fordringsägare om sina ekonomiska problem eller sökt nå en uppgörelse. Gäldenären har vidare fortsatt att skuldsätta sig efter det hon förlorat sin anställning och trots att hon ansökt om skuldsanering. Det ansågs inte skäligt att bevilja gäldenären skuldsanering.
 • RH 1995:154:Förutsättningar har ansetts föreligga att inleda skuldsanering för en person som är att betrakta som arbetstagare och inte som näringsidkare i skuldsaneringslagens mening.
 • RH 1997:15:När betydande skulder uppkommit genom borgensåtaganden som gäldenären befunnits ha ingått utan vare sig förmåga eller avsikt att infria dem, har det inte ansetts skäligt att bevilja skuldsanering.
 • RH 1999:112:Det har inte ansetts skäligt att bevilja en kvalificerat insolvent 48-årig man med skulder uppkomna i tidigare bedriven rörelse och uppgående till drygt tre miljoner kr skuldsanering, eftersom denne hade en pensionsförsäkring vars värde i december 1998 uppgick till ca 312 000 kr.
 • RH 1996:52:Innehav av handikappanpassad bil, värd 44 000 kr, har inte ansetts utgöra hinder mot skuldsanering.
 • NJA 1998 s. 259:Skuldsanering har inte beviljats före detta näringsidkare i visst fall då skulderna uppkommit till följd av underlåtenhet att till staten betala arbetsgivaravgift och för anställda innehållen A-skatt.
 • RH 1996:33:Skuldsanering har förklarats omfatta också en fordran på skadestånd i anledning av brott och givits det innehållet att gäldenären befriats helt från den med skadeståndsfordringen följande betalningsskyldigheten.
 • RH 1996:140:Fråga om inte förfallna studieskulder skulle omfattas av skuldsanering har besvarats nekande. Med hänsyn till övriga skulders begränsade storlek har det inte ansetts skäligt att bevilja skuldsanering.
 • RH 1996:93:Gäldenären har ansetts vara skyldig att, vid de försök till uppgörelse med borgenärerna som förutsätts ha skett innan skuldsanering kan komma ifråga, klarlägga sin ekonomiska situation för alla berörda borgenärer och inte blott ha framställt önskemål om avbetalning hos vissa borgenärer.
 • RH 1996:15:Skuldsanering vägrad då gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden var sådana att det inte kunde anses skäligt att bevilja skuldsanering.
 • RH 1996:36:Kronofogdemyndigheten hade uppskattat ett ungefärligt värde på gäldenärens fastighet och därefter avslagit ansökan om skuldsanering med motiveringen att en värdeökning av fastigheten skulle komma att äga rum inom den femåriga skuldsaneringstiden och att det därför inte var skäligt att bevilja skuldsanering. Detta ansågs inte vara tillräckligt skäl för avslag och ärendet återförvisades.
 • RH 1999:20:Skuldsanering har vägrats gäldenär, då det inte ansetts skäligt att bevilja denna. Vid skälighetsbedömningen har beaktats att gäldenären trots en betungande skuldbörda inlåtit sig på en fastighetsaffär som lett till att hans ekonomiska situation kommit att ytterligare avsevärt försämras.
 • NJA 1996 s. 324:Skuldsanering har ansetts kunna beviljas en 29-årig man med betydande skuldbörda, härrörande från en för fem år sedan bedriven näringsverksamhet. 4 § skuldsaneringslagen (1994:334).
 • RH 1996:65:En anställd vid ett bolag har ansetts ha ett sådant inflytande över bolaget att han vid en allmän skälighetsbedömning inte kunnat beviljas skuldsanering.
 • NJA 1996 s. 543:Omfattningen av den prövning av de i 4 § skuldsaneringslagen (1994:334) angivna förutsättningarna för skuldsanering som skall ske i samband med beslut att skuldsaneringsförfarande skall inledas.
 • RH 1996:49:Skuldsanering ansågs inte utesluten redan på grund av att fordringar på skadestånd på grund av brott ingick bland skulderna. Därvid beaktades särskilt skuldernas ålder och gäldenärens personliga förhållanden samt det förhållandet att gäldenären gjort avbetalningar även på de skulder som avsåg skadestånd.
 • RH 1996:34:I kravet på att gäldenären, för att beviljas skuldsanering, gör ansträngningar för att fullgöra sina förpliktelser ligger att denne skall aktivt söka arbete och stå till arbetsmarknadens förfogande. Vilka ansträngningar som kan och bör krävas av den enskilde gäldenären måste dock avgöras utifrån vad som kan anses rimligt mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet. Vid en totalbedömning har sämre möjligheter att söka arbete under vissa utlandsvistelser inte tillmätts den betydelsen att de skall medföra att en skuldsanering inte är skälig.
 • RH 1995:31:Gäldenär har ådragit sig stor skuldbörda genom omfattande bedrägeribrottslighet. I brottmålet har han särbehandlats i påföljdshänseende på grund av att han begått brotten under inflytande av en allvarlig psykisk störning. Vid en bedömning av hans personliga och ekonomiska förhållanden har det befunnits skäligt att bevilja honom skuldsanering.
 • RH 2003:26:Två makar, som vid flera tidigare tillfällen fått ansökningar om skuldsanering avslagna, har inte beviljats skuldsanering eftersom det vid den allmänna skälighetsbedömningen som skall göras i ett skuldsaneringsärende befunnits att de kunnat disponera sina tillgängliga medel på ett sätt som varit till större fördel för borgenärerna.
 • RH 1996:129:En ensamstående 37-årig kvinna med ett minderårigt barn och en inkomst om drygt 11 000 kr i månaden hade skulder om drygt 300 000 kr. Skuldsanering beviljades inte eftersom det kvalificerade insolvensrekvisitet för skuldsanering inte ansågs föreligga.
 • NJA 1998 s. 698:Prövning, i samband med beslut huruvida skuldsanering skall inledas, av den i 4 § 1 st 2 skuldsaneringslagen (1994:334) angivna förutsättningen att det med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden är skäligt att bevilja skuldsanering.
 • RH 1996:102:Allmän skälighetsbedömning av ansökan om skuldsanering beträffande gäldenär med skulder om närmare 3,5 miljoner kr. Fråga om betydelsen av att beloppet huvudsakligen härrörde från misslyckade värdepappersaffärer samt av den ekonomiska situationen för övriga medlemmar i gäldenärens familj. Skuldsanering har inte beviljats.
 • NJA 2003 s. 437:Fråga om förutsättningar för skuldsanering (35-årig kvinna med akademisk examen).
 • NJA 1999 s. 718:Omfattningen av den prövning av de i 4 § skuldsaneringslagen (1994:334) angivna förutsättningarna som skall ske i samband med ett beslut att skuldsaneringsförfarande skall inledas.
 • RH 1996:7:Ställföreträdare för aktiebolag har enligt 77 a § uppbördslagen ålagts betalningsskyldighet för obetalda skatter och arbetsgivaravgifter. Sådan betalningsskyldighet har ansetts inte böra bli föremål för skuldsanering.
 • RH 1997:27:Skuldsanering har inte beviljats en person som under de senaste åren ådragit sig ett stort antal felparkeringsavgifter.
 • NJA 2001 s. 601:Skuldsanering har inte beviljats en före detta näringsidkare vars skulder uppkommit i en verksamhet som innehållit klart spekulativa inslag och inneburit ett högt risktagande (I). Skuldsanering har inte heller beviljats hans hustru som skuldsatt sig tillsammans med mannen (II).
 • RH 1996:57:Kravet på s.k. kvalificerad insolvens har inte ansetts uppfyllt beträffande en gäldenär med en månadsinkomst om 13 849 kr och skulder om ca 273 000 kr.
 • NJA 1997 s. 341:Fråga om det är skäligt att bevilja skuldsanering med hänsyn till skuldernas ålder och omständigheterna vid deras tillkomst. 4 § 1 st 2 och 8 § skuldsaneringslagen (1994:334).
 • RH 2004:78:Vid prövning av ansökan om skuldsanering har det ansetts att gäldenärens och hans familjs bostadskostnader varit alltför höga för att det allmänt sett skulle anses skäligt att bevilja skuldsanering. Fråga om gäldenärens hälsotillstånd bort föranleda en annan bedömning har besvarats nekande.
 • RH 1996:123:Skuldsanering har inte beviljats gäldenär på grund av att det varit för tidigt att göra en tillräckligt säker prognos avseende gäldenärens betalningsförmåga.
 • RH 1996:72:I mål om skuldsanering har förelegat sådana svårigheter att göra en någorlunda säker prognos avseende sökandens förmåga att inom en överskådlig tid betala sina skulder, att förutsättningar saknats för att bevilja honom skuldsanering.

4 a §  Beträffande den som är näringsidkare gäller, utöver villkoren i 4 §, att skuldsanering får beviljas endast om det finns särskilda skäl med hänsyn till näringsverksamhetens ringa omfattning och enkla beskaffenhet. Lag (1996:780).

5 §  En gäldenär som är ålagd näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud får inte beviljas skuldsanering. Detsamma gäller en gäldenär som tidigare beviljats skuldsanering, om det inte finns synnerliga skäl för skuldsanering.

Prop. 2015/16:125: Paragrafen anger vilka villkor som ska vara uppfyllda för att en gäldenär ska få beviljas skuldsanering. Paragrafen motsvarar delvis 4 § första stycket i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 195 f. och prop. 2005/06:124 s. 74). Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2005/06:124: I paragrafen anges de tillkommande förutsättningarna för att fysiska personer som är näringsidkare skall kunna beviljas skuldsanering. Bestämmelsen, som tillkom genom en lagändring år 1996, har utan sakliga ändringar överförts från 4 a § i 1994 års skuldsaneringslag.

 • NJA 1996 s. 543:Omfattningen av den prövning av de i 4 § skuldsaneringslagen (1994:334) angivna förutsättningarna för skuldsanering som skall ske i samband med beslut att skuldsaneringsförfarande skall inledas.

Skulderna

6 §  En skuldsanering omfattar, om inte annat föreskrivs i denna lag, alla fordringar på pengar mot gäldenären som har uppkommit före den dag då beslut meddelas enligt 13 § andra stycket att inleda skuldsanering. Skuldsanering medför att rätten till ränta eller dröjsmålsavgift på en sådan fordran bortfaller för tiden efter nämnda dag. Skuldsaneringen får dock inskränkas till att avse de fordringar som har uppkommit före viss tidigare dag, om det är skäligt med hänsyn till omständigheterna vid skuldernas uppkomst eller andra särskilda omständigheter.

[S2]Vid skuldsaneringen får bestämmas att en fordran som avses i första stycket och som är beroende av villkor, inte är till beloppet fastställd eller inte är förfallen till betalning, inte skall omfattas av skuldsaneringen. I fråga om en sådan fordran får borgenären utan hinder av föreskrifter i annan författning bevilja anstånd med betalningen under den tid betalningsplanen enligt 8 § löper.

[S3]En skuldsanering omfattar inte

 1. en fordran på familjerättsliga underhåll,
 2. en fordran för vilken borgenären har panträtt eller annan förmånsrätt enligt 6 eller 7 § förmånsrättslagen (1970:979) eller retentionsrätt, till den del säkerheten förslår till betalning av fordran,
 3. en fordran för vilken borgenären, innan beslut om att inleda skuldsanering har meddelats, har fått förmånsrätt enligt 8 § förmånsrättslagen, såvitt avser egendom som har tagits i anspråk vid verkställigheten,
 4. en fordran som inte är förfallen till betalning och som är beroende av att borgenären tillhandahåller en motprestation eller
 5. en fordran som är tvistig.

[S4]Bestämmelsen i tredje stycket 1 gäller inte när Försäkringskassan eller ett utländskt offentligt organ inträtt i den underhållsberättigades rätt till underhållsbidrag. Lag (2004:834).

Prop. 2015/16:125: I paragrafen uppställs ett villkor om att gäldenären måste ha en viss anknytning till Sverige. Paragrafen motsvarar delvis 4 § första stycket i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 195 f. och prop. 2005/06:124 s. 74). Övervägandena finns i avsnitt 7.1. ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller dels ett förbud mot skuldsanering för den som är ålagd näringsförbud (första meningen), dels en regel som kraftigt inskränker möjligheten att erhålla skuldsanering för den som redan tidigare har beviljats skuldsanering (andra meningen). Paragrafen har överförts oförändrad från 5 § i 1994 års skuldsaneringslag.

 • NJA 1997 s. 364:Vid skuldsanering för makar har skulder för vilka de svarade solidariskt ansetts skola tas upp med hela beloppet i vardera makens betalningsplan.
 • RH 1996:140:Fråga om inte förfallna studieskulder skulle omfattas av skuldsanering har besvarats nekande. Med hänsyn till övriga skulders begränsade storlek har det inte ansetts skäligt att bevilja skuldsanering.
 • RH 1996:36:Kronofogdemyndigheten hade uppskattat ett ungefärligt värde på gäldenärens fastighet och därefter avslagit ansökan om skuldsanering med motiveringen att en värdeökning av fastigheten skulle komma att äga rum inom den femåriga skuldsaneringstiden och att det därför inte var skäligt att bevilja skuldsanering. Detta ansågs inte vara tillräckligt skäl för avslag och ärendet återförvisades.
 • NJA 1999 s. 248:Frågor hur en gäldenärs rätt till överskjutande skatt skall behandlas i ett skuldsaneringsärende.
 • RH 1996:125:Fråga om ännu icke förfallna studiemedel skulle omfattas av en skuldsanering besvarad nekande.
 • NJA 1997 s. 717:Skuldsanering skall som regel inte omfatta sådan del av en skuld avseende återbetalning av statliga studielån som inte är förfallen till betalning.

Innehållet i en skuldsanering

7 §  Alla fordringar som enligt 6 § omfattas av skuldsaneringen har lika rätt.

[S2]Utan hinder av första stycket får

 1. en fordran ges sämre rätt, om borgenären samtycker eller
 2. en borgenär vars fordran är på mindre belopp ges full betalning, om det är skäligt med hänsyn till omfattningen av skulderna och övriga omständigheter.

[S3]I 26 § föreskrivs vad som skall gälla i fråga om fordringar som inte har anmälts i ärendet.

Prop. 2015/16:125: I paragrafen anges villkoret om s.k. kvalificerad insolvens. Paragrafen motsvarar delvis 4 § första stycket 1 i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 195 f. och prop. 2005/06:124 s. 74). Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

Enligt paragrafen ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller regler om vilka fordringar som omfattas av ett beslut om skuldsanering. Den har, utöver den ändringen att första stycket tredje meningen har utgått, överförts från 6 § i 1994 års skuldsaneringslag utan sakliga ändringar.

Ändringen i första stycket innebär att det inte är möjligt att inskränka skuldsaneringen till att avse skulder som har uppkommit före en viss tidigare tidpunkt än dagen för kronofogdemyndighetens inledandebeslut. Beträffande motiven till ...

8 §  Vid en skuldsanering skall bestämmas

 1. vilka fordringar som enligt 6 § skall omfattas av skuldsaneringen,
 2. vad som enligt 7 § skall gälla för dem,
 3. vilket belopp som skall fördelas mellan borgenärerna och
 4. en betalningsplan som visar när och hur kvarstående belopp av varje borgenärs fordran skall betalas.

[S2]Belopp som avses i första stycket 3 skall bestämmas så att skuldsaneringen tar i anspråk gäldenärens samtliga tillgångar och inkomster efter avdrag för vad som skall förbehållas gäldenären för hans och hans familjs försörjning. Därvid skall bestämmelserna i 7 kap.4 och 5 §§utsökningsbalken om förbehållsbelopp vara vägledande. Vid skuldsaneringen får bestämmas att förbehåll även skall göras för betalning av en fordran som, enligt 6 § tredje stycket eller beslut som fattas med stöd av 6 § andra stycket, inte omfattas av skuldsaneringen.

[S3]Av fördelningen enligt första stycket 3 skall framgå hur stor procentandel av fordringarnas belopp som skall kvarstå.

[S4]Den betalningsplan som skall bestämmas enligt första stycket 4 skall löpa under fem år, om det inte finns särskilda skäl att bestämma en längre eller kortare tid. Lag (1997:848).

Prop. 2015/16:125: En gäldenär som har näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud får inte beviljas skuldsanering.

I paragrafen anges att en gäldenär i vissa fall har en begränsad möjlighet eller är diskvalificerad från att beviljas skuldsanering. Paragrafen motsvarar 4 § fjärde stycket och 6 § första meningen i 2006 års skuldsaneringslag (prop. ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen anger vad som skall gälla för de fordringar som omfattas av skuldsaneringen. Paragrafen motsvarar, vid sidan om ändringen i andra stycket, i sak 7 § i 1994 års skuldsaneringslag.

Huvudregeln framgår av första stycket och innebär att alla fordringar som omfattas av skuldsaneringen har lika rätt.

Andra stycket har ändrats på så sätt att den tidigare möjligheten att undanta små fordringar från likabehandlingsprincipen och ge dem full utdelning har ...

 • NJA 1998 s. 15:Betalningsplanen vid skuldsanering kan inte fastställas utan gäldenärens samtycke. Tillika fråga om den tid under vilken en betalningsplan skall löpa.
 • NJA 1997 s. 341:Fråga om det är skäligt att bevilja skuldsanering med hänsyn till skuldernas ålder och omständigheterna vid deras tillkomst. 4 § 1 st 2 och 8 § skuldsaneringslagen (1994:334).
 • NJA 1997 s. 364:Vid skuldsanering för makar har skulder för vilka de svarade solidariskt ansetts skola tas upp med hela beloppet i vardera makens betalningsplan.
 • RH 1996:129:En ensamstående 37-årig kvinna med ett minderårigt barn och en inkomst om drygt 11 000 kr i månaden hade skulder om drygt 300 000 kr. Skuldsanering beviljades inte eftersom det kvalificerade insolvensrekvisitet för skuldsanering inte ansågs föreligga.
 • NJA 2005 s. 303:Medan betalningsplanen löper efter ett beslut om skuldsanering får gäldenären väsentligt förbättrad ekonomi. Fråga vid omprövning av skuldsaneringen huruvida betalningstiden bör förlängas.
 • RH 2004:78:Vid prövning av ansökan om skuldsanering har det ansetts att gäldenärens och hans familjs bostadskostnader varit alltför höga för att det allmänt sett skulle anses skäligt att bevilja skuldsanering. Fråga om gäldenärens hälsotillstånd bort föranleda en annan bedömning har besvarats nekande.
 • NJA 1999 s. 248:Frågor hur en gäldenärs rätt till överskjutande skatt skall behandlas i ett skuldsaneringsärende.

Ansökan om skuldsanering

9 §  En ansökan om skuldsanering skall göras skriftligen hos Kronofogdemyndigheten.

[S2]Ansökan skall vara egenhändigt undertecknad av gäldenären. Lag (2006:718).

Prop. 2005/06:200: Förslaget om en rikstäckande kronofogdemyndighet innebär bl.a. att det kommer att finnas bara en sådan myndighet i landet. Första stycket har ändrats i enlighet med detta.

Prop. 2015/16:125: Vid skälighetsbedömningen ska särskilt beaktas omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket gäldenären har medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering.

I paragrafen uppställs det allmänna skälighetsvillkoret. Paragrafen motsvarar 4 § första stycket 2 och tredje stycket i 2006 års skuldsaneringslag (prop. ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen anger vad som skall bestämmas vid ett beslut om skuldsanering. Den motsvarar, vid sidan om ändringen i fjärde stycket, 8 § i 1994 års skuldsaneringslag. Övervägandena till ändringarna i fjärde stycket finns i avsnitt 4.5.3.

Fjärde stycket har ändrats på det sättet att möjligheten att i samband med beslutet om skuldsanering bestämma en längre tid för betalningsplanen än fem år har tagits ...

10 §  Ansökan skall innehålla

 1. uppgifter om gäldenären i de hänseenden som anges i 33 kap. 1 § första och andra styckena rättegångsbalken samt uppgift som visar att han har hemvist i Sverige,
 2. en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder med uppgift om varje borgenärs namn, person- eller organisationsnummer, postadress och telefon,
 3. uppgift om gäldenärens inkomster och utgifter,
 4. uppgift om förhållanden som avses i 4 § tredje stycket,
 5. de uppgifter om gäldenärens och hans familjs personliga och ekonomiska förhållanden som i övrigt är av betydelse för prövning av frågan om skuldsanering skall inledas.

[S2]Uppgifterna enligt första stycket skall lämnas av gäldenären på heder och samvete.

Prop. 2015/16:125: Paragrafen innehåller en bestämmelse som begränsar möjligheten att få sina skulder sanerade en andra gång. Paragrafen motsvarar delvis 6 § andra meningen i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 198 f. och prop. 2005/06:124 s. 74 f.). Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller vissa regler om ansökans form och om forum. Den har utan sakliga ändringar överförts från 9 § i 1994 års skuldsaneringslag.

Bristfällig ansökan

11 §  Om en ansökan är bristfällig, skall Kronofogdemyndigheten förelägga gäldenären att avhjälpa bristen. Av föreläggandet skall framgå att ansökan kan avvisas om föreläggandet inte följs. Föreläggandet behöver inte delges.

[S2]Kronofogdemyndigheten skall avvisa en ansökan om skuldsanering, om den är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning i sak och gäldenären inte har följt ett föreläggande att avhjälpa bristen. Lag (2006:718).

Prop. 2015/16:125: Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av gäldenären. Om ansökan ges in på elektronisk väg, ska den vara undertecknad med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Paragrafen innehåller regler om ansökans ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller regler om vad en ansökan om skuldsanering skall innehålla. Den har överförts oförändrad i sak från 10 § i 1994 års skuldsaneringslag.

Avslag hos Kronofogdemyndigheten

12 §  Om det av ansökan om skuldsanering eller annan tillgänglig utredning framgår att gäldenären inte uppfyller villkoren enligt 4 § eller inte kan beviljas skuldsanering på grund av 5 §, skall Kronofogdemyndigheten avslå ansökan.

[S2]Om det, sedan beslut har fattats enligt 13 § andra stycket om att inleda skuldsanering, framkommer att förutsättningarna för skuldsanering enligt denna lag inte är uppfyllda, skall Kronofogdemyndigheten avslå ansökan. Ansökan får också avslås, om gäldenären inte inställer sig personligen vid ett sammanträde eller om han i övrigt inte medverkar vid ärendets handläggning. Lag (2006:718).

Prop. 2015/16:125: 1. gäldenären enligt 5 § första stycket lagen (1996:242) om domstolsärenden och uppgifter som visar att gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige,

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller regler om komplettering av en ansökan och om att en bristfällig ansökan om skuldsanering i vissa fall skall avvisas. Den har överförts oförändrad från 11 § i 1994 års skuldsaneringslag.

 • RH 1996:146:Skuldsanering ansågs inte utesluten enbart på grund av att gäldenärens sambo var lagfaren ägare till tre fastigheter med ett sammanlagt taxeringsvärde om 126 000 kr och belånade för 178 500 kr.
 • NJA 1997 s. 229:Fråga om inledande av skuldsanering. 4 och 12 §§ skuldsaneringslagen (1994:334).
 • NJA 1996 s. 543:Omfattningen av den prövning av de i 4 § skuldsaneringslagen (1994:334) angivna förutsättningarna för skuldsanering som skall ske i samband med beslut att skuldsaneringsförfarande skall inledas.
 • NJA 1998 s. 698:Prövning, i samband med beslut huruvida skuldsanering skall inledas, av den i 4 § 1 st 2 skuldsaneringslagen (1994:334) angivna förutsättningen att det med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden är skäligt att bevilja skuldsanering.
 • NJA 1999 s. 718:Omfattningen av den prövning av de i 4 § skuldsaneringslagen (1994:334) angivna förutsättningarna som skall ske i samband med ett beslut att skuldsaneringsförfarande skall inledas.

Inledande av skuldsanering

13 §  Kronofogdemyndigheten skall i den utsträckning det behövs inhämta upplysningar om gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden från andra myndigheter. Kronofogdemyndigheten får också om det finns särskilda skäl hålla sammanträde som avses i 16 § för att avgöra om skuldsanering skall inledas.

[S2]Om Kronofogdemyndigheten inte enligt 11 § avvisar eller enligt 12 § första stycket avslår en ansökan om skuldsanering, skall myndigheten snarast besluta att skuldsanering skall inledas. Lag (2006:718).

Prop. 2015/16:125: Av föreläggandet ska det framgå att ansökan kan avvisas om föreläggandet inte följs. Föreläggandet behöver inte delges.

En ansökan om skuldsanering ska avvisas om den är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning i sak och gäldenären inte har följt ett föreläggande att avhjälpa bristen.

Paragrafen innehåller regler om komplettering av en ansökan och om att en bristfällig ansökan i vissa fall ska avvisas. Paragrafen motsvarar 12 § i 2006 ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen anger under vilka förutsättningar en ansökan om skuldsanering skall avslås. Den motsvarar 12 § i 1994 års skuldsaneringslag.

I första stycket har införts en hänvisning även till 5 §, som innehåller de tillkommande kraven för skuldsanering för den som är näringsidkare. Den tidigare avsaknaden av en sådan hänvisning torde snarast ha berott på ett förbiseende i samband med införandet år 1996 av bestämmelsen i 4 a §. Ändringen har alltså tillkommit i förtydligande syfte. ...

 • NJA 1996 s. 543:Omfattningen av den prövning av de i 4 § skuldsaneringslagen (1994:334) angivna förutsättningarna för skuldsanering som skall ske i samband med beslut att skuldsaneringsförfarande skall inledas.

14 §  När beslut har meddelats om att inleda skuldsanering skall Kronofogdemyndigheten genast genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar uppmana var och en som har en fordran mot gäldenären att skriftligen anmäla sin fordran till Kronofogdemyndigheten senast en månad från dagen för kungörelsens införande. Om det finns särskilda skäl, kan Kronofogdemyndigheten införa kungörelsen även i en eller flera ortstidningar. Kronofogdemyndigheten kan också förlänga fristen till två månader om det finns särskilda skäl. Lag (2006:718).

Prop. 2015/16:125: Paragrafen reglerar situationen att en gäldenär som redan genomgår ett förfarande om skuldsanering ansöker om en skuldsanering. Paragrafen saknar motsvarighet i 2006 års skuldsaneringslag. Övervägandena finns i avsnitt 7.3.

Kronofogdemyndigheten ska avvisa en ansökan om skuldsanering om gäldenären är föremål för ett annat förfarande om skuldsanering. Med ett annat förfarande om skuldsanering avses ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen anger förutsättningarna för kronofogdemyndighetens beslut att inleda skuldsanering och vilken utredning som skall föreligga inför det beslutet. Den har utan sakliga ändringar överförts från 13 § i 1994 års skuldsaneringslag.

 • RH 1995:139:Fel adress i kungörelse om att inleda skuldsanering har ansetts utgöra rättegångsfel föranledande återförvisning till kronofogdemyndigheten.

Utredningen hos Kronofogdemyndigheten

15 §  Har skuldsanering inletts skall Kronofogdemyndigheten se till att ärendet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Lag (2006:718).

Prop. 2015/16:125: 2. inhämta upplysningar från andra myndigheter om gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden.

Ett sammanträde enligt 22 § får hållas för att avgöra om skuldsanering ska inledas.

Paragrafen reglerar Kronofogdemyndighetens utredningsskyldighet i det inledande skedet av skuldsaneringsförfarandet. Paragrafen motsvarar delvis 14 § första stycket i 2006 års skuldsaneringslag (prop. ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller regler om kungörelse av kronofogdemyndighetens beslut om att inleda skuldsanering. Den har utan sakliga ändringar överförts från 14 § i 1994 års skuldsaneringslag.

16 §  Om det kan antas vara till fördel för utredningen, får Kronofogdemyndigheten kalla gäldenären att inställa sig personligen vid ett sammanträde hos myndigheten. Vid sammanträdet skall gäldenären lämna de ytterligare upplysningar som behövs för att avgöra frågan om skuldsanering.

[S2]Kallelsen skall sändas till gäldenären under den adress gäldenären senast har uppgivit i ärendet. Kallelsen behöver inte delges.

[S3]I kallelsen skall gäldenären upplysas om syftet med sammanträdet och om att hans ansökan kan avslås om han inte inställer sig personligen. Lag (2006:718).

Prop. 2015/16:125: Ansökan får också avslås om gäldenären inte infinner sig personligen vid ett sammanträde eller i övrigt inte medverkar under ärendets handläggning.

Paragrafen anger under vilka förutsättningar en ansökan om skuldsanering ska eller får avslås innan det har meddelats ett beslut om att inleda skuldsanering. Bestämmelserna motsvarar delvis 13 § i 2006 års ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller den grundläggande bestämmelsen om kronofogdemyndighetens utredningsskyldighet. Den har oförändrad överförts från 15 § i 1994 års skuldsaneringslag.

17 §  Om det finns skäl får Kronofogdemyndigheten till sammanträde enligt 16 § kalla även en borgenär, annan myndighet eller någon annan som kan bidra till utredningen av ärendet. Kallelsen behöver inte delges. Lag (2006:718).

Prop. 2015/16:125: Paragrafen anger förutsättningarna för Kronofogdemyndighetens beslut att inleda skuldsanering. Paragrafen motsvarar i huvudsak 14 § andra stycket i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 214 f. och prop. 2005/06:124 s. 78). Övervägandena finns i avsnitt 5.1. ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller reglerna om ett sammanträde hos kronofogdemyndigheten. Den motsvarar – med de ändringar som anges nedan – 16 § i 1994 års skuldsaneringslag. Övervägandena till ändringen i första stycket rörande förutsättningarna för att hålla sammanträde finns i avsnitt 4.6.1.

Ändringen i första stycket innebär, för det första, en viss skärpning av kraven på kronofogdemyndigheten att hålla ...

Frivillig skuldsanering

18 §  När det finns behövlig utredning, skall gäldenären tillsammans med Kronofogdemyndigheten upprätta ett förslag om skuldsanering som innehåller de uppgifter som anges i 8 §. Lag (2006:718).

Prop. 2015/16:125: Det belopp som gäldenären ska betala ska bestämmas enligt 33 §. Gäldenären ska betala till Kronofogdemyndigheten. Betalningarna ska genomföras trots att inledandebeslutet inte har fått laga kraft. För gäldenärens betalningar gäller i övrigt 38 § första stycket och 39 §.

Paragrafen innehåller regler om gäldenärens betalningar under handläggningen av skuldsaneringsärendet. Paragrafen saknar motsvarighet i 2006 års skuldsaneringslag. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2015/16:125#S5-5-4" ...

Prop. 2005/06:124: I paragrafen anges att även en borgenär, en företrädare för någon annan myndighet – t.ex. socialnämnden – eller någon annan som kan bidra till utredningen får kallas till ett sammanträde enligt 17 §, om det finns skäl för detta. Den har utan sakliga ändringar överförts från 17 § i 1994 års skuldsaneringslag.

19 §  Förslaget om skuldsanering skall sändas till samtliga kända borgenärer vilkas fordringar omfattas av skuldsaneringen med föreläggande för dem att yttra sig över förslaget inom viss tid. I föreläggandet skall anges att uteblivet yttrande inte hindrar ett beslut om frivillig skuldsanering enligt förslaget. Föreläggandet skall delges borgenärerna. Om en fordran som anmälts enligt 14 § inte omfattas av skuldsaneringen skall borgenären underrättas om detta.

Prop. 2015/16:125: Inrikes Tidningar. Om det finns särskilda skäl, får kungörelsen införas även i en eller flera ortstidningar.

I kungörelsen ska varje borgenär som har en fordran mot gäldenären uppmanas att inom en månad från dagen för kungörelsen skriftligen

Prop. 2005/06:124: Paragrafen reglerar upprättande av förslag till skuldsanering. Den har sin motsvarighet i 18 § i 1994 års skuldsaneringslag.

Som en följd av att institutet frivillig skuldsanering har utmönstrats ur lagen har paragrafen ändrats så att kronofogdemyndigheten bär huvudansvaret för upprättandet av förslaget. Ändringen innebär inte någon ändring av grundtanken att gäldenären skall stå bakom förslaget och på olika sätt aktivt medverka i ärendets utredning. Gäldenären skall således ...

20 §  Godtar samtliga borgenärer förslaget om skuldsanering, skall Kronofogdemyndigheten genom beslut fastställa skuldsaneringen om den uppfyller de förutsättningar för skuldsanering som anges i denna lag.

[S2]En borgenär som inte har yttrat sig inom den enligt 19 § förelagda tiden skall anses ha godtagit förslaget.

[S3]Ett beslut enligt första stycket skall genast kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Lag (2006:718).

Prop. 2015/16:125: Paragrafen innehåller den grundläggande bestämmelsen om Kronofogdemyndighetens utredningsskyldighet inför den slutliga prövningen av ansökan om skuldsanering. Paragrafen motsvarar 16 § i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 218 och prop. 2005/06:124 s. 79). Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2015/16:125#S5-3-2" ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller en anvisning till kronofogdemyndigheten att sända förslaget om skuldsanering till samtliga borgenärer. Den har sin motsvarighet i 19 § i 1994 års skuldsaneringslag.

Som en följd av att institutet frivillig skuldsanering har utmönstrats ur lagen har paragrafens andra mening ändrats. Enligt 21 § har kronofogdemyndigheten möjlighet att även fatta ett beslut om skuldsanering som avviker från det förslag som har skickats ut till borgenärerna. Denna möjlighet ...

Överlämnande till domstol

21 §  Har någon borgenär motsatt sig förslaget skall Kronofogdemyndigheten, om ansökan inte skall avslås enligt 12 § andra stycket, överlämna ärendet till tingsrätten i den ort där gäldenären är bosatt för vidare handläggning där. Om gäldenären inte är bosatt i Sverige skall ärendet överlämnas till Stockholms tingsrätt. Lag (2006:718).

Prop. 2015/16:125: I underrättelsen ska borgenären upplysas om att ett inledandebeslut har meddelats och om borgenärens fordran i ärendet. Borgenären ska även uppmanas att inom den tidsfrist som anges i kungörelsen komma in med uppgifter enligt 19 § andra stycket.

Paragrafen innehåller regler om underrättelser till de kända borgenärerna. Paragrafen saknar motsvarighet i 2006 års skuldsaneringslag. Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen anger vad som gäller i fråga om meddelande av beslut om skuldsanering. I sak har paragrafen en viss motsvarighet i 20 och 22 §§ i 1994 års skuldsaneringslag. Övervägandena finns i avsnitt 4.1.2.

Det är kronofogdemyndigheten som i första instans beslutar om skuldsanering skall beviljas. Myndighetens prövning av denna fråga skall enligt första stycket ske när tidsfristen i föreläggandet ...

Tvingande skuldsanering

22 §  Rätten får besluta om skuldsanering även om någon borgenär motsatt sig att gäldenären helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av borgenärens fordran.

[S2]Om inte annat följer av denna lag, gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden för handläggningen.

[S3]Tingsrätten skall kalla gäldenären och samtliga borgenärer till ett sammanträde vid vilket frågan om tvingande skuldsanering skall prövas. Kallelsen skall delges de kända borgenärerna. Kallelsen skall sändas till gäldenären under den adress han senast uppgivit i ärendet. Gäldenären behöver inte delges. Till sammanträdet får också företrädare för socialnämnden eller annan kallas. Om någon som har kallats till sammanträdet uteblir, utgör det inte hinder för att avgöra ärendet. Kallelsen skall innehålla en erinran om detta. Lag (1996:267).

Prop. 2015/16:125: Gäldenären ska kallas att infinna sig personligen vid sammanträdet. Kallelsen ska sändas till gäldenären under den adress som han eller hon senast har uppgett i ärendet. Kallelsen behöver inte delges.

I kallelsen ska gäldenären upplysas om syftet med sammanträdet och om att ansökan kan avslås om han eller hon inte infinner sig personligen.

Paragrafen innehåller regler om sammanträde hos Kronofogdemyndigheten efter inledandebeslutet. Paragrafen motsvarar 17 ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller ett förbud mot exekutiva åtgärder efter det att beslut har meddelats om att inleda skuldsanering. Paragrafens sakliga innehåll motsvarar huvudsakligen 25 § i 1994 års skuldsaneringslag.

Ändringen i första stycket har tillkommit som en följd av att institutet överlämnande har utmönstrats ur lagen. Rätten kan pröva verkställighetsförbudet endast efter ett överklagande.

 • RH 1996:59:I ett ärende om skuldsanering hade det varken hos kronofogdemyndigheten eller tingsrätten hållits muntlig förhandling. Av gäldenärens inlagor till tingsrätten och hovrätten framgick att han hade begärt att vid tingsrätten få framföra synpunkter i ärendet vid en förhandling. Hovrätten har med tillämpning av artikel 6 punkt 1 i Europakonventionen undanröjt tingsrättens beslut och visat ärendet åter för erforderlig behandling.
 • RH 1999:1:Gäldenär infann sig inte till sammanträde vid tingsrätten, som därför avslog ansökan om skuldsanering. Kallelsen till sammanträdet innehöll inte erinran om att ansökan kunde avslås om gäldenären inte inställde sig personligen. Tingsrättens beslut har därför undanröjts.

23 §  Ansökan om skuldsanering skall avslås av rätten, om förutsättningarna för skuldsanering enligt denna lag inte är uppfyllda. Ansökan får också avslås, om gäldenären inte inställer sig personligen vid ett sammanträde eller om han i övrigt inte medverkar vid ärendets handläggning.

Prop. 2015/16:125: I paragrafen anges att även en borgenär eller någon annan, t.ex. en företrädare för en myndighet, som kan bidra till utredningen får kallas till ett sammanträde. Paragrafen motsvarar 18 § i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 220 och prop. 2005/06:124 s. 79). Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2015/16:125#S5-1" ...

Prop. 2005/06:124: I paragrafen regleras rättsverkningarna av ett beslut om skuldsanering. Den har utan sakliga ändringar överförts från 26 § i 1994 års skuldsaneringslag.

 • RH 1999:75:Ansökan om skuldsanering har avslagits när gäldenären uteblivit från ett sammanträde i tingsrätten.
 • RH 1999:1:Gäldenär infann sig inte till sammanträde vid tingsrätten, som därför avslog ansökan om skuldsanering. Kallelsen till sammanträdet innehöll inte erinran om att ansökan kunde avslås om gäldenären inte inställde sig personligen. Tingsrättens beslut har därför undanröjts.

24 §  Om rätten beslutar om skuldsanering, skall beslutet innehålla de uppgifter som anges i 8 §.

[S2]Ett beslut enligt första stycket skall genast kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

Prop. 2015/16:125: Ansökan får också avslås om gäldenären inte infinner sig personligen vid ett sammanträde eller i övrigt inte medverkar under ärendets handläggning.

Paragrafen anger under vilka förutsättningar en ansökan om skuldsanering ska eller får avslås efter att ett inledandebeslut har meddelats. Paragrafen motsvarar 13 § andra stycket i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 213 f. och <a href="https://lagen.nu/prop/2005/06:124#sid78" ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller bestämmelser om upphävande eller ändring av ett beslut om skuldsanering, s.k. omprövning, på begäran av en borgenär. Paragrafen har sin motsvarighet i 27 § i 1994 års skuldsaneringslag. Frågorna om ändring av ett skuldsaneringsbeslut på grund av gäldenärens försummelse att följa betalningsplanen och om möjligheten att i samband med omprövning förlänga betalningsplanen behandlas i övervägandena avsnitt ...

Förbud mot exekutiva åtgärder

25 §  Efter Kronofogdemyndighetens beslut om att inleda skuldsanering får utmätning för fordringar som uppkommit dessförinnan inte äga rum innan frågan om skuldsanering är avgjord, om inte, efter överlämnande eller överklagande, rätten på begäran av en borgenär bestämmer annat. Om utmätning ändå sker är åtgärden utan verkan.

[S2]Första stycket gäller inte fordringar, som enligt 6 § tredje stycket inte omfattas av skuldsaneringen.

[S3]Vad som sägs i denna paragraf tillämpas även i fråga om beslut om betalningssäkring och verkställighet av sådant beslut. Lag (2006:718).

Prop. 2015/16:125: Paragrafen reglerar upprättandet av förslag till skuldsanering. Paragrafen motsvarar 19 § i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 220 f. och prop. 2005/06:124 s. 79 f.). Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller bestämmelser om ändring av ett beslut om skuldsanering på begäran av gäldenären. Paragrafen har sin motsvarighet i 28 § i 1994 års skuldsaneringslag. Övervägandena finns i avsnitt 4.6.3.

Paragrafen har till att börja med genomgått vissa redaktionella förändringar, bl.a. till följd av att det numera är kronofogdemyndigheten som prövar en ansökning om omprövning. Hänvisningen ...

Verkan av skuldsanering

26 §  En skuldsanering befriar gäldenären från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen i den utsträckning som dessa sätts ned. Genom skuldsaneringen befrias gäldenären från ansvar för betalningen av fordringar som inte är kända i ärendet, om inte fordringen är sådan som avses i 6 § tredje stycket.

[S2]Skuldsaneringen inverkar inte på den rätt en borgenär har mot en borgensman eller annan som förutom gäldenären svarar för fordringen.

Prop. 2015/16:125: Om en fordran i ärendet inte omfattas av förslaget, ska borgenären underrättas om detta.

Paragrafen innehåller en anvisning till Kronofogdemyndigheten om att sända förslaget om skuldsanering till de kända borgenärer som omfattas av förslaget och att underrätta övriga kända borgenärer om att deras fordringar inte omfattas. Paragrafen motsvarar i huvudsak 20 § i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen, som saknar motsvarighet i 1994 års skuldsaneringslag, ger en uttrycklig föreskrift om möjligheten att i samband med en ändring enligt 24 eller 25 § besluta om en förlängning av betalningsplanen.

Möjligheten till förlängning är dock inte obegränsad. En förlängning av betalningsplanen i samband med omprövning kan aldrig medföra att betalningstiden sammanlagt överstiger sju år.

Det hänvisas till övervägandena <a href="https://lagen.nu/prop/2005/06:124#S4-6-3" ...

 • NJA 2004 s. 220:En i ett skuldsaneringsärende okänd fordran som görs gällande efter skuldsaneringsbeslutet och då visar sig vara tvistig har ansetts inte undantagen från preklusionsverkan enligt 26 § skuldsaneringslagen (1994:334).

Omprövning av skuldsanering

27 §  På ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av ett beslut om skuldsanering enligt denna lag kan en tingsrätt som avses i 21 § upphäva eller, i fall som avses i 5, ändra beslutet om

 1. gäldenären
  1. har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer,
  2. har gjort sig skyldig till uppsåtligt försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning, eller
  3. i hemlighet har gynnat någon borgenär för att inverka på skuldsaneringsfrågans avgörande,
 2. gäldenären i sin ansökan om skuldsanering eller annars under ärendets handläggning medvetet har lämnat oriktiga uppgifter till men för borgenären,
 3. gäldenären lämnat oriktig uppgift till ledning för myndighets beslut i fråga om skatt eller avgift som omfattas av skuldsaneringen eller underlåtit att lämna uppgift trots att han är uppgiftsskyldig och den oriktiga uppgiften eller underlåtenheten medfört att ett beslut blivit felaktigt eller inte fattats,
 4. gäldenären inte följer betalningsplanen, såvida avvikelsen inte är ringa eller
 5. gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen förbättrats efter skuldsaneringen.

[S2]I fall som avses i första stycket 5 skall ansökan ges in inom fem år från dagen för skuldsaneringen. Om betalningsplanen löper under längre tid gäller i stället den tiden.

[S3]Innan rätten prövar borgenärens ansökan skall gäldenären och de borgenärer som avses i 19 § höras. I övrigt gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden för handläggningen.

[S4]Upphävs ett beslut om skuldsanering, blir en borgen eller annan säkerhet som tredje man har ställt för betalning av belopp som avses i 8 § första stycket 3 ogiltig, om inte tredje mannen kände till eller borde känt till de i 27 § första stycket 1 angivna omständigheterna eller medverkade till att gäldenären åsidosatt sina förpliktelser enligt 27 § första stycket 2.Lag (2005:244).

Prop. 2004/05:69: Förslaget har behandlats i kapitel 10. Ändringen i första stycket första punkten är, på samma sätt som motsvarande ändring i bl.a. konkurslagen (1987:672), en följd av att straffansvaret för uppsåtliga brott mot upplysningsplikten har förts över från bestämmelsen om oredlighet mot borgenärer till en särskild straffbestämmelse, försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning.

Någon materiell förändring är inte ...

Prop. 2015/16:125: Paragrafen anger vad som gäller i fråga om meddelande av beslut om skuldsanering. Paragrafen motsvarar i huvudsak 21 § första stycket i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 2005/06:124 s. 80 f.). Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller regler om vad en ansökan om omprövning skall innehålla. Den saknar motsvarighet i 1994 års skuldsaneringslag.

Bestämmelserna i paragrafen gäller oavsett om ansökan om omprövning kommer från en borgenär eller från gäldenären. Frågan om instansordningen vid omprövningsärenden har behandlats i övervägandena avsnitt 4.1.3.

Av första stycket framgår att ansökan ...

 • NJA 2005 s. 303:Medan betalningsplanen löper efter ett beslut om skuldsanering får gäldenären väsentligt förbättrad ekonomi. Fråga vid omprövning av skuldsaneringen huruvida betalningstiden bör förlängas.
 • RH 2004:65:Frågan om en förmögenhetsökning huvudsakligen uppkommen till följd av att gäldenärens hyresrätt ombildades till bostadsrätt innebar att gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen hade förbättrats efter skuldsaneringen. Även fråga om rättegångskostnader i skuldsaneringsärenden.
 • RH 1999:113:Beslut om skuldsanering har upphävts då gäldenären under skuldsaneringsärendets handläggning förtigit en skuld om drygt 80 000 kr, avseende skadestånd på grund av brott.
 • RH 2003:59:Gäldenär som beviljats skuldsanering har ansetts ha fått en förmögenhetsökning genom förordnande i testamente, trots att gäldenären gjort ett avstående från testamentslotten. Gäldenärens ekonomiska förhållanden har därmed väsentligen förbättrats efter skuldsaneringen, något som medfört att skuldsaneringen efter omprövning enligt 27 § femte punkten skuldsaneringslagen (1994:334) har upphävts.

28 §  På ansökan av gäldenären kan en tingsrätt som avses i 21 § ändra vad Kronofogdemyndigheten eller rätten har bestämt i en fråga som avses i 8 § första stycket2-4, om det efter beslutet om skuldsanering har inträffat omständigheter som inte då kunnat förutses eller om det finns synnerliga skäl. Vid sådan omprövning tillämpas 27 § tredje stycket. Lag (2006:718).

Prop. 2015/16:125: I paragrafen regleras att Kronofogdemyndigheten genast ska kungöra att ett beslut om skuldsanering har meddelats. Med ett beslut om skuldsanering avses ett beslut i vilket gäldenären beviljas skuldsanering. Paragrafen motsvarar 21 § andra stycket i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 222 f. och prop. 2005/06:124 s. 80 f.). Övervägandena ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen anger vilka krav som ställs på utredningen av ett ärende om upphävande eller ändring av ett beslut om skuldsanering. Den saknar motsvarighet i 1994 års skuldsaneringslag. Bestämmelserna gäller oavsett om ansökan om omprövning kommer från en borgenär eller från gäldenären. Frågan har behandlats i övervägandena avsnitt 4.6.1.

Hänvisningen till 16–18 §§ innebär att de grundläggande kraven ...

 • RH 2007:17:Synnerliga skäl har ansetts föreligga att på ansökan av gäldenären ändra ett beslut om skuldsanering då Kronofogdemyndigheten i sitt beslut inte tagit hänsyn till att gäldenären skulle uppnå pensionsåldern och därmed få ändrade ekonomiska villkor under den tid som betalningsplanen löpte. Enligt hovrätten kunde det antas att förbehållsbeloppet och det disponibla beloppet på grund av förbiseende blivit felaktigt beräknade och det var uppenbart att gäldenären till följd av sin nuvarande ekonomiska situation inte skulle kunna följa den fastställda betalningsplanen.
 • RH 1996:13:Omprövning enligt 28 § skuldsaneringslagen. Fråga om omprövningen även kan omfatta nedskrivningsprocenten.
 • RH 2007:4:En gäldenär har beviljats skuldsanering men på grund av missbruk inte kunnat följa betalningsplanen. Han har därefter påbörjat behandling mot sitt missbruk. Synnerliga skäl har ansetts föreligga att ändra betalningsplanen på så sätt att betalningens påbörjande senarelagts.

Överklagande

29 §  Kronofogdemyndighetens beslut att avvisa eller avslå en ansökan om skuldsanering, inleda skuldsanering eller fastställa en skuldsanering överklagas till den tingsrätt som avses i 21 §. Detsamma gäller Kronofogdemyndighetens beslut att avskriva ett skuldsaneringsärende från vidare handläggning. Överklagandet skall ges in till Kronofogdemyndigheten inom tre veckor från dagen för beslut. Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte annat följer av denna lag. Kronofogdemyndigheten skall inte vara part i domstolen.

[S2]Kronofogdemyndighetens beslut om att överlämna ett skuldsaneringsärende till tingsrätt får inte överklagas. Detsamma gäller ett beslut varigenom en ansökan om skuldsanering förklaras vilande. Lag (2006:718).

Prop. 2015/16:125: 4. vilket belopp som ska fördelas mellan borgenärerna (36 §) och hur stor procentandel av varje fordran som ska bli betald,

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av kronofogdemyndighetens beslut. Paragrafen motsvarar – utöver den ändring som anges nedan – i sak 29 § i 1994 års skuldsaneringslag.

Paragrafens första stycke har genomgått flera redaktionella ändringar. I stället för att som tidigare räkna upp alla de olika slags slutliga beslut som får överklagas anges numera bara att kronofogdemyndighetens slutliga beslut, dvs. alla beslut varigenom myndigheten skiljer sig från ärendet, ...

30 §  Om tingsrätten bifaller ett överklagande av gäldenären, skall den återförvisa ärendet till Kronofogdemyndigheten eller, om Kronofogdemyndigheten avslagit gäldenärens ansökan med tillämpning av 12 § andra stycket, besluta om tvingande skuldsanering.

[S2]Ett beslut av tingsrätten att återförvisa ett ärende till Kronofogdemyndigheten får inte överklagas. Tingsrätten får dock tillåta att beslutet överklagas till hovrätten, om det finns särskilda skäl för en prövning om tillstånd skall ges enligt 31 § första stycket. Lag (2006:718).

Prop. 2015/16:125: I paragrafen regleras vilka fordringar som omfattas av en skuldsanering. Paragrafen motsvarar 7 § första stycket första meningen i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 199 f. och prop. 2005/06:124 s. 75). Bestämmelsen i 7 § första stycket andra meningen i den lagen om ränta och dröjsmålsavgift på en fordran som omfattas av skuldsaneringen ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen anger hur tingsrätten skall förfara om den bifaller gäldenärens överklagande. Paragrafen har, med de ändringar som anges nedan, förts vidare från 30 § i 1994 års skuldsaneringslag.

I första stycket har ”tvingande” utgått som en följd av den förändrade beslutsordningen enligt vilken kronofogdemyndigheten fullt ut prövar en ansökan om skuldsanering. För det fall kronofogdemyndigheten har avslagit gäldenärens ansökan med tillämpning av 13 § andra stycket, har också klargjorts ...

 • RH 1996:80:Tingsrätten återförvisade till kronofogdemyndigheten ett ärende som myndigheten överlämnat till tingsrätten enligt 21 § skuldsaneringslagen. Hovrätten har undanröjt tingsrättens beslut.
 • RH 1996:40:Tingsrätten återförvisade till kronofogdemyndigheten ärende som myndigheten överlämnat till tingsrätten enligt 21 § lagen om skuldsanering då nya uppgifter angående sökandens ekonomi framkommit under tingsrättens handläggning. Hovrätten har upphävt tingsrättens beslut och visat målet åter till tingsrätten för fortsatt handläggning.

31 §  Hovrätten får inte pröva ett överklagande av ett beslut av en tingsrätt, om inte hovrätten meddelat prövningstillstånd.

[S2]Prövningstillstånd behövs inte, om överklagandet avser ett beslut som rör någon annan än en part, ett beslut genom vilket tingsrätten ogillat jäv mot en domare eller ett beslut genom vilket ett överklagande har avvisats. Lag (1996:267).

Prop. 2015/16:125: 2. en fordran för vilken borgenären har panträtt eller annan förmånsrätt enligt 6 eller 7 § förmånsrättslagen (1970:979) eller retentionsrätt, till den del säkerheten räcker till för betalning av fordran,

3. en fordran för vilken borgenären, innan ett inledandebeslut har meddelats, har fått förmånsrätt enligt 8 § förmånsrättslagen, när det gäller ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen anger vad som gäller i fråga om prövningstillstånd i hovrätten. Den har överförts från 31 § i 1994 skuldsaneringslag.

Som närmare utvecklas i kommentaren till lagen (2005:703) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334) och kommentaren till lagen om ändring i skuldsaneringslagen ...

 • NJA 1995 s. 502:Prövningstillstånd i HovR. Då det - särskilt med hänsyn till att det är fråga om ny lagstiftning - ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att olika frågor beträffande tillämpningen av skuldsaneringslagen prövas i högre rätt har HD meddelat tillstånd till prövning i HovR av mål angående skuldsaneringslagen.
32 § har upphävts genom lag (1996:267).

Övriga bestämmelser

33 §  Om gäldenären försätts i konkurs, förfaller en av honom dessförinnan gjord ansökan om skuldsanering.

[S2]Om en ansökan om förhandling om offentligt ackord tas upp sedan gäldenären har ansökt om skuldsanering, skall skuldsaneringsärendet förklaras vilande. Om ackordet fastställs, förfaller ansökan om skuldsanering.

[S3]Om gäldenären avlider, förfaller en av honom gjord ansökan om skuldsanering.

Prop. 2015/16:125: Det får bestämmas att förbehåll även ska göras för betalning av en fordran som inte omfattas av skuldsaneringen.

Paragrafen handlar om hur gäldenärens betalningsutrymme ska beräknas. Paragrafen motsvarar i huvudsak 9 § andra stycket i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 205 f. och prop. 2005/06:124 s. 76 f.). ...

Prop. 2005/06:124: I paragrafen anges att ett skuldsaneringsärende genast skall avskrivas, om gäldenären återkallar sin ansökan (första meningen). I paragrafen anges vidare att ärendet skall avskrivas även i händelse av att ansökan förfaller enligt bestämmelserna i 32 § (andra meningen). Paragrafen har överförts från 34 § i 1994 års skuldsaneringslag.

34 §  Återkallar gäldenären en ansökan om skuldsanering, skall ärendet genast avskrivas från vidare handläggning. Detsamma gäller om ansökan förfaller enligt 33 §.

Prop. 2015/16:125: Betalningsplanen börjar löpa från beslutet om skuldsanering. Vid bestämmandet av tidpunkten för när betalningsplanen löper ut ska den tid som inledandebeslutet gällt räknas av från betalningsplanens längd, om det inte med hänsyn till gäldenärens agerande efter beslutet är motiverat att räkna av en kortare tid.

Paragrafen innehåller bestämmelser om hur betalningsplanens längd ska bestämmas och hur avräkning ska ske för tiden som löpt sedan inledandebeslutet meddelades. Första ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen anger att de kända borgenärerna i vissa fall skall underrättas om att handläggningen av ett skuldsaneringsärende är avslutad på annat sätt än att gäldenären har beviljats skuldsanering. Den har överförts från 35 § i 1994 års skuldsaneringslag.

35 §  Avslås eller avvisas en ansökan om skuldsanering eller avskrivs ärendet från vidare handläggning sedan kungörelse har utfärdats enligt 14 §, skall samtliga kända borgenärer genast underrättas.

Prop. 2015/16:125: Paragrafen innehåller regler om den avgift som ska tas ut för Kronofogdemyndighetens betalningsförmedlingstjänst. Paragrafen saknar motsvarighet i 2006 års skuldsaneringslag. Övervägandena finns i avsnitt 5.5.3.

Enligt första stycket ska Kronofogdemyndigheten ta ut en årlig avgift av gäldenären för myndighetens hantering av hans eller hennes betalningar enligt såväl inledandebeslutet som betalningsplanen. ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen anger att en överenskommelse vid sidan av beslutet om skuldsanering mellan gäldenären eller tredje man och någon eller några av borgenärerna är ogiltig, om den innebär att någon borgenär skall gynnas på ett särskilt sätt. Den har överförts från 36 § i 1994 års skuldsaneringslag.

36 §  En överenskommelse varigenom gäldenären eller tredje man tillförsäkrar någon borgenär, vars fordran omfattas av skuldsaneringen, bättre villkor än enligt skuldsaneringen är ogiltig.

Prop. 2015/16:125: I paragrafen anges vilka medel som ska fördelas mellan borgenärerna. Paragrafen motsvarar delvis 9 § andra stycket i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 205 f. och prop. 2005/06:124 s. 76 f.). Övervägandena finns i avsnitt 5.5.4.

Enligt ...

Prop. 2005/06:124: I paragrafen anges att socialnämnder och andra myndigheter till kronofogdemyndigheten eller rätten skall överlämna sådana uppgifter om gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden som behövs för prövningen av skuldsaneringsärendet. Den har överförts från 37 § i 1994 års skuldsaneringslag.

37 §  Socialnämnder och andra myndigheter skall till Kronofogdemyndigheten eller domstol som handlägger ett ärende om skuldsanering enligt denna lag på begäran överlämna sådana uppgifter om gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden som behövs för prövning av ärendet. Lag (2006:718).

Prop. 2015/16:125: 2. betalas före andra fordringar, om den efter fördelning enligt 36 § avser ett mindre belopp och det är skäligt med hänsyn till omfattningen av skulderna och övriga omständigheter.

Paragrafen reglerar fordringarnas inbördes förhållanden i en skuldsanering. Paragrafen motsvarar 8 § första och andra styckena i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 204 f. och <a href="https://lagen.nu/prop/2005/06:124#sid75" ...

Prop. 2005/06:124: I paragrafen regleras frågan om verkställighet av ett beslut om skuldsanering. Den har sin motsvarighet i 38 § i 1994 års skuldsaneringslag. Övervägandena finns i avsnitt 4.6.2.

Paragrafen har jämfört med regleringen i 1994 års lag ändrats på så sätt att ett beslut om skuldsanering ...

38 §  En skuldsanering som har fastställts eller beslutats enligt denna lag får sedan beslutet har vunnit laga kraft verkställas på samma sätt som en lagakraftägande dom.

Prop. 2015/16:125: Gäldenären ska betala till Kronofogdemyndigheten. Om det finns särskilda skäl, får det bestämmas att gäldenären i stället ska betala direkt till borgenärerna.

Betalningarna ska genomföras trots att beslutet om skuldsanering inte har fått laga kraft.

Paragrafen innehåller regler om när och hur gäldenärens betalningar enligt betalningsplanen ska ske. Paragrafen saknar motsvarighet i 2006 års skuldsaneringslag. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2015/16:125#S5-5-1" ...

Ändringar

Skuldsaneringslag (1994:334)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:303, Prop. 1993/94:123, Bet. 1993/94:LU26
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1984) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:156, Prop. 1994/95:92, Bet. 1994/95:SkU12
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:313) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:172, Prop. 1994/95:49, Bet. 1994/95:LU6
  Omfattning
  ändr. 8, 25 §§
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (1996:267) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:193, Prop. 1995/96:115, Bet. 1995/96:JuU17
  Omfattning
  upph. 32 §; ändr. 21, 22, 27, 29, 31 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:780) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:279, Prop. 1995/96:5, Bet. 1995/96:LU11
  Omfattning
  ändr. 4 §; ny 4 a §
  Ikraftträder
  1996-09-01

Lag (1997:371) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:251, Prop. 1996/97:116, Bet. 1996/97:SkU19
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:848) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:23, Prop. 1996/97:166, Bet. 1997/98:LU1
Omfattning
ändr. 8, 28 §§
Ikraftträder
1997-12-01

Lag (2004:834) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:244) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:208, Prop. 2004/05:69, Bet. 2004/05:JuU24
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:703) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:344)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:307, Prop. 2004/05:131, Bet. 2004/05:JuU29
Omfattning
utgår genom 2006:555

Ändring, SFS 2006:548

Omfattning
upph.

Lag (2006:555) om ändring i lagen (2005:703) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:286, Prop. 2005/06:124, Bet. 2005/06:LU35
Omfattning
ändr. 2005:703 utgår

Lag (2006:718) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 37 §§, rubr. närmast före 12, 15 §§
Ikraftträder
2006-07-01