Upphävd författning

Tillkännagivande (1994:457) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
SFS 1994:457
Upphäver
Tillkännagivande (1993:549) om kungörande m.m i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp har för Sveriges del med vissa undantag trätt i kraft den 1 januari 1989. Konventionens engelska och franska originaltexter har, jämte en svensk översättning, intagits i bilaga till lagen (1987:822) om internationella köp. Texterna på övriga originalspråk, arabiska, kinesiska, ryska och spanska, har kungjorts genom publicering i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1987:87).
Konventionen kommer den 1 januari 1995 att ha trätt i kraft i förhållande till de främmande stater som förtecknats i det följande.
________________________________________________________________________ Stat Dag för Förklaringar och reservationer konventionens ikraftträdande i förhållande till staten _______________________________________________________________________
Amerikas Förenta Stater1988-01-01I enlighet med artikel 95 skall punkt 1 b i artikel 1 inte vara bindande för Förenta Staterna.
Argentina1988-01-01I enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen skall de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen, som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte gälla när en part har sitt affärsställe i Republiken Argentina.
Australien1989-04-01Konventionen skall tillämpas på alla australiska stater och kontinentala territorier samt på alla utomkontinentala territorier med undantag av territorierna Julön, Cocos-(Keeling-)öarna samt Ashmore- och Cartier-öarna.
Bulgarien1991-08-01--
Canada1992-05-01Canada förklarar i enlighet med artikel 93 att konventionen skall omfatta Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan och Northwest Territories.
1993-01-01Konventionen skall omfatta även Yukon Territory.
1993-02-01Förklaringen att punkt 1 b i artikel 1, i enlighet med artikel 95, inte skall vara bindande såvitt avser British Columbia återtas.
Chile1991-03-01I enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen förklarar Chile att de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen, som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Chile.
Danmark1990-03-01I enlighet med artikel 92 skall Danmark inte vara bundet av del II i konventionen.
Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Färöarna och Grönland.
I enlighet med artikel 94 1 jfr. 3, skall konventionen inte tillämpas på köpeavtal då den ena parten har sitt affärsställe i Danmark, Finland, Norge eller Sverige och den andra parten har sitt affärsställe i ett annat av de nämnda länderna.
I enlighet med artikel 94 2 skall konventionen inte tillämpas på köpeavtal då den ena parten har sitt affärsställe i Danmark, Finland, Norge och Sverige och den andra parten har sitt affärsställe i Island.
Ecuador1993-02-01--
Egypten1988-01-01--
Estland1994-10-01I enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen förklarar Estland att de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Estland.
Finland1989-01-01I enlighet med artikel 92 skall Finland inte vara bundet av del II i konventionen (avtalsdelen).
I enlighet med artikel 94, i förhållande till Sverige enligt första stycket och i övrigt enligt andra stycket, skall konventionen inte tillämpas på köpeavtal då parterna har sina affärsställen i Finland, Sverige, Danmark, Island eller Norge.
Frankrike1988-01-01--
Guinea1992-02-01--
Irak1991-04-01--
Italien1988-01-01--
Jugoslavien1988-01-01Konventionen tillträddes av Socialistiska federativa republiken Jugoslavien. Frågan om vilken betydelse statssuccessionen har för Sverige när det gäller denna traktat utreds för närvarande av Utrikesdepartementet.
Kina1988-01-01Folkrepubliken Kina anser sig inte bunden av punkt 1 b i artikel 1, artikel 11 och de bestämmelser i konventionen som avser innehållet i artikel 11.
Lesotho1988-01-01--
Mexico1989-01-01--
Nederländerna1992-01-01Konventionen skall gälla i Nederländerna med Aruba.
Norge1989-08-01I enlighet med artikel 92 skall Norge inte vara bundet av del II i konventionen (avtalsdelen).
I enlighet med artikel 94, i förhållande till Finland och Sverige enligt första stycket och i övrigt enligt andra stycket, skall konventionen inte tillämpas på köpeavtal då parterna har sina affärsställen i Norge, Danmark, Finland, Island eller Sverige.
Rumänien1992-06-01--
Ryska federationen1991-09-01I enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen förklarar Ryska federationen att de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Ryska federationen.
Schweiz1991-03-01--
Slovakien1993-01-01I enlighet med artikel 95 skall punkt 1 b i artikel 1 inte vara bindande för Slovakien.
Slovenien1991-06-25--
Spanien1991-08-01--
Syrien1988-01-01--
Tjeckien1993-01-01I enlighet med artikel 95 skall punkt 1 b i artikel 1 inte vara bindande för Tjeckien.
Tyskland1991-01-01Konventionen skall tillämpas även i fråga om Västberlin från dagen för ikraftträdandet i förhållande till Förbundsrepubliken Tyskland.
Förbundsrepubliken Tyskland anser att parter i konventionen som har avgett en förklaring enligt artikel 95 i konventionen inte skall anses som fördragsslutande stater enligt artikel 1 första stycket b i konventionen. Därför finns det ingen skyldighet att tillämpa -- och Förbundsrepubliken Tyskland ikläder sig ingen skyldighet att tillämpa -- denna bestämmelse när internationellt privaträttsliga regler leder till tillämpningen av lagen hos en part som har avgett en förklaring om att den inte vill vara bunden av artikel 1 första stycket b i konventionen. Till följd härav avger Förbundsrepubliken Tyskland ingen förklaring enligt artikel 95 i konventionen.
Uganda1993-03-01--
Ukraina1991-02-01I enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen förklarar Ukraina att de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Ukraina.
Ungern1988-01-01Ungern anser Allmänna villkor för leverans av varor mellan organisationer i stater som är medlemmar av Rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd /GCD CMEA, 1968/1975, 1979 års version/ vara underkastade bestämmelserna i artikel 90 i konventionen.
I enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen förklarar Ungern att de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen, som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Ungern.
Vitryssland1990-11-01I enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen förklarar Vitryssland att de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Vitryssland.
Zambia1988-01-01--
Österrike1989-01-01--
Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1993:549) om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp. Det är föranlett av att Estland har tillträtt konventionen, att Tjeckien och Slovakien har förklarat sig bundna av Tjeckoslovakiens tidigare tillträde samt att Slovenien har förklarat sig bundet av Jugoslaviens tidigare tillträde.

Ändringar

Tillkännagivande (1994:457) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp

Ändring, SFS 1995:1110

    Omfattning
    upph.