Upphävd författning

Förordning (1994:643) med instruktion för Fortifikationsverket

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
SFS 1994:643 i lydelse enligt SFS 1994:1364
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Fortifikationsverket är en central förvaltningsmyndighet med huvuduppgift att förvalta statens fastigheter avsedda för försvarsändamål (ändamålsfastigheter).

2 §  Fortifikationsverket skall förvalta ändamålsfastigheterna på ett sätt som

 • innebär god hushållning och hög ekonomisk effektivitet,
 • innebär att ändamålsenliga mark-, anläggnings- och lokalresurser tillhandahålls på konkurrenskraftiga villkor,
 • långsiktigt tar till vara ändamålsfastigheternas värden.

[S2]Fortifikationsverket skall vidare på uppdrag av regeringen genomföra byggnadsföretag för statens räkning.

3 §  Fortifikationsverket skall på uppdrag av Försvarsmakten lämna underlag för inriktningen av och medverka i fortifikatoriska utvecklingsprojekt.

4 §  Fortifikationsverket får inom sitt verksamhetsområde utföra även andra uppdrag än sådana som anges i 1--3 §§.

[S2]Verket får ta ut avgifter för sin verksamhet. Avgifternas storlek fastställs av verket.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Fortifikationsverket.

Myndighetens ledning

6 §  Fortifikationsverkets generaldirektör är chef för verket.

Styrelsen

7 §  Fortifikationsverkets styrelse består av högst nio personer, generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

8 §  Fortifikationsverket beslutar om sin organisation.

Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Fortifikationsverket.

Personalansvarsnämnden

10 §  Fortifikationsverkets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av chefen för den enhet som svarar för personalfrågor och myndighetens chefsjurist. Generaldirektören är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Anställning m. m.

11 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Anställning av yrkesofficer som generalmajor, konteramiral, överste av 1. graden och kommendör av 1. graden beslutas av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Som yrkesofficer får endast den anställas som har en motsvarande anställning i Försvarsmakten. Anställningen vid Fortifikationsverket skall gälla tills vidare, dock längst sex år. Förordning (1994:1364).

12 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande. Förordnandet ges för en bestämd tid. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

13 §  I fråga om anställning vid Fortifikationsverket av en militär tjänsteman i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Ändringar

Förordning (1994:643) med instruktion för Fortifikationsverket

  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1364) om ändring i förordningen (1994:643) med instruktion för Fortifikationsverket

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1995-01-01

Ändring, SFS 1996:102

  Omfattning
  upph.