Upphävd författning

Förordning (1994:948) om den nationella forskningsanläggningen acceleratorlaboratoriet (The Svedberg-laboratoriet) i Uppsala

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:948 i lydelse enligt SFS 2000:1204
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid Uppsala universitet finns det ett acceleratorlaboratorium, benämnt The Svedberg-laboratoriet. Laboratoriet är en sådan inrättning för särskilda uppgifter som avses i 3 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100).

[S2]Laboratoriet skall vara tillgängligt för forskare från universitet, högskolor och övriga forskningsinstitutioner i Sverige. Även forskare från andra länder skall kunna bedriva forskning vid laboratoriet. Förordning (1998:1008).

2 §  Vid laboratoriet bedrivs acceleratorbaserad forskning.

3 §  Laboratoriet leds av en styrelse. Vid laboratoriet skall finnas en föreståndare som utses av styrelsen.

4 §  Styrelsen skall besluta i frågor som rör budget och verksamhetsplanering samt verka för medelsanskaffning.

5 §  Styrelsen består av en ordförande och sex andra ledamöter. Samtliga utses av styrelsen för universitetet. Två ledamöter utses efter förslag från Vetenskapsrådet. Förordning (2000:1204).

6 §  Efter samråd med universitetet skall Vetenskapsrådet lämna underlag till budget, årsredovisning och annat liknande underlag till regeringen. Förordning (2000:1204).

Ändringar

Förordning (1994:948) om den nationella forskningsanläggningen acceleratorlaboratoriet (The Svedberg-laboratoriet) i Uppsala

    Ikraftträder
    1994-07-01

Förordning (1998:1008) om ändring i förordningen (1994:948) om den nationella forskningsanläggningen acceleratorlaboratoriet (The Svedberg-laboratoriet) i Uppsala

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:1204) om ändring i förordningen (1994:948) om den nationella forskningsanläggningen acceleratorlaboratoriet (The Svedberg-laboratoriet) i Uppsala

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2003:1093) om upphävande av förordningen (1994:948) om den nationella forskningsanläggningen acceleratorlaboratoriet (The Svedberg-laboratoriet) i Uppsala

Omfattning
upph.