Upphävd författning

Förordning (1994:95) om svensk verksamhet i Antarktis

Departement
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
1994-03-17
Ändring införd
SFS 1994:95 i lydelse enligt SFS 1998:1295
Ikraft
1994-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Polarforskningssekretariatet är central förvaltningsmyndighet i fråga om tillämpningen av lagen (1993:1614) om Antarktis.

2 §  Sekretariatet prövar frågor om tillstånd för vistelse eller verksamhet i Antarktis enligt lagen (1993:1614) om Antarktis.

3 §  Sekretariatet svarar för tillsynen över att lagen (1993:1614) om Antarktis samt att föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen följs.

4 §  Får sekretariatet kännedom om att någon har brutit mot en bestämmelse som gäller vistelse eller verksamhet i Antarktis enligt lagen (1993:1614) om Antarktis, skall sekretariatet vidta åtgärder för att vinna rättelse och, om det behövs, göra anmälan till åtal.

5 §  Sekretariatet skall begära yttrande av Naturvårdsverket över miljökonsekvensbeskrivningar som upprättas enligt 18 § lagen (1993: 1614) om Antarktis.

[S2]Naturvårdsverket skall inom fyra veckor från den dag miljökonsekvensbeskrivningen kom in till verket yttra sig över denna. Förordning (1998:1295).

6 §  Naturvårdsverket skall bevaka att beslut om tillstånd enligt lagen (1993:1614) om Antarktis står i överensstämmelse med lagens syften. Förordning (1998:1295).

Ändringar

Förordning (1994:95) om svensk verksamhet i Antarktis

    Ikraftträder
    1994-04-01

Förordning (1998:1295) om ändring i förordningen (1994:95) om svensk verksamhet i Antarktis

Omfattning
ändr. 5, 6 §§

Ändring, SFS 2006:1111

Omfattning
upph.