Upphävd författning

Förordning (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:950 i lydelse enligt SFS 2003:751
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statsbidrag enligt denna förordning lämnas för rekreationsanläggning för funktionshindrade som drivs av central handikapporganisation eller en juridisk person som organisationen har bestämmande inflytande i.

[S2]Som villkor för bidrag gäller att

 1. såväl anläggningen som verksamheten vid anläggningen skall vara tillgänglig för vuxna personer med omfattande funktionshinder och deras anhöriga samt för barn eller ungdomar med omfattande funktonshinder och deras familjer eller anhöriga,
 2. särskild personal för service, ledsagarservice eller fritidsverksamhet m. m. skall finnas, och att
 3. personer med funktionshinder och deras anhöriga samt personlig assistent och ledsagare skall ha företräde till anläggningen.

2 §  Bidrag lämnas för kostnader för

 1. drift av anläggningen,
 2. underhåll av byggnader, samt
 3. investeringar.

[S2]Bidrag utgår endast för sådana kostnader som betingas av åtgärder för att göra anläggningen tillgänglig för personer med funktionshinder samt för kostnader för den särskilda service och verksamhet som finns vid anläggningen.

3 §  Bidrag lämnas för ett år i sänder men betalas ut kvartalsvis. Ett bidragsår avser tiden den 1 januari-den 31 december. Förordning (2003:751).

4 §  Ansökan om bidrag skall göras skriftligen och lämnas in till Socialstyrelsen senast tre månader före bidragsårets början.

5 § Har upphävts genom förordning (2003:751).

6 §  Socialstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag enligt denna förordning. Förordning (2003:751).

7 §  Socialstyrelsen får besluta att ett utbetalt bidrag skall betalas tillbaka eller att ett beviljat bidrag inte skall betalas ut, om det har lämnats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Förordning (2003:751).

8 §  En handikapporganisation som fått statsbidrag enligt denna förordning skall senast två månader efter utgången av bidragsåret lämna Socialstyrelsen en redogörelse för sin verksamhet.

[S2]Handikapporganisation som avses i första stycket är skyldig att på begäran av Socialstyrelsen eller Riksrevisionen tillhandahålla det underlag som behövs för dessa myndigheters granskning. Förordning (2003:271).

8 a §  Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2003:751).

9 §  Socialstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. För bidragsåret den 1 juli 1994--30 juni 1995 får bidrag utges utan hinder av 4 och 5 §§. Socialstyrelsen får utbetala den del av bidraget som avser det första kvartalet av detta bidragsår i efterskott.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:505) om ändring i förordningen (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  Det första bidragsåret efter denna förordnings ikraftträdande skall omfatta perioden den 1 juli 1995 -- den 31 december 1996.
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (2003:271) om ändring i förordningen (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2003:751) om ändring i förordningen (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas på ansökningar som avser år 2004.
Omfattning
upph. 5 §; ändr. 3, 6, 7 §§; ny 8 a §
Ikraftträder
2004-01-01

Ändring, SFS 2013:197

Omfattning
upph.