Upphävd författning

Förordning (1994:951) om statsbidrag till handikapporganisationer

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:951 i lydelse enligt SFS 1995:506
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till en handikapporganisation.

[S2]Med handikapporganisation avses en organisation som består av personer som till följd av varaktiga funktionshinder möter betydande svårigheter i sin dagliga livsföring eller anhöriga till sådana personer och vars ändamål är att förbättra de funktionshindrades livsvillkor och bevaka deras intressen.

[S3]En handikapporganisation skall för att få bidrag vara demokratiskt uppbyggd, ha en riksomfattande organisation med ett lokalt förankrat föreningsliv samt vara partipolitiskt och religiöst obunden. Om det föreligger särskilda skäl får undantag göras från kravet på en riksomfattande organisation med ett lokalt förankrat föreningsliv.

2 §  Bidrag lämnas för ett år i sänder men betalas ut kvartalsvis i förskott. Ett bidragsår omfattar tiden den 1 januari--den 31 december. Förordning (1995:506).

3 §  Ansökan om bidrag skall göras skriftligen och lämnas in till Socialstyrelsen senast tre månader före bidragsårets början.

4 §  Socialstyrelsen skall lämna förslag till regeringen om beviljande av bidrag senast en månad före bidragsårets början.

5 §  Statsbidraget beviljas av regeringen. Bidraget betalas ut av Socialstyrelsen.

6 §  Ett bidrag som lämnats felaktigt eller med för högt belopp skall betalas tillbaka.

7 §  En handikapporganisation som fått statsbidrag enligt denna förordning skall senast två månader efter utgången av bidragsåret lämna Socialstyrelsen en redogörelse för sin verksamhet.

[S2]Handikapporganisation som avses i första stycket är skyldig att på begäran av Socialstyrelsen och Riksrevisionsverket tillhandahålla det underlag som behövs för dessa myndigheters granskning.

8 §  Socialstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:951) om statsbidrag till handikapporganisationer

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången på bidrag avseende bidragsåret den 1 juli 1995--30 juni 1996.
    Ikraftträder
    1994-07-01

Förordning (1995:506) om ändring i förordningen (1994:951) om statsbidrag till handikapporganisationer

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
Det första bidragsåret efter denna förordnings ikraftträdande skall omfatta perioden den 1 juli 1995--den 31 december 1996.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1995-07-01

Ändring, SFS 2000:7

Omfattning
upph.