Upphävd författning

Förordning (1995:1015) om Riksenheten mot ekonomisk brottslighet

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1995-07-06
Ändring införd
SFS 1995:1015 i lydelse enligt SFS 1996:208
Ikraft
1995-08-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statsåklagarmyndigheten för speciella mål, Rikskriminalpolisens rotel för utredning av ekonomisk brottslighet samt företrädare för skatteförvaltningen och exekutionsväsendet skall under ledning av överåklagaren vid Statsåklagarmyndigheten för speciella mål samverka i fråga om bekämpning av kvalificerad ekonomisk brottslighet (Riksenheten mot ekonomisk brottslighet).

2 §  Enheten skall

 1. bedriva brottsbeivrande verksamhet i enlighet med bestämmelserna i åklagarförordningen (1996:205) och förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen,
 2. vara nationell informationsbas rörande ekonomisk brottslighet, och
 3. verka för samordning, utveckling, analys och långsiktig planering av åklagarmyndigheternas och polismyndigheternas bekämpning av ekonomisk brottslighet.

[S2]Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen och Riksskatteverket skall för varje budgetår efter förslag av överåklagaren samråda om enhetens storlek och finansiering samt om verksamhetens närmare inriktning. Förordning (1996:208).

3 §  Överåklagaren leder den brottsbeivrande verksamheten vid enheten och svarar även för ledning och samordning av enhetens övriga verksamhet. Överåklagaren skall besluta

 1. om allmänna riktlinjer för enhetens arbete,
 2. om fördelningen av mål och ärenden vid enheten,
 3. om de arbetsuppgifter som avses i 2 § första stycket 2 och 3,
 4. om indelningen i arbetsgrupper och projektgrupper, och
 5. i andra övergripande frågor som rör arbetet vid enheten. Förordning (1996:208).

4 §  Enheten skall samverka med myndigheterna inom åklagarväsendet, polisväsendet, skatteförvaltningen och exekutionsväsendet. När det vid en sådan myndighet uppstår frågan, om ett ärende skall handläggas vid enheten, skall frågan snarast anmälas dit.

[S2]Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen och Riksskatteverket meddelar var för sig efter samråd föreskrifter om vilka ärenden som bör handläggas vid enheten och hur anmälningsskyldigheten skall fullgöras. Förordning (1996:208).

5 §  Överåklagaren skall genast underrättas när det vid enheten på grund av en anmälan enligt 4 § eller på annat sätt uppstår frågan, om ett ärende skall handläggas där. Innan överåklagaren initierar ett ärende enligt 10 § åklagarförordningen (1996:205) skall samråd ske med företrädare för polisväsendet, skatteförvaltningen och exekutionsväsendet. Förordning (1996:208).

6 §  En begäran om förstärkning enligt 9 § förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen prövas, då det är fråga om att ta i anspråk polispersonal som tjänstgör vid enheten, av chefen för Rikskriminalpolisen, eller den han eller hon utser, i samråd med överåklagaren.

7 §  Överåklagaren skall ges tillfälle att yttra sig innan Rikspolisstyrelsen eller Riksskatteverket beslutar om anställning av någon som skall tjänstgöra vid enheten. Överåklagaren skall vidare ges tillfälle att yttra sig i frågor om omplacering av eller disciplinansvar för någon som tjänstgör vid enheten.

Ändringar

Förordning (1995:1015) om Riksenheten mot ekonomisk brottslighet

  Ikraftträder
  1995-08-15

Förordning (1996:208) om ändring i förordningen (1995:1015) om Riksenheten mot ekonomisk brottslighet

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
1996-07-01

Ändring, SFS 1997:898

  Omfattning
  upph.