Upphävd författning

Förordning (1995:1035) om sysselsättningsinsatser inom kulturområdet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1995-07-20
Ändring införd
SFS 1995:1035
Ikraft
1995-08-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I syfte att rädda föremålssamlingar vid museer och andra kulturinstitutioner lämnas i enlighet med föreskrifterna i denna förordning bidrag till sysselsättningsinsatser inom kulturområdet.

Villkor för bidrag m. m.

2 §  Bidrag lämnas till statliga eller statsunderstödda museer, kommunala museer, arkiv, hembygdsföreningar och hemslöjdsföreningar.

3 §  Bidrag kan lämnas för registrering, dokumentation, gallring, vård, konservering och magasinering av föremålssamlingar och arkivalier.

[S2]I särskilda fall kan bidrag lämnas även för andra angelägna åtgärder inom kulturområdet.

Ansökan om bidrag

4 §  Ansökan om bidrag skall innehålla uppgifter om planerade projekt, behovet av personal och utbildning samt planerad utåtriktad verksamhet och information. Till ansökan skall fogas en plan för institutionens mål med samlingarna.

[S2]Ansökan kan göras på särskild blankett som tillhandahålls av Kulturdepartementet (SESAM-projektet).

5 §  Bidrag lämnas för 100 % av lönekostnaderna för personer som anställs med anledning av projektet under förutsättning att de egna insatserna för projektets totalkostnad uppgår till minst

[S2]30 % för statliga museer och arkiv,

[S3]40 % för statsunderstödda museer,

[S4]50 % för övriga institutioner m. m.

[S5]Om det finns särskilda skäl kan bidrag lämnas även för andra kostnader än lönekostnader.

Ärendenas handläggning

6 §  Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av regeringen. Beslut om bidrag efter ansökan fattas två gånger om året, senast under juni och december månad varje år.

[S2]Ansökningar skall ha kommit in till Kulturdepartementet (SESAM-projektet) senast den 15 mars respektive den 15 september för att behandlas vid närmast följande beslutstillfälle.

Ändringar

Förordning (1995:1035) om sysselsättningsinsatser inom kulturområdet

Förarbeten
Rskr. 1994/95:251, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:KrU18
Ikraftträder
1995-08-15

Förordning (2000:107) om upphävande av förordningen (1995:1035) om sysselsättningsinsatser inom kulturområdet

Omfattning
upph.