Förordning (1995:1100) med instruktion för Svenska FAO-kommittén

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1995-09-21
Ändring införd
SFS 1995:1100 i lydelse enligt SFS 2021:926
Ikraft
1995-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

Uppgifter

1 §  Svenska FAO-kommittén har till uppgift att inom verksamhetsområdena för Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) bistå regeringen i syfte att främja en tryggad livsmedelsförsörjning för alla människor samtidigt som hänsyn tas till hållbar global utveckling och bevarad biologisk mångfald. Verksamhetsområdena är jordbruk, fiske och skogsbruk. Förordning (2021:926).

2 §  Kommittén ska särskilt

  1. ge råd till regeringen i frågor som rör FAO:s verksamhet och Sveriges deltagande i denna verksamhet,

[S2]2. sprida kännedom om och skapa intresse för FAO:s verksamhet, och

  1. samarbeta med motsvarande nationella kommittéer i andra länder, särskilt i övriga nordiska länder och i Europeiska unionens medlemsländer. Förordning (2013:14).

Sammansättning

3 §  Kommittén består av en ordförande och högst fjorton andra ledamöter. Förordning (2006:61).

Organisation

4 §  Föredragnings-, utrednings- och kansliuppgifter utförs av den personal som Näringsdepartementet ställer till förfogande. Förordning (2021:926).

Ledning

5 §  Vid tillämpning av myndighetsförordningen (2007:515) ska med myndighetens ledning förstås kommittén. Förordning (2007:1050).

Undantag från myndighetsförordningen

6 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på kommittén:

[S2]2 § om myndighetens ledning,

[S3]5 § om delegering,

[S4]9-18 §§ om enrådighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter och nämndmyndigheter,

[S5]22-24 §§ om anställningar och uppdrag,

[S6]25 och 26 §§ om personalansvarsnämnd, samt

[S7]27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol. Förordning (2007:1050).

Ärendens handläggning

7 §  Kommittén är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

8 §  Om ett ärende är brådskande, får det avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och de andra ledamöterna. Förordning (2021:926).

9 §  Kommittén får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör i kommittén att besluta i frågor som inte behöver prövas av kommittén. Förordning (2021:926).

Förordnanden

10 §  Regeringen utser ordförande och andra ledamöter. Förordning (2021:926).

Ändringar

Förordning (1995:1100) med instruktion för Svenska FAO-kommittén

    Ikraftträder
    1995-11-01

Förordning (1996:574) om ändring i förordningen (1995:1100) med instruktion för Svenska FAO-kommittén

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
1996-07-01

Förordning (2006:61) om ändring i förordningen (1995:1100) med instruktion för Svenska FAO-kommittén

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-03-01

Förordning (2007:1050) om ändring i förordningen (1995:1100) med instruktion för Svenska FAO-kommittén

Omfattning
ändr. 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 §; ny rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2013:14) om ändring i förordningen (1995:1100) med instruktion för Svenska FAO-kommittén

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2013-02-15

Förordning (2021:926) om ändring i förordningen (1995:1100) med instruktion för Svenska FAO-kommittén

Omfattning
ändr. 1, 4, 8, 9, 10 §§
Ikraftträder
2021-12-01