Upphävd författning

Förordning (1995:1381) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

Version: 1995:1381

Departement
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1995-12-14
Ändring införd
SFS 1995:1381
Ikraft
1996-01-01
Upphäver
Förordning (1988:367) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Sveriges geologiska undersökning (SGU) är central förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering.

[S2]Det övergripande målet för SGU:s verksamhet är att undersöka, dokumentera och beskriva Sveriges geologi för att tillhandahålla geologisk information som behövs särskilt inom områdena miljö och hälsa, fysisk planering och hushållning med naturresurser, naturresursförsörjning, jord- och skogsbruk och totalförsvar samt att marknadsföra denna information.

[S3]SGU är chefsmyndighet för Bergsstaten.

2 §  SGU skall i övrigt

 1. handlägga ärenden enligt minerallagstiftningen och lagstiftningen om kontinentalsockeln,
 2. inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m., och
 3. främja och stödja riktad grundforskning och tillämpad forskning inom det geovetenskapliga området.

[S2]Verksamheten skall bedrivas på sådant sätt att insamlat geologiskt material snabbt görs tillgängligt.

[S3]SGU skall i övrigt verka för att landets mineralresurser tillgodogörs på bästa sätt.

3 §  SGU får utföra uppdrag. För dessa uppdrag skall ersättning tas ut om inte annat är föreskrivet.

[S2]Ersättningen fastställs efter grunder som bestäms av SGU.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på SGU.

Myndighetens ledning

5 §  Generaldirektören är chef för SGU.

Personalföreträdare

Ändringar

Förordning (1995:1381) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

  Ikraftträder
  1996-01-01

Ändring, SFS 1997:1294

  Omfattning
  upph.