Upphävd författning

Lag (1995:1396) om ny beteckning på fastighetsbildningsmyndighet, fastighetsregistermyndighet och överlantmätarmyndighet

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1995-12-14
Ändring införd
SFS 1995:1396
Ikraft
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att bestämmelser i lag eller annan författning om fastighetsbildningsmyndighet, fastighetsregistermyndighet eller överlantmätarmyndighet efter utgången av år 1995 skall avse lantmäterimyndighet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1995:1396) om ny beteckning på fastighetsbildningsmyndighet, fastighetsregistermyndighet och överlantmätarmyndighet

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 men skall inte tillämpas i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.
Förarbeten
Rskr. 1995/96:102, Prop. 1995/96:78, Bet. 1995/96:BoU4
Ikraftträder
1996-01-01

Lag (2008:534) om upphävande av lagen (1995:1396) om ny beteckning på fastighetsbildningsmyndighet, fastighetsregistermyndighet och överlantmäterimyndighet

Förarbeten
Rskr. 2007/08:223, Prop. 2007/08:134, Bet. 2007/08:CU23
Omfattning
upph.