Inaktuell version

Lag (1995:1536) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter

Departement
Finansdepartementet F
Utfärdad
1995-12-19
Ändring införd
SFS 1995:1536 i lydelse enligt SFS 1999:1047
Ikraft
1996-01-01
Tidsbegränsad
2001-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller en provverksamhet i Gävle kommun och i Högalids församling i Stockholms kommun för att kunna ta fram och registrera hushålls- och bostadsuppgifter. Verksamheten avser insamling av uppgifter till ett lägenhetsregister enligt lagen (1995:1537) om lägenhetsregister, införande av folkbokföring på lägenhet och statistisk bearbetning.

Prop. 1995/96:90: Paragrafen anger lagens tillämpningsområde, som gäller provverksamhet i en kommun och en församling.

Provverksamheten går ut på att precisera kostnader, klargöra ansvarsområden för berörda myndigheter, utreda rutiner kring identitetssättning av lägenheter och folkbokföring på lägenhet och testa framställning av registerbaserad statistik. Samtidigt som lagen om provverksamhet träder ikraft börjar lägenhetsregisterlagen att gälla för provområdena och något senare även ändringen ...

Personregister m. m.

2 §  Myndighet som deltar i provverksamheten får inrätta och föra personregister för provverksamheten med det ändamål som framgår av 1 §.

3 §  En myndighet som deltar i provverksamheten får för genomförande av denna hämta uppgifter från personregister enligt de föreskrifter regeringen meddelar.

Prop. 1995/96:90: För att kunna genomföra provverksamheten kommer de berörda myndigheterna att behöva inrätta personregister särskilt för provverksamheten. På motsvarande sätt som vid tidigare folk- och bostadsräkningar kommer t.ex. provverksamheten att behöva följas upp i vad avser tillförlitligheten i uppgifterna. Det kan således behövas ett särskilt register för kvalitetsundersökning. Som framgår av 5 § föreslås en begränsad bevarandetid för uppgifterna i dessa för provverksamheten särskilt inrättade register....

Information

4 §  Myndighet som deltar i den verksamhet som avses i 1 § skall i lämplig utsträckning informera dem som berörs av verksamheten.

Prop. 1995/96:90: I paragrafen regleras skyldigheten att ge en allmän information om provverksamheten.

Gallring

5 §  Uppgifter i personregister som avses i 2 § skall gallras senast när denna lag upphör att gälla.

Prop. 1995/96:90: I denna paragraf finns en bestämmelse som tar över arkivlagens (1990:782) regler om gallring. Regleringen avser de särskilda personregister för bl.a. kvalitetskontroll som myndigheterna får inrätta med stöd av 3 §. Regeringen anser att det i en provverksamhet som denna är viktigt att inte bevara uppgifter hos en myndighet när ändamålet med uppgifterna är fullgjort. Det stärker integritetsskyddet utan att värden för framtida forskning ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1995:1536) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och upphör att gälla den dag regeringen bestämmer, dock senast vid utgången av september 2001. Lag (1999:1047).

  På regeringens vägnar

  BRITTA LEJON

  Håkan Färm
  (Justitiedepartementet)
  1Prop. 1999/2000:8, bet. 1999/2000:FiU9, rskr. 1999/2000:48.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:117, Prop. 1995/96:90, Bet. 1995/96:FiU6
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1999:1047) om ändring i lagen (1995:1536) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:48, Prop. 1999/2000:8, Bet. 1999/2000:FiU9
Omfattning
ändr. ikrafttr.best.