Upphävd författning

Lag (1995:551) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter

Departement
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
1995-05-18
Ändring införd
SFS 1995:551
Ikraft
1995-07-01
Upphäver
Lag (1994:629) om jordbruksprodukter och livsmedel som är ekologiskt framställda
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag kompletterar rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel.

2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som får finnas som komplettering till rådets förordning (EEG) nr 2092/91.

Tillsyn

3 §  Tillsynen över efterlevnaden av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 och av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

[S2]Regeringen får föreskriva att en tillsynsmyndighet får överlåta åt någon annan myndighet att utöva viss tillsyn.

[S3]Vad som sägs om tillsynsmyndighet i lagen gäller även den myndighet till vilken tillsyn har överlåtits.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna till ett enskilt kontrollorgan som är juridisk person att utöva sådan tillsyn som avses i första stycket.

4 §  För tillsynen har en tillsynsmyndighet och ett enskilt kontrollorgan rätt att få

  1. tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen där jordbruksprodukter och livsmedel framställs eller där sådana varor hanteras.
  2. de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

[S2]Rätten till tillträde gäller dock inte bostäder.

5 §  En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att rådets förordning (EEG) nr 2092/91, denna lag och föreskrifter meddelade med stöd av lagen skall följas.

[S2]I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite.

[S3]Att ett enskilt kontrollorgan får förbjuda att vissa produkter marknadsförs följer av rådets förordning (EEG) nr 2092/91.

6 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att särskilda avgifter tas ut för tillsynen.

Straff

7 §  Till böter döms den leverantör som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot ett förbud som har meddelats med stöd av artikel 9.9 b i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 och som innebär att produkter inte får marknadsföras med uppgift om att de är ekologiskt framställda eller att de omfattas av EG:s kontrollsystem för ekologisk odling.

[S2]Detsamma gäller den leverantör som använder påskrift om att en produkt omfattas av EG:s kontrollsystem för ekologisk odling trots att leverantörens tillstånd att använda sådan påskrift har återkallats.

[S3]I ringa fall döms inte till ansvar.

8 §  Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud döms inte till ansvar enligt denna lag för den gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

Överklagande

9 §  En statlig myndighets beslut i ett särskilt fall enligt rådets förordning (EEG) nr 2092/91, denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller ett beslut i ett till myndigheten överklagat ärende som rör rådets förordning (EEG) nr 2092/91.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar

Lag (1995:551) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter

Förarbeten
Rskr. 1994/95:335, Prop. 1994/95:175, Bet. 1994/95:JoU19
CELEX-nr
391R2092
Ikraftträder
1995-07-01

Ändring, SFS 2013:363

Omfattning
upph.