Förordning (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1995-05-24
Ändring införd
SFS 1995:649 i lydelse enligt SFS 2019:1023
Ikraft
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om ledighet och fritid för de totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt eller värnplikt. Förordning (1996:929).

2 §  Ledighet kan ges i form av tjänstledighet och permission.

3 §  Den totalförsvarspliktige är skyldig att avbryta ledigheten och snarast möjligt inställa sig till tjänstgöring, om den som har beviljat ledigheten eller en högre chef beslutar om det.

4 §  Om skälen för tjänstledigheten eller permissionen bortfaller, skall den som är ledig snarast möjligt inställa sig till tjänstgöring.

Tjänstledighet

5 §  Tjänstledighet får beviljas endast för ändamål som anges i denna förordning.

6 §  Tjänstledighet får inte beviljas om den verksamhet för vilken ledighet begärs kan äga rum på fritid eller under permission.

[S2]Tjänstledighet bör inte heller beviljas om tiden för tjänstledigheten är så lång att uppskov med eller avbrott i tjänstgöringen i stället bör komma i fråga.

Offentliga uppdrag m. m.

7 §  Tjänstledighet ska beviljas för

 1. uppdrag som ledamot av riksdagen eller kyrkomötet eller som riksdagens revisor eller dess fullmäktige i Riksgäldskontoret eller Riksbanken,
 2. uppdrag som ledamot av juryn i ett tryckfrihetsmål,
 3. deltagande som förtroendevald ledamot i en regions möte eller, om en suppleant inte kan inträda eller det annars finns synnerliga skäl, i ett sammanträde med regionens förvaltningsutskott, kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen,
 4. deltagande i allmänna val och folkomröstningar, om röstning inte kan ske genom valsedelsförsändelse eller på postanstalt under fritid eller annan ledighet än tjänstledighet.

[S2]Tjänstledighet ska också beviljas för personlig inställelse inför domstol. Framställning bör dock göras hos domstolen om ändrad tid för inställelsen, om det finns skäl för detta. Förordning (2019:1023).

8 §  I den mån verksamheten inte lägger särskilda hinder i vägen, skall tjänstledighet beviljas totalförsvarspliktiga för

 1. fullgörande av allmänna uppdrag som har meddelats av regeringen eller på grund av regeringens bemyndigande,
 2. deltagande som företrädare för arbetsgivare eller arbetstagarorganisationer i centrala avtalsförhandlingar eller, om det finns synnerliga skäl, andra fackliga förhandlingar,
 3. deltagande som ombud eller förbundsstyrelseledamot i distrikts- eller rikskongresser, om kongressen anordnas av ett politiskt parti som är representerat i riksdagen eller av ett sådant partis ungdomsförbund eller specialförbund eller av en arbetstagarorganisation,
 4. firande av religiösa högtider av stor betydelse inom det trossamfund som den totalförsvarspliktige tillhör.

[S2]Tjänstledighet enligt första stycket 3 får beviljas för högst fem dagar.

Enskilda angelägenheter

9 §  I den mån verksamheten inte lägger särskilda hinder i vägen, skall tjänstledighet beviljas totalförsvarspliktiga för

 1. eget eller nära anhörigas bröllop, andra större familjehögtider, egna barns födelse samt allvarliga sjukdomar, dödsfall, begravningar, bouppteckningar eller arvskiften inom den egna familjen eller den närmaste släktkretsen,
 2. angelägenheter av stor betydelse för den totalförsvarspliktiges ekonomiska eller sociala situation,
 3. flyttning från eller till egen bostad,
 4. egen examen eller viktig tentamen,
 5. högskoleprov,
 6. besök vid arbetsförmedling, arbetsställe eller studieplats för att förbereda övergången till annan verksamhet.

[S2]Tjänstledighet i samband med barns födelse får beviljas för högst tio dagar.

10 §  Utöver vad som följer av 9 § får en totalförsvarspliktig beviljas tjänstledighet för enskilda angelägenheter av synnerlig vikt.

Hemresa

11 §  Under grundutbildningen har totalförsvarspliktiga rätt till tjänstledighet enligt 12--14 §§ för att besöka sin bostadsort. Ledigheten skall förläggas till en tid som är lämplig med hänsyn till tjänsten.

12 §  Tjänstledighet enligt 11 § får beviljas en totalförsvarspliktig som under mer än trettio dagar i en följd tjänstgör på ett sådant avstånd från bostadsorten att han eller hon inte genom att utnyttja fritiden eller permissioner kan vistas där under minst trettiosex timmar i följd.

13 §  Rätt till tjänstledighet enligt 11 § omfattar en dag för varje påbörjad tidsperiod om trettio dagar. Tjänstledighet som hänförs till en viss tidsperiod får, om det finns särskilda skäl, tas ut under en senare tidsperiod. Om restiden mellan tjänstgöringsplatsen och bostadsorten är särskilt lång, får tjänstledigheten för flera tidsperioder läggas samman och i förekommande fall anslutas till annan ledighet.

14 §  Den i 12 § angivna tiden om trettiosex timmar skall räknas från ankomsten till den järnvägsstation eller motsvarande som ligger närmast bostaden och till avfärden från en sådan station. Om bostaden inte kan nås med allmänt kommunikationsmedel, bestämmer den som har rätt att bevilja ledigheten hur tiden skall räknas.

Deltagande i idrottstävlingar m. m.

15 §  Om tjänsten inte lägger särskilda hinder i vägen, skall tjänstledighet beviljas totalförsvarspliktiga för deltagande i olympiska spel. Tjänstledighet skall också beviljas för deltagande i andra idrottstävlingar, om de är godkända av ett förbund inom Sveriges riksidrottsförbund och avser

 1. världsmästerskap,
 2. europamästerskap,
 3. öppna internationella mästerskap,
 4. nordiska mästerskap,
 5. landskamper,
 6. svenska mästerskap,
 7. tävlingar med lag som tillhör den högsta nationella serien.

[S2]Tjänstledighet skall också beviljas för träning i direkt anslutning till olympiska spel eller tävlingar enligt första stycket 1--5.

[S3]Totalförsvarspliktiga får beviljas tjänstledighet för deltagande i och träning inför idrottstävlingar också i andra fall än som anges i första och andra styckena, om det finns särskilda skäl.

16 §  Den sammanlagda tiden för frånvaro på grund av tjänstledighet enligt 15 § får inte överstiga en tjugondel av den tjänstgöringstid som inkallelsen avser eller, om denna tid är kortare än sextio dagar, tre dagar. Om det finns synnerliga skäl, får den totalförsvarspliktige beviljas tjänstledighet för längre tid.

Övningsuppehåll

17 §  Totalförsvarspliktiga som fullgör grundutbildning har rätt till tjänstledighet i form av övningsuppehåll.

18 §  En totalförsvarspliktig som under ett övningsuppehåll är intagen för vård på en sjukvårdsavdelning eller på sjukhus eller som annars på grund av sjukdom helt eller delvis inte kan tillgodogöra sig ledigheten skall beredas motsvarande ledighet på annan tid, om det är möjligt med hänsyn till tjänsten.

Tjänstledighet i andra fall

19 §  Totalförsvarspliktiga får ges tjänstledighet under grundutbildningen med högst tre dagar för varje påbörjad period om sex månader för väl utförda prestationer.

20 §  Tjänstledighet får i undantagsfall beviljas totalförsvarspliktiga för uppdrag av synnerlig vikt för näringslivet eller därmed jämförligt intresse.

Permission

21 §  Permission är ledighet under kortare tid än en hel tjänstgöringsdag.

[S2]Den som beslutar om permissioner svarar för att ansökningar om permission prövas efter enhetliga grunder.

Beslut om tjänstledighet och permission

22 §  Beslut om tjänstledighet och permission för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt i det civila försvaret fattas av den myndighet, den kommun eller den region där den totalförsvarspliktige tjänstgör.

[S2]I fråga om de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en annan enskild än ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska den utbild- ningsansvariga myndigheten besluta om tjänstledighet och permission. Myndigheten får överlämna rätten att besluta om ledighet till de enskilda hos vilka totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt.

[S3]För de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap besluta om tjänstledighet och permission. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får överlämna rätten att besluta om ledighet till de trossamfund och organisatoriska delar av sådana samfund hos vilka totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt. Förordning (2019:1023).

22 a §  Beslut om tjänstledighet för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt eller civilplikt i Försvarsmakten fattas av chefen för det förband eller den enhet av annat slag där den totalförsvarspliktige tjänstgör. Den chefen får dock överlämna åt en annan chef vid förbandet eller enheten, som har lägst överstelöjtnants eller kommendörkaptens tjänstegrad, att besluta om tjänstledighet för totalförsvarspliktiga.

[S2]Beslut om permission fattas av närmaste chef, dock lägst plutonchef, om inte chefen för organisationsenheten för en viss tid eller för en viss verksamhet bestämmer att en högre chef skall besluta. Förordning (2003:10).

Fritid

23 §  Fritid är tiden från tjänstens slut en tjänstgöringsdag till tjänstens början nästa tjänstgöringsdag.

24 §  Under fritid får totalförsvarspliktiga vistas på valfri plats inom och utom landet, om inte annat följer av 25 § eller föreskrifter som meddelats med stöd av 30 §.

25 §  En totalförsvarspliktigs rätt att vistas på valfri plats under fritid får inskränkas när

 1. särskild beredskap behöver upprätthållas,
 2. personalen är förlagd utanför ett kasernområde, en skola, ett läger eller motsvarande område,
 3. det påkallas av en förestående eller pågående övning, utbildning eller annan krävande eller ansvarsfull tjänstgöring,
 4. särskilda medicinska förhållanden ger anledning till det. Förordning (1996:929).

26 §  Beslut i ärenden som avses i 25 § fattas av den myndighet, den kommun eller den region där den totalförsvarspliktige tjänstgör.

[S2]I fråga om totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en annan enskild än ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska den utbildningsansvariga myndigheten besluta.

[S3]För de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap besluta. Förordning (2019:1023).

27 §  En totalförsvarspliktigs begäran att bli undantagen från ett beslut om inskränkning i rätten att vistas på valfri plats under fritid avgörs enligt föreskrifterna om ledighet i denna förordning.

28 §  En totalförsvarspliktig ska i den mån det kan ske under tjänstgöringen ges tillfälle till social, kulturell och andlig verksamhet. Beslut i dessa frågor fattas av den myndighet, den kommun eller den region där den totalförsvarspliktige tjänstgör. Om den totalförsvarspliktige tjänstgör hos ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en annan enskild än ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska dock den utbildningsansvariga myndigheten besluta. För en totalförsvarspliktig som tjänstgör hos ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap besluta. Förordning (2019:1023).

Omprövning m. m.

29 §  En totalförsvarspliktig som fullgör civilplikt i det civila försvaret och som fått avslag på en ansökan om permission eller tjänstledighet får begära omprövning av beslutet. Om beslutet har fattats av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller av en annan enskild än ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska omprövning begäras hos den utbildningsansvariga myndigheten. För en totalförsvarspliktig som fullgör civilplikt hos ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska omprövning begäras hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Omprövningsbeslutet får inte överklagas.

[S2]Beslut enligt 28 § som fattats av någon annan än Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får överklagas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps beslut i ärenden enligt 28 § får inte överklagas. Förordning (2008:1015).

29 a §  En totalförsvarspliktig som fullgör värnplikt eller civilplikt i Försvarsmakten och som har fått avslag på en ansökan om tjänstledighet får begära omprövning av beslutet hos överbefälhavaren. Denne får bestämma att omprövning får göras även av chefen för en enhet i högkvarteret eller av personaldirektören i högkvarteret. Omprövningsbeslutet får inte överklagas.

[S2]En totalförsvarspliktig som fullgör värnplikt eller civilplikt i Försvarsmakten och som har fått avslag på en ansökan om permission, får begära omprövning av beslutet hos den närmast högre chefen, dock inte högre än chefen för organisationsenheten. Chefens för organisationsenheten beslut får inte överklagas.

[S3]Försvarsmaktens beslut i ärenden enligt 28 § får inte överklagas. Förordning (1996:929).

Verkställighetsföreskrifter

30 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av

 • Försvarsmakten efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt eller civilplikt i Försvarsmakten, och
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter hörande av Försvarsmakten i fråga om totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt i det civila försvaret. Förordning (2008:1015).

 • FFS 2018:4: Försvarsmaktens föreskrifter om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga

Ändringar

Förordning (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring

  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:929) om ändring i förordningen (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 22, 25, 29, 30 §§; nya 22 a, 29 a §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1999:984) om ändring i förordningen (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring

Omfattning
ändr. 22, 26, 28, 29 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2002:511) om ändring i förordningen (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring

Omfattning
ändr. 22, 26, 28, 29 30 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:10) om ändring i förordningen (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring

Omfattning
ändr. 22 a §
Ikraftträder
2003-03-01

Förordning (2008:1015) om ändring i förordningen (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring

Omfattning
ändr. 22, 26, 28, 29, 30 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2019:1023) om ändring i förordningen (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring

Omfattning
ändr. 7, 22, 26, 28 §§
Ikraftträder
2020-01-01