Upphävd författning

Förordning (1995:736) om regional myndighetssamverkan för bekämpning av ekonomisk brottslighet

Departement
Justitiedepartementet F1
Utfärdad
1995-06-01
Ändring införd
SFS 1995:736 i lydelse enligt SFS 1996:211
Ikraft
1995-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I varje län finns ett regionalt samverkansorgan mot ekonomisk brottslighet.

[S2]Det regionala samverkansorganet leds av landshövdingen och är knutet till länsstyrelsen.

2 §  Det regionala samverkansorganets uppgift är att verka för en effektivisering av kampen mot den ekonomiska brottsligheten genom informationsutbyte, överläggning och samordning beträffande verksamhetsplanering för statliga myndigheter inom länet. Verksamheten avser också samverkan med andra statliga myndigheter samt med kommuner, näringsliv och organisationer.

[S2]Till samverkansorganets uppgifter hör att inom länet

 1. skapa en samlad bild av den ekonomiska brottsligheten,
 2. tidigt uppmärksamma nya inslag i den ekonomiska brottsligheten,
 3. utarbeta en gemensam strategi för kampen mot

[S3]ekonomisk brottslighet,

 1. ta initiativ till gemensamma kontrollaktioner,
 2. utvärdera gjorda insatser.

3 §  Det regionala samverkansorganet skall utarbeta en årlig rapport till regeringen om den ekonomiska brottsligheten. Rapporten skall utformas på det sätt som framgår av bilagan till denna förordning.

[S2]Länsstyrelsen skall ge in rapporten till Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Generaltullstyrelsen och Riksskatteverket senast den 1

[S3]februari. Riksåklagaren skall senast den 15 mars ge in länsstyrelsernas rapporter till regeringen (Justitiedepartementet) med ett gemensamt yttrande från de nyss nämnda centrala myndigheterna.

[S4]Indikationer på nya brottsformer samt andra förhållanden som genast bör komma till regeringens kännedom skall rapporteras i särskild ordning genom Riksåklagarens försorg.

4 §  I det regionala samverkansorganet ingår, förutom landshövdingen, chefen för åklagarmyndigheten, den regionala polischefen, chefen för skattemyndigheten och chefen för kronofogdemyndigheten. I de län där Generaltullstyrelsen finner att det behövs utser styrelsen en företrädare för Tullverket. För varje ledamot inklusive landshövdingen finns en ersättare, som utses av respektive myndighet.

[S2]I landshövdingens frånvaro förs ordet av den som landshövdingen utser till vice ordförande generellt eller för det särskilda tillfället. Förordning (1996:211).

5 §  I arbetet inom det regionala samverkansorganet kan också medverka företrädare för andra statliga myndigheter, kommuner, näringsliv och organisationer.

6 §  Den regionala polischefen svarar på länsstyrelsens vägnar för att det regionala samverkansorganet får behövligt sekretariatsstöd, i den mån andra medverkande myndigheter inte åtar sig att svara för detta.

Bilaga

Utformning av årlig rapport om den ekonomiska brottsligheten i ett län
Rapporten skall vara kortfattad. Om närmare redogörelser för vissa frågor erfordras, bör dessa fogas till rapporten som bilagor. Också statistiska uppgifter bör redovisas i bilagor.
Huvudtexten i rapporten bör innehålla följande avsnitt.
 1. Sammanfattning av de viktigaste frågorna
 2. Lägesbeskrivning
Läget beträffande den ekonomiska brottsligheten. Därvid skall särskilt anges
utvecklingstendenser,
nya inslag,
prognos.
I avsnittet kan också anges andra förhållanden som kan påverka den ekonomiska brottsligheten, såsom näringslivsutvecklingen inom länet eller utvecklingen i fråga om konkurser.
 1. Länets strategi
Här redovisas den strategi som avses i 2 § 3. Om det är lämpligt kan huvudtexten begränsas till en sammanfattning av strategin, medan
strategin som helhet redovisas i en bilaga.
 1. Samverkan m.m.
I den mån det inte framgått av föregående avsnitt redovisas här
organisation och samverkansformer,
samverkan med kommuner, näringsliv och organisationer,
utveckling i fråga om arbetsmetoder och teknikstöd.
 1. Kontrollverksamhet
Beskrivning av genomförda eller planerade kontrollaktioner.
Utvärdering eller bedömning av kontrollaktioners resultat.
 1. Övrigt
Annat som bör komma till regeringens kännedom.
Förslag till åtgärder från riksdagen eller regeringen för att försvåra ekonomisk brottslighet eller annars effektivisera kampen mot sådan brottslighet.

Ändringar

Förordning (1995:736) om regional myndighetssamverkan för bekämpning av ekonomisk brottslighet

  Ikraftträder
  1995-08-01

Förordning (1996:211) om ändring i förordningen (1995:736) om regional myndighetssamverkan för bekämpning av ekonomisk brottslighet

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1996-07-01

Ändring, SFS 1997:899

  Omfattning
  upph.