Upphävd författning

Förordning (1995:936) om vissa anställningar som professor och forskarassistent i jämställdshetssyfte

Departement
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
1995-06-08
Ändring införd
SFS 1995:936
Ikraft
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller de anställningar som professor och forskarassistent som för särskilt anvisade medel under budgetåret 1995/96 skall tillsättas vid vissa statliga universitet och högskolor som ett led i strävanden att främja jämställdhet i arbetslivet. Förordning (1998:1694).

2 §  De universitet och högskolor som har anvisats medel för anställning av professor eller forskarassistent skall vid anställningen tillämpa högskoleförordningen (1993:100) med de avvikelser som anges i 3-5 §§. Avvikelserna gäller dock endast när anställningarna tillsätts för första gången. Förordning (1998:1694).

3 §  Vid anställningen gäller i stället för 4 kap. 16 § högskoleförordningen (1993:100) följande.

[S2]En sökande av underrepresenterat kön med tillräckliga sådana kvalifikationer som avses i 4 kap. 15 § första och tredje styckena högskoleförordningen skall utses framför en sökande av motsatt kön som annars skulle ha utsetts (positiv särbehandling), om det behövs för att en sökande av det underrepresenterade könet skall utses.

[S3]Positiv särbehandling skall dock inte tillämpas om skillnaden mellan sökandenas kvalifikationer är så stor att tillämpningen skulle stå i strid med kravet på saklighet vid anställningen. Förordning (1998:1694).

4 §  När fakultetsnämnden eller motsvarande organ redovisar skälen för sitt förslag om anställning enligt 4 kap. 26 § första och andra styckena högskoleförordningen (1993:100), skall den ange hur 3 § har tillämpats. Förordning (1998:1694).

5 §  När ett universitet eller en högskola kungör en anställning ledig till ansökan och informerar om den enligt bestämmelserna i 4 kap. 18 § första stycket högskoleförordningen (1993:100) skall det av kungörelsen och informationen framgå att

  1. anställningen avses vara ett led i strävanden att främja jämställdhet i arbetslivet, och
  2. positiv särbehandling kan komma att tillämpas. Förordning (1998:1694).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:936) om vissa anställningar som professor och forskarassistent i jämställdhetssyfte

Förarbeten
Rskr. 1994/95:405, Prop. 1994/95:164, Bet. 1994/95:UbU18
Ikraftträder
1995-07-01

Förordning (1998:1694) om ändring i förordningen (1995:936) om vissa anställningar som professor och forskarassistent vilka inrättas i jämställdhetssyfte

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
  2. Om ett anställningsförfarande har påbörjats men inte avslutats före den 1 januari 1999 skall yttranden enligt 4 kap. 21 § högskoleförordningen (1993:100) i den lydelse som gäller från och med den 1 januari 1999 lämnas till fakultetsnämnden eller motsvarande organ. Om ett yttrande har lämnats till tjänsteförslagsnämnden före den 1 januari 1999, skall den tillämpa bestämmelserna i 4 och 6 kap. nämnda förordning i sin lydelse före den 1 januari 1999.
Om ett yttrande har lämnats till tjänsteförslagsnämnden före den 1 januari 1999 och inte behandlats färdigt av nämnden, skall den med tillämpning av bestämmelserna i 4 och 6 kap.högskoleförordningen i sin lydelse före den 1 januari 1999, avge förslag till rektor.
Sedan förslag har lämnats till rektor enligt andra stycket, får rektor besluta i anställningsärendet utan ytterligare beredning enligt bestämmelserna i 4 kap. 20 § högskoleförordningen i den lydelse som gäller från och med den 1 januari 1999. Detsamma gäller när en tjänsteförslagsnämnd har lämnat förslag i ett anställningsärende till rektor före den 1 januari 1999 och rektor inte har beslutat i anställningsärendet före den 1 januari 1999.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5 §§; omtryck
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2005:175) om upphävande av förordningen (1995:936) om vissa anställningar som professor och forskarassistent i jämställdhetssyfte

Omfattning
upph.
Ikraftträder
2005-06-01