Upphävd författning

Förordning (1995:966) om den nationella forskningsanläggningen Manne Siegbahn-laboratoriet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1995-06-15
Ändring införd
SFS 1995:966 i lydelse enligt SFS 2000:1205
Ikraft
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid Stockholms universitet finns det ett acceleratorlaboratorium, benämnt Manne Siegbahn-laboratoriet. Laboratoriet är en sådan inrättning för särskilda uppgifter som avses i 3 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100).

[S2]Laboratoriet skall vara tillgängligt för forskare från universitet, högskolor och övriga forskningsinstitutioner i Sverige. Även forskare från andra länder skall kunna bedriva forskning vid laboratoriet. Förordning (1998:1012).

2 §  Vid laboratoriet bedrivs acceleratorbaserad forskning.

3 §  Laboratoriet leds av en styrelse. Vid laboratoriet finns en föreståndare som utses av styrelsen.

4 §  Styrelsen skall besluta i frågor som rör budget och verksamhetsplanering samt verka för medelsanskaffning.

5 §  Styrelsen består av en ordförande och sex andra ledamöter. Samtliga utses av styrelsen för universitetet. Två ledamöter utses efter förslag av Vetenskapsrådet. Förordning (2000:1205).

6 §  Efter samråd med universitetet skall Vetenskapsrådet lämna underlag till budget, årsredovisning och annat liknande underlag till regeringen. Förordning (2000:1205).

Ändringar

Förordning (1995:966) om den nationella forskningsanläggningen Manne Siegbahn-laboratoriet

    Ikraftträder
    1995-07-01

Förordning (1998:1012) om ändring i förordningen (1995:966) om den nationella forskningsanläggningen Manne Siegbahn-laboratoriet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:1205) om ändring i förordningen (1995:966) om den nationella forskningsanläggningen Manne Siegbahn-laboratoriet

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2003:1094) om upphävande av förordningen (1995:966) om den nationella forskningsanläggningen Manne Siegbahn-laboratoriet

Omfattning
upph.