Inaktuell version

Förordning (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
1996-11-28
Ändring införd
SFS 1996 i lydelse enligt SFS 2007:577
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till 26, 28 och 29 §§ lagen (1996:1059) om statsbudgeten.

2 §  Förordningen gäller för myndigheter under regeringen. Förordning (1998:1427).

3 §  Denna förordning gäller försäljning av statens lösa egendom. Vad som sägs om försäljning gäller även byte.

4 §  Förordningen gäller inte försäljning av frivilligt efterfrågade varor som staten tillhandahåller, om inkomsterna helt eller delvis skall täcka statens kostnader för verksamheten.

[S2]Förordningen gäller inte heller försäljning som är förenad med rätt till hyra och återköp (leasing) och liknande förfarande. Bestämmelser om detta finns i 12 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).

[S3]I förordningen (1996:1190) om överlåtelse av staten tillhörig fast egendom, m.m. finns bestämmelser om upplåtelse av tomträtt samt överlåtelse av tomträtt och sådan byggnad som är lös egendom.

Aktier

5 §  Försäljning av aktier får ske endast om regeringen medger det.

[S2]Ett sådant medgivande krävs inte vid försäljning av aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller föremål för handel på någon annan organiserad marknadsplats, om en myndighet har tagit emot dem som gåva eller förvärvat dem genom förordnande i testamente.

[S3]Försäljning av aktier i AssiDomän AB, SAS Sverige AB och A- aktier i Celsius AB kräver dock alltid regeringens medgivande. Förordning (2007:577).

Övrig lös egendom

6 §  Försäljning av övrig lös egendom får ske om egendomen inte längre behövs för statens verksamhet eller blivit obrukbar.

Affärsmässighet

7 §  Försäljning skall genomföras affärsmässigt.

8 §  I kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) finns bestämmelser om dispositionen av försäljningsinkomster.

Ändringar

Förordning (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom

    Ikraftträder
    1997-01-01

Förordning (1998:1427) om ändring i förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2007:577) om ändring i förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2011:220) om ändring i förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom

Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 8 §§; ny 9 §
Ikraftträder
2011-04-01