Upphävd författning

Förordning (1996:1365) om tillämpning av lagen (1995:927) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-12-05
Ändring införd
SFS 1996:1365 i lydelse enligt SFS 2000:1152
Ikraft
1998-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Bestämmelserna i 1 kap.1, 4, 5 och 8 §§, 2 kap.4 a-6 §§, 10 kap.6, 7 a, 9, 12 a och 22 §§ samt 11 kap. 1 § lagen (1995:927) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49) och bestämmelserna i 10 kap.1, 5, 8 och 19 §§ samt 12 kap.2 och 3 §§ nämnda lag såvitt avser dokument och certifikat angående godkänd säkerhetsorganisation samt tillsyn av rederiers och fartygs säkerhetsorganisation skall tillämpas från och med den 1 juli 1998 för oljetankfartyg, kemikalietankfartyg, gastankfartyg, bulkfartyg och höghastighetsfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer samt för passagerarfartyg som får medföra 13-100 passagerare och som inte är ro-ro- passagerarfartyg. Från och med den 1 juli 2002 skall nämnda bestämmelser tillämpas även för övriga lastfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer, fiskefartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer samt fartyg med en bruttodräktighet om 100 eller mer, som huvudsakligen används för bogsering.
Med oljetankfartyg, kemikalietankfartyg, gastankfartyg, bulkfartyg och höghastighetsfartyg avses i denna förordning följande.
 • Oljetankfartyg: Fartyg som är byggt eller anpassat huvudsakligen för transport av petroleum i varje form i bulk i lastrummen, däri inbegripet kombinationsfartyg och kemikalietankfartyg, när det för last eller dellast av petroleum i någon form i bulk. Med kombinationsfartyg förstås fartyg avsett för transport antingen av petroleum i någon form eller fasta laster i bulk.
 • Kemikalietankfartyg: Fartyg som är byggt eller anpassat huvudsakligen för transport av skadliga flytande ämnen i bulk, däri inbegripet oljetankfartyg, när det för last eller dellast av skadliga ämnen i bulk.
 • Gastankfartyg: Fartyg som är byggt eller anpassat för huvudsakligen transport av gas i varje form i bulk.
 • Bulkfartyg: Fartyg som är byggt med enkelt däck, vingtankar och sidotankar i lastlådan samt huvudsakligen avsett att transportera fast last i bulk.
 • Höghastighetsfartyg: Fartyg avsett att föra last och som kan uppnå en fart i meter per sekund, som uppgår till eller överstiger 3,7 0,1667, där är deplacement (m3) vid konstruktionsvattenlinjen. Förordning (2000:1152).

Ändringar

Förordning (1996:1365) om tillämpning av lagen (1995:927) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

  Ikraftträder
  1998-07-01

Förordning (1997:746) om ändring i förordningen (1996:1365) om tillämpning av lagen (1995:927) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

  Omfattning
  ändr.

Förordning (2000:1152) om ändring i förordningen (1996:1365) om tillämpning av lagen (1995:927) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2002-07-01

Ändring, SFS 2003:438

Omfattning
upph.