Upphävd författning

Förordning (1996:1366) om tillämpning av förordningen (1995:991) om ändring i fartygssäkerhetsförordning (1988:594)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-12-05
Ändring införd
SFS 1996:1366 i lydelse enligt SFS 1997:747
Ikraft
1998-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Bestämmelserna i 1 kap.2, 3 och 6 §§, 2 kap.1, 4 och 5 §§, samt 7 kap. 7 § förordningen (1995:991) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (1988:594) skall tillämpas från och med den 1 juli 1998 för oljetankfartyg, kemikalie- tankfartyg, gastankfartyg, bulkfartyg och höghastighetsfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer samt för passagerarfartyg som får medföra 13-100 passagerare och som inte är ro-ro-passagerarfartyg.
Med oljetankfartyg, kemikalietankfartyg, gastankfartyg, bulkfartyg och höghastighetsfartyg avses i denna förordning följande.
  • Oljetankfartyg: Fartyg som är byggt eller anpassat huvudsakligen för transport av petroleum i varje form i bulk i lastrummen, däri inbegripet kombinationsfartyg och kemikalietankfartyg, när det för last eller dellast av petroleum i någon form i bulk. Med kombinationsfartyg förstås fartyg avsett för transport antingen av petroleum i någon form eller fasta laster i bulk.
  • Kemikalietankfartyg: Fartyg som är byggt eller anpassat huvudsakligen för transport av skadliga flytande ämnen i bulk, däri inbegripet oljetankfartyg, när det för last eller dellast av skadliga ämnen i bulk.
  • Gastankfartyg: Fartyg som är byggt eller anpassat för huvudsakligen transport av gas i varje form i bulk.
  • Bulkfartyg: Fartyg som är byggt med enkelt däck, vingtankar och sidotankar i lastlådan samt huvudsakligen avsett att transportera fast last i bulk.
  • Höghastighetsfartyg: Fartyg avsett att föra last och som kan uppnå en fart i meter per sekund, som uppgår till eller överstiger 3,7Ñ0,1667, där Ñ är deplacement (m3) vid konstruktionsvattenlinjen. Förordning (1997:747).

Ändringar

Förordning (1996:1366) om tillämpning av förordningen (1995:991) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (1988:594)

    Ikraftträder
    1998-07-01

Förordning (1997:747) om ändring i förordningen (1996:1366) om tillämpning av förordningen (1995:991) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (1988:594)

Omfattning
ändr.

Ändring, SFS 2003:438

Omfattning
upph.