Upphävd författning

Lag (1996:161) med vissa bestämmelser om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1996-03-14
Ändring införd
SFS 1996:161
Ikraft
1996-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Ett dubbelbeskattningsavtals bestämmelser om hemvist, definitioner, uppdelning i olika typer av inkomster respektive förmögenhetstillgångar och övriga bestämmelser som rör beskattningsanspråk mot en fysisk eller juridisk person skall användas endast vid tillämpningen av avtalets regler om i vilken utsträckning var och en av de avtalsslutande staterna får beskatta inkomst respektive förmögenhetstillgångar, om hur internationell dubbelbeskattning skall undanröjas och om förbud mot diskriminering. Om bestämmelserna i ett dubbelbeskattningsavtal inte hindrar att en viss inkomst eller förmögenhetstillgång helt eller delvis beskattas i Sverige, skall beskattning i den delen ske enligt svensk lag med bortseende från avtalet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1996:161) med vissa bestämmelser om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996 och tillämpas första gången på inkomst som taxeras vid 1997 års taxering och på förmögenhet som taxeras vid 1996 års taxering. För beskattningsår som påbörjas före den 1 januari 1996 skall dock äldre bestämmelser tillämpas på inkomst som hänför sig till tid före den 1 januari 1996. Såvitt avser arvsskatt och gåvoskatt tillämpas lagen i de fall då skattskyldigheten inträtt efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1995/96:171, Prop. 1995/96:121, Bet. 1995/96:SkU24
Ikraftträder
1996-04-01

Ändring, SFS 1999:1230

Omfattning
upph.