Lag (1996:1615) om omräkningstal för 1997 års taxeringsvärde

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1996-12-20
Ändring införd
SFS 1996:1615
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
För sådan värderingsenhet som avses i 3 § första stycket b lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt skall omräkningstalet enligt 16 A kap.fastighetstaxeringslagen (1979:1152) för år 1997 vara högst 0,96 om värdeåret är 1988 eller senare.
För småhusenhet skall omräkningstalet för år 1997 vara högst 1,07.

Ändringar

Lag (1996:1615) om omräkningstal för 1997 års taxeringsvärde

    Förarbeten
    Rskr. 1996/97:134
    Ikraftträder
    1997-01-01