Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1984-12-18
Ändring införd
SFS 1984:1052 i lydelse enligt SFS 2017:398
Ikraft
1985-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Till fastighetsskatt skattepliktiga fastigheter är, i den utsträckning som framgår av 3 §, sådana som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhusenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet, industrienhet, elproduktionsenhet eller lantbruksenhet om det på lantbruksenheten finns vad som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhus eller tomtmark för småhus. Från skatteplikt undantas fastighet som året före det kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas inte varit skattepliktig enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Lag (2011:1320).

Prop. 2007/08:27: I första stycket ändras i första meningen ordet ”betecknats” till ”betecknas”. Vid lagens ikraftträdande 1985 var lydelsen ”betecknas”. Lydelsen ändrades till ”betecknats” genom SFS 1992:1593. Någon ändring i sak synes emellertid inte ha varit avsedd. I förarbetena till lagändringen har då gällande lydelse (SFS 1990:652) felaktigt angetts vara ”betecknats” i stället för ”betecknas” (prop. 1992/93:122 s. 27). Genom ...

Prop. 2010/11:166: 6 § och upphävandet av 7 §

Prop. 2008/09:83: Paragrafen innehåller en uppräkning av de typer av fastigheter för vilka statlig fastighetsskatt ska betalas. Genom ändringen omfattas även fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknas som ägarlägenhetsenhet av skatteplikten.

 • RÅ 1994:11:Bestämmande av skatteplikt och skatteunderlag i fråga om fastighetskatt då brutet räkenskapsår tillämpats beträffande fastigheten och denna under året varit föremål för fastighetstaxering, som även innefattat ändring beträffande skattepliktsförhållandena. Taxering till statlig fastighetsskatt år 1989.
 • RÅ 1993:36:Bedömningen av om en fastighet är skattepliktig har vid tillämpning av 1 § andra meningen lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt gjorts fristående från hur fastigheten taxerats vid fastighetstaxeringen.

2 §  Skattskyldig till fastighetsskatt är den som vid ingången av kalenderåret är ägare till fastigheten eller enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som ägare.

[S2]Fastighetsskatt beräknas för kalenderår på grundval av det taxeringsvärde som gäller under kalenderåret. Lag (2007:1417).

 • RÅ 1993:36:Bedömningen av om en fastighet är skattepliktig har vid tillämpning av 1 § andra meningen lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt gjorts fristående från hur fastigheten taxerats vid fastighetstaxeringen.
 • RÅ 2004:72:Nedsättning av statlig fastighetsskatt på grund av att lägenheter inte har kunnat hyras ut har medgetts utan beaktande av den för värdeområdet genomsnittliga vakansgraden. 1997 års taxering.
2 a § Har upphävts genom lag (2007:1417).

3 §  Fastighetsskatten utgör

 1. 1,0 procent av:

[S2]taxeringsvärdet avseende småhusenhet till den del det avser värderingsenhet för småhus som är under uppförande, värderingsenhet för tillhörande tomtmark och värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd,

[S3]bostadsbyggnadsvärdet avseende värderingsenhet för småhus som är under uppförande på lantbruksenhet, tomtmarksvärdet avseende värderingsenhet för tillhörande tomtmark och tomtmarksvärdet avseende tomtmark avsedd för småhus på lantbruksenhet som är obebyggd,

[S4]taxeringsvärdet avseende ägarlägenhetsenhet till den del det avser värderingsenhet för ägarlägenhet som är under uppförande, värderingsenhet för tillhörande tomtmark, värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd eller som hör till ägarlägenhet som inte ingår i samma taxeringsenhet,

 1. 0,4 procent av:

[S5]taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värderingsenhet för bostäder som är under uppförande, värderingsenhet för tillhörande tomtmark, värderingsenhet för tomtmark avsedd för bostäder som är obebyggd eller som hör till bostäder som inte ingår i samma taxeringsenhet samt annan värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd,

 1. 1,0 procent av:

[S6]taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värderingsenhet för lokaler, värderingsenhet för lokaler under uppförande och värderingsenhet avseende tomtmark som hör till dessa lokaler,

 1. 0,5 procent av:

[S7]taxeringsvärdet avseende industrienhet och elproduktionsenhet med undantag för sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vindkraftverk,

 1. 0,2 procent av:

[S8]taxeringsvärdet avseende sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vindkraftverk.

[S9]Om det på en värderingsenhet för tomtmark finns ett eller flera småhus som är uppförda och ett eller flera småhus som är under uppförande, ska tomtmarken anses höra till det eller de småhus som är uppförda.

[S10]För fastighet som avses i 2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska fastighetens andel av taxeringsvärdet på annan samfällighet än sådan som avses i 6 kap. 6 § första stycket nämnda lag räknas in i underlaget för fastighetsskatten om samfälligheten utgör en särskild taxeringsenhet.

[S11]Om fastighetsskatt och fastighetsavgift ska beräknas för skilda delar av fastigheten ska underlaget för beräkningen av fastighetsskatten utgöras av den del av värdet som belöper på respektive fastighetsdel.

[S12]Att skillnaden mellan den fastighetsskatt som i första stycket d föreskrivs för elproduktionsenhet och den fastighetsskatt som enligt första stycket e föreskrivs för sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vindkraftverk kan utgöra stöd av mindre betydelse framgår av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Lag (2017:398).

Prop. 2007/08:27: I första stycket har i punkterna a och b vissa värderingsenheter lyfts ut ur småhusenhet, småhus på lantbruksenhet och bostadsdelen av hyreshusenhet. Dessa värderingsenheter blir i stället föremål för fastighetsavgift enligt den föreslagna nya lagen om kommunal fastighetsavgift. Kvar är värderingsenheter för småhus respektive bostäder som är taxerade som varande under uppförande, värderingsenheter för tomtmark som hör till småhus respektive bostäder som är under uppförande samt tomtmark ...

Prop. 2001/02:43: Ändringarna i paragrafen är följdändringar med anledning av att omräkningsförfarandet avskaffas. Paragrafen föreslås även ändrad i prop. 2001/02:1.

Prop. 2008/09:83: I paragrafen anges med vilken skattesats statlig fastighetsskatt påförs olika skattskyldiga fastigheter. Bestämmelsen i första stycket punkten a kompletteras på så sätt att fastighetsskatten för ägarlägenhet som är under uppförande, värderingsenhet för tillhörande tomtmark, värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd eller som hör till ägarlägenhet som inte ingår i samma taxeringsenhet blir densamma som för småhus i motsvarande situation.

Ägarlägenhet som är taxerad ...

Prop. 2007/08:11: Ändringen i första stycket punkten e, som behandlas i avsnitt 4.9, innebär att procentsatsen varpå skatten beräknas höjs. Vidare ändras sjätte stycket med anledning av att kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse har ersatts av kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av ...

Prop. 2003/04:19: I paragrafens första stycke anges med vilken procentsats fastighetsskatten tas ut för olika typer av taxeringsenheter. Ändringarna i stycket är följdändringar med anledning av dämpningsregeln. Av den nya lydelsen framgår att fastighetsskatten i de fall det leder till en lägre skatt skall beräknas på det dämpade värdet enligt 2 a §. Detta gäller för småhusenheter, småhus med tillhörande tomtmark på lantbruksenheter samt bostadsdelen på hyreshusenheter.

Prop. 2009/10:33: I första stycket utmönstras ur punkt a ”värderingsenhet för tomtmark som hör till småhus som inte ingår i samma taxeringsenhet”. Tomtmark av aktuellt slag förs i stället över till 3 a § lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.

Andra stycket ändras genom att begreppet ”värderingsenhet för småhus” byts ut mot ”småhus”. ...

 • RÅ 2002:44:Nedsättning av statlig fastighetsskatt har inte ansetts kunna medges för sådana utrymmen i byggnad under uppförande som ännu inte färdigställts (I) och inte heller för lägenheter som är avsedda att upplåtas med bostadsrätt (II).
 • RÅ 1994:11:Bestämmande av skatteplikt och skatteunderlag i fråga om fastighetskatt då brutet räkenskapsår tillämpats beträffande fastigheten och denna under året varit föremål för fastighetstaxering, som även innefattat ändring beträffande skattepliktsförhållandena. Taxering till statlig fastighetsskatt år 1989.
 • RÅ 2004:72:Nedsättning av statlig fastighetsskatt på grund av att lägenheter inte har kunnat hyras ut har medgetts utan beaktande av den för värdeområdet genomsnittliga vakansgraden. 1997 års taxering.
 • RÅ 1998:27:Den bestämmelse i 3 § fjärde stycket lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt som medger nedsättning av fastighetsskatt när en för uthyrning avsedd lägenhet inte har kunnat hyras ut har inte ansetts begränsad till vissa slags uthyrningshinder (eldsvåda o.d.). Nedsättning har följaktligen medgetts när en fastighetsägare på grund av bristande efterfrågan på hyresmarknaden inte har lyckats hyra ut vissa lägenheter. Även fråga om beräkning av nedsättningen och om bestämmande av tillämplig skattesats. 1992 och 1993 års taxeringar.
Ändrad: SFS 1990:1383 (om vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1992), 2000:950 (Budgetpropositionen för 2001), 1996:1173 (Budgetproposition för 1997), 2006:3 (Budgetpropositionen för 2006), 1999:1254 (Inkomstskattelagen), 1994:1911 (Omräkningsförfarande vid fastighetstaxeringen, m.m.), 1987:565 (med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88, m.m. (Kompletteringspropositionen)), 1994:1872 (Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.), 2001:835 (Budgetpropositionen för 2002), 1998:526 (1998 års ekonomiska vårproposition), 2010:773 (Vissa fastighets- och stämpelskattefrågor), 2001:1219 (Förenklad fastighetstaxering istället för omräkning m.m.), 2006:1353 (Budgetpropositionen för 2007), 1986:1246 (om bostadspolitiken), 1997:442 (1997 års ekonomiska vårproposition), 1990:652 (om reformerad inkomst- och företagsbeskattning), 1986:1246 (om lindring av församlingsskatt, vissa inkomstskattefrågor, m.m.), 2017:398 (Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen), 2017:396 (Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen), 2017:397 (Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen), 2017:395 (Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen), 1984:1078 (om slopad kommunal taxering av juridiska personer), 1992:1593 (om vissa frågor inför 1994 års allmänna fastighetstaxering, m.m. ), 2006:1008 (Miljövänlig el med vindkraft - åtgärder för ett livskraftigt vindbruk), 2009:106 (Taxering och beskattning av ägarlägenheter), 1993:1525 (Vissa fastighetsskattefrågor, m.m.), 1995:918 (Finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen), 2009:1408 (Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor), 1999:632 (Vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2000, m.m.), 1989:1019 (om inkomstskatten för år 1990, m. m.)
3 a § Har upphävts genom lag (2007:1417).

4 §  Bestämmelserna i denna lag om fastighet som är småhusenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet, industrienhet, elproduktionsenhet eller lantbruksenhet gäller också beträffande del av fastighet, flera fastigheter eller delar av fastigheter som utgör sådan enhet. Lag (2009:106).

Prop. 2008/09:83: Paragrafen syftar till att klargöra att det som sägs om fastighet också gäller bl.a. flera fastigheter som utgör småhusenhet, hyreshusenhet etc. Genom ändringen gäller detta även bestämmelserna om fastighet som är ägarlägenhetsenhet.

5 § har upphävts genom lag (1990:394).
7 § Har upphävts genom lag (2011:1320).

8 §  Fastighetsskatt tillfaller staten. Lag (1984:1078).

9 §  Termer och uttryck i denna lag som används även i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) eller inkomstskattelagen (1999:1229) har samma betydelse och tillämpningsområden som i dessa lagar. Lag (1999:1254).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas första gången vid 1986 års taxering. Ingår fastighet i förvärvskälla för vilken beskattningsåret har börjat före ikraftträdandet skall skatten vid 1986 års taxering påföras med så stor del som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller efter ikraftträdandet och hela beskattningsåret.
  I stället för vad som därom föreskrivs i 3 § första stycket b, f, g, i och k skall procenttalet vid 1986 års taxering utgöra 0,7 och vid 1987 års taxering 1,4. I stället för vad som därom föreskrivs i 3 § första stycket c och e skall procenttalet vid 1986 års taxering utgöra 0,5 och vid 1987 års taxering 1. Lag (1984:1078).
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:18
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1984:1078) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:70
  Omfattning
  nuvarande 2-8 §§ betecknas 3-9 §§; ändr. 1 §, nya 3 §, ikrafttr.best.; ny 2 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1986:493) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1986:1246) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.
  2. De nya bestämmelserna i 3 § första stycket tillämpas första gången vid 1988 års taxering. Äldre bestämmelser i 3 § första stycket gäller i fråga om fastighetsskatt för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:48, Prop. 1986/87:45
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:565) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988 och tillämpas första gången vid 1989 års taxering.
  2. I fråga om fastighetsskatt för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet skall underlaget för beräkningen av fastighetsskatten för hyreshusenheter utgöra hela det taxeringsvärde som åsatts för år 1987. Om taxeringsvärdet sänkts vid 1988 års allmänna fastighetstaxering skall för nämnda bekattningsår underlaget för beräkningen av fastighetsskatten för hyreshusenheter utgöra hela det nya taxeringsvärdet. Lag (1987:1157).
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:150
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1987:1157) om ändring av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1987:565) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:34
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best., övergångsbest. till 1987:565
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1989:1019) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990 och tillämpas första gången vid 1991 års taxering. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fastighetsskatt för beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:50
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Lag (1990:394) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas första gången vid 1991 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1990-06-30

Lag (1990:652) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering. Bestämmelserna i 3 § andra stycket tillämpas dock först vid 1993 års taxering.
  2. Äldre bestämmelser i 3 § första stycket gäller i fråga om fastighetsskatt för beskattningsår som har påbörjats före utgången av år 1990.
  3. I stället för det procenttal som föreskrivs i 3 § första stycket skall, i fråga om småhusenhet samt småhus och tomtmark för småhus på lantbruksenhet med beräknat värdeår före år 1991, procenttalet vid 1992 och 1993 års taxeringar utgöra 1,2.
  4. I stället för vad som följer av 3 § första stycket och punkt 3 skall vid följande års taxeringar endast halv fastighetsskatt utgå i fråga om fastig- heter, bebyggda med byggnader med nedan angivna värdeår, om fastigheterna utgör småhusenhet eller småhus och tomtmark för småhus på lantbruksenhet. Detta gäller dock inte i fråga om sådant småhus som är inrättat till bostad åt minst tre och högst tio familjer och som ingår i lantbruksenhet. Vid beräkningen enligt denna punkt skall vad som anges i 3 § femte stycket ha motsvarande tillämpning:
  Taxeringsår Värdeår
  1992 1986--1990
  1993 1987--1990
  1994 1988--1990
  1995 1989--1990
  1996 1990
  1. I stället för vad som följer av 3 § första stycket skall vid följande års taxeringar fastighetsskatt inte utgå eller endast halv fastighetsskatt utgå för fastigheter, bebyggda med byggnader vilka innehåller bostäder och har nedan angivna värdeår, om fastigheterna utgör hyreshusenhet. Vid denna beräkning skall vad som anges i 3 § femte stycket ha motsvarande tillämpning. Detsamma gäller i fråga om sådant småhus som är inrättat till bostad åt minst tre och högst tio familjer och som ingår i lantbruksenhet:
  Taxeringsår Halv fastighetsskatt Värdeår Ingen fastighetsskatt Värdeår
  1992 1973--1976 1977--1990
  1993 1975--1978 1979--1990
  1994 1977--1980 1981--1990
  1995 1979--1982 1983--1990
  1996 1981--1984 1985--1990
  1997 1983--1986 1987--1990
  1998 1985--1988 1989--1990
  1999 1987--1990
  2000 1989--1990
  Lag (1992:1593).
  1. I stället för vad som följer av 3 § första stycket skall det vid 1998 års taxering inte tas ut fastighetsskatt på bostadsdelen för fastigheter bebyggda med byggnader vilka innehåller bostäder och har värdeår 1991. Om fastighetsskatt skall beräknas enligt olika grunder för skilda delar av fastigheten skall 3 § femte stycket tillämpas. Lag (1996:432).
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:110
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:1383) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering. Vid 1992 års taxering skall dock vad som gäller för småhus enligt 3 § första stycket a och punkt 3 av övergångsbestämmelserna till lagen (1990:652) om ändring i lagen om statlig fastighetsskatt också gälla för hyreshus som är inrättat till bostad åt högst tio familjer och som ingår i lantbruksenhet. För annat hyreshus på lantbruksenhet skall vid 1992 års taxering tillämpas vad som gäller för hyreshus enligt 3 § första stycket b och punkt 5 av nämnda övergångsbestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:47
  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§, övergångsbest. till 1990:652
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:1914) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas från och med 1992 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:43
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:842) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången vid 1994 års taxering. För sådan hyreshusenhet som huvudsakligen består av lokaler och för vars förvärvskälla beskattningsåret har börjat före ikraftträdandet skall skatt vid 1994 års taxering påföras enligt äldre bestämmelser med så stor del som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller före ikraftträdandet och hela beskattningsåret.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:150
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1593) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  2. Vid 1994 års taxering skall, såvitt avser hyreshusenhet, skatteuttaget enligt 3 § första stycket b) i dess äldre lydelse göras på den del av taxeringsvärdet som inte belöper på lokaler med tillhörande tomtmark. Nedsättning av skatteuttaget enligt den äldre lydelsen av 3 § andra stycket och punkt 5 övergångsbestämmelserna skall vid nämnda taxeringsår endast göras på den del av taxeringsvärdet som belöper på hyreshus som avser bostäder med tillhörande tomtmark, om tomtmarken och hyreshuset ingår i samma taxeringsenhet.
  3. För hyreshusenhet som innehåller lokaler och för vars förvärvskälla beskattningsåret har börjat före den 1 januari 1993 skall skatt som avser lokaler med tillhörande tomtmark vid 1994 års taxering påföras enligt äldre bestämmelser med så stor del som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller före den 1 januari 1993 och hela beskattningsåret.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:122, Bet. 1992/93:SkU16
  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§, 4, 5 p övergångsbest. till 1990:652
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1594) om upphävande av lagen (1992:842) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1993:1525) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering. Endast kostnader för om- eller tillbyggnad som nedlagts i fastigheter efter 1992 års utgång beaktas vid tillämpningen av denna lag.
  2. I stället för vad som följer av punkt 5 av övergångsbestämmelserna till lagen (1990:652) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt skall, om ett reduceringsbelopp enligt 3 a § har bestämts för hyreshusenhet, skatten beräknas på sätt som följer av 3 och 3 a §§ om en sådan beräkning leder till lägre fastighetsskatt. Om fastighetsskatt skall beräknas enligt punkt 5 av övergångsbestämmelserna till lagen (1990:652) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt skall ett reduceringsbelopp inte beaktas. Lag (1994:1910).
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:111, Prop. 1993/94:91, Bet. 1993/94:SkU17
  Omfattning
  ändr. 3 §; ny 4 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1560) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:108, Prop. 1993/94:50, Bet. 1993/94:SkU15
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:51) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:122
  Omfattning
  nya 4 § i 1993:1525 betecknas 3 a §; ändr. 2 p övergångsbest. till 1993:1525
  Ikraftträder
  1994-03-02

Lag (1994:1872) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången vid 1997 års taxering.
  2. Äldre bestämmelser i 3 § första stycket gäller i fråga om fastighetsskatt för beskattningsår som har påbörjats före utgången av år 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1910) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången vid 1996 års taxering.
  2. Äldre föreskrifter i 2 § andra stycket tillämpas för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.
  3. Bestämmelserna i 2 § sjätte stycket skall gälla vid 1996 års taxering endast om den skattskyldige yrkar det.
  4. Bestämmelserna i 2 § sjätte stycket skall inte gälla fastigheter som avses i punkterna 4 och 5 av övergångsbestämmelserna till lagen (1990:652) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt vid tillämpning av nämnda punkter i dessa övergångsbestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:150, Prop. 1994/95:53, Bet. 1994/95:SkU13
  Omfattning
  ändr. 2, 3 a §§, 2 p övergångsbest. till 1993:1525
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1911) om ändring i lagen (1994:1872) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången i fråga om 3 § första stycket vid 1997 års taxering och i övrigt vid 1996 års taxering.
  2. I stället för procenttalet 1,7 som föreskrivs i 3 § första stycket skall, i fråga om fastighetsskatt för beskattningsår som har påbörjats före utgången av år 1994, procenttalet utgöra 1,5.
  3. Till den del fastighetsskatt skall beräknas på grundval av taxeringsvärde som bestämts vid fastighetstaxering år 1995 eller tidigare tillämpas inte de nya bestämmelserna om underlaget för fastighetsskatt i 3 § första stycket.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:150, Prop. 1994/95:53, Bet. 1994/95:SkU13
  Omfattning
  ändr. 3 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1994:1872

Lag (1995:918) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas första gången vid 1997 års taxering.
  2. Äldre bestämmelser i 3 § första stycket gäller i fråga om fastighetsskatt för beskattningsår som har påbörjats före utgången av juni 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:439, Prop. 1994/95:203, Bet. 1994/95:SkU28
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:432) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:228, Prop. 1995/96:101, Bet. 1995/96:BoU10
  Omfattning
  ny 6 p övergångsbest. till 1990:652
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1173) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första gången vid 1998 års taxering.
  2. Har beskattningsåret påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre regler för den delen av beskattningsåret som infaller före ikraftträdandet. Lag (1996:1173).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:53, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:FiU1
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1402) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första gången vid 1998 års taxering. Äldre bestämmelser tillämpas dock för räkenskapsår hos handelsbolaget eller den europeiska ekonomiska intressegrupperingen som har påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:70, Prop. 1996/97:12, Bet. 1996/97:SkU7
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:442) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.
  2. Har beskattningsåret påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre regler för den del av beskattningsåret som infaller före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:529) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1998:526) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser bestämmelserna i 3 § första stycket punkten a och punkten b, den 1 augusti 1998, och i övrigt den 1 januari 1999.
 2. Bestämmelserna i 3 § första stycket punkten a och punkten b tillämpas första gången vid 1999 års taxering. Har beskattningsåret påbörjats före den 1 januari 1998 tillämpas äldre regler för den del av beskattningsåret som infaller före denna tidpunkt.
 3. Bestämmelserna i övrigt tillämpas första gången vid 2000 års taxering. Har beskattningsåret påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre regler för den del av beskattningsåret som infaller före ikraftträdandet.
 4. I stället för det procenttal som föreskrivs i 3 § första stycket punkten b skall procenttalet vid 2000 års taxering utgöra 1,3. Har beskattningsåret påbörjats före den 1 januari 1999 tillämpas äldre regler för den del av beskattningsåret som infaller före denna tidpunkt. Lag (1998:1478).
 5. I stället för det procenttal som föreskrivs i 3 § första stycket b skall procenttalet vid 2001 års taxering utgöra 1,2. På bostadsdelen för fastighet som utgör hyreshusenhet och som har värdeår 1989 eller 1990 skall endast halv fastighetsskatt utgå vid 2001 års taxering. Om fastighetsskatt skall beräknas enligt olika grunder för skilda delar av fastigheten skall 3 § femte stycket tillämpas. Lag (1999:995).
Förarbeten
Rskr. 1997/98:318, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU20
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1998-08-01

Lag (1998:1478) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Rskr. 1998/99:38, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:FiU1
Omfattning
ny 4 p övergångsbest. till 1998:526
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:632) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999 och tillämpas första gången vid 2001 års taxering. Äldre bestämmelser gäller för den del av beskattningsåret som infaller före utgången av år 1999.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:255, Prop. 1998/99:109, Bet. 1998/99:SkU22
Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:636) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Rskr. 1998/99:256, Prop. 1998/99:100, Bet. 1998/99:FiU20
Omfattning
ny 5 p övergångsbest. till 1998:526
Ikraftträder
1999-08-01

Lag (1999:995) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:28, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:FiU1
Omfattning
ändr. 5 p övergångsbest. till 1998:526
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1254) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 1, 3, 9 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:950) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering. För den del av beskattningsåret som infaller före utgången av år 2000 tillämpas de procenttal som gäller vid 2001 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:36, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:FiU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:835) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 31 december 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering. För den del av beskattningsåret som infaller före utgången av år 2000 tillämpas de procenttal som gäller vid 2001 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:34, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:FiU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-12-31

Lag (2001:1219) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2006 års taxering. Till den del fastighetsskatt skall beräknas på grundval av taxeringsvärde som bestämts vid fastighetstaxering år 2004 eller tidigare tillämpas inte den nya lydelsen.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:121, Prop. 2001/02:43, Bet. 2001/02:SkU11
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2003:1203) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 31 december 2003 och tillämpas första gången vid 2004 års taxering såvitt avser småhusenheter, vid 2005 års taxering såvitt avser hyreshusenheter och vid 2006 års taxering såvitt avser lantbruksenheter.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:119, Prop. 2003/04:19, Bet. 2003/04:SkU11
Omfattning
ändr. 3, 3 a §; ny 2 a §
Ikraftträder
2003-12-31

Lag (2006:3) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången vid 2007 års taxering.
 2. Har beskattningsåret påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre regler för den del av beskattningsåret som infaller före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:34, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:FiU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:1008) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången vid 2008 års taxering.
 2. Har beskattningsåret påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre regler för den del av beskattningsåret som infaller före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:362, Prop. 2005/06:143, Bet. 2005/06:NU21
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:1353) om ändring i lagen (2006:1008) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Rskr. 2006/07:9, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:FiU1
Omfattning
ändr. 3 § i 2006:1008

Lag (2007:1417) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om fastighetsskatt som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:90, , Bet. 2007/08:SkU10
Omfattning
upph. 2 a, 3 a §§; ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2009:106) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009 och tillämpas första gången vid 2010 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:171, Prop. 2008/09:83, Bet. 2008/09:SkU21
Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
2009-05-01

Lag (2009:1408) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid 2011 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:108, Prop. 2009/10:33, Bet. 2009/10:SkU15
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:773) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:369, Prop. 2009/10:206, Bet. 2009/10:SkU48
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1320) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Den nya lydelsen av 1 § tillämpas vid beslut om slutlig skatt för beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Den nya lydelsen tillämpas även vid beslut om slutlig skatt för förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och för förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
upph. 7 §; ändr. 1, 6 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2017:395) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
 2. Lagen tillämpas första gången på fastighetsskatt för kalenderåret 2017.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:268, Prop. 2016/17:142, Bet. 2016/17:SkU31
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2017:396) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Lagen tillämpas första gången på fastighetsskatt för kalenderåret 2018.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:268, Prop. 2016/17:142, Bet. 2016/17:SkU31
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:397) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Lagen tillämpas första gången på fastighetsskatt för kalenderåret 2019.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:268, Prop. 2016/17:142, Bet. 2016/17:SkU31
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2017:398) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
 2. Lagen tillämpas första gången på fastighetsskatt för kalenderåret 2020.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:268, Prop. 2016/17:142, Bet. 2016/17:SkU31
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2020-01-01