Upphävd författning

Lag (1996:339) om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-05-09
Ändring införd
SFS 1996:339
Ikraft
1996-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna lag ges bestämmelser om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning.

[S2]Utbildningen kan anordnas av statliga universitet och högskolor, kommuner, landsting och enskilda utbildningsanordnare. Utbildningsanordnarna får anordna utbildningen själva eller i samverkan med andra.

[S3]Utbildningen anordnas med särskilt statsbidrag, som fördelas efter ansökan.

2 §  Utbildningen skall ge sådana fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att självständigt och i arbetslag utföra kvalificerade uppgifter i en modernt organiserad produktion av varor eller tjänster. Utbildningen skall präglas av såväl ämnesteoretiskt djup som en stark arbetsplatsintegrering.

3 §  Utbildningen skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

4 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om organisationen av utbildningen hos kommuner och landsting samt om deras befattning i övrigt med utbildningen.

5 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att enskilda utbildningsanordnare kan ges i uppgift att utfärda utbildningsbevis och examensbevis efter genomförd utbildning.

6 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om försöksverksamheten.

Ändringar

Lag (1996:339) om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning

Förarbeten
Rskr. 1995/96:224, Prop. 1995/96:145, Bet. 1995/96:UbU8
Ikraftträder
1996-06-01

Ändring, SFS 2001:239

Omfattning
upph.