Inaktuell version

Förordning (1996:372) om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-05-15
Ändring införd
SFS 1996:372 i lydelse enligt SFS 2001:245
Ikraft
1996-06-15
Tidsbegränsad
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Statligt stöd får lämnas för försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning enligt bestämmelserna i lagen (1996:339) om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning och bestämmelserna i denna förordning.

2 §  För en utbildning som avses i denna förordning får statsbidrag lämnas till kommuner, landsting eller enskilda utbildningsanordnare och särskilda medel lämnas till statliga universitet och högskolor eller andra statliga utbildningsanordnare.

[S2]Statsbidrag och särskilda medel lämnas i mån av tillgång på medel och får inte lämnas för en sådan del av en utbildning för vilken statsbidrag eller särskilda medel lämnas i någon annan ordning.

[S3]Med högskola avses i denna förordning dels universitet och högskolor med statligt, kommunalt eller landstingskommunalt huvudmannaskap, dels enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

3 §  Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning beslutar om statsbidrag eller särskilda medel efter ansökan av den som enligt 4 § är ansvarig utbildningsanordnare.

Ansvarig utbildningsanordnare

4 §  Om en utbildning anordnas av flera utbildningsanordnare i samverkan, skall alltid en av dem vara ansvarig för utbildningen (ansvarig utbildningsanordnare).

Utbildningen

5 §  Utbildningen skall bestå av dels teoretisk undervisning, dels lärande i arbete på en arbetsplats. En tredjedel av utbildningstiden skall utgöras av lärande i arbete. Kommittén får om särskilda skäl motiverar det medge att tiden för lärande i arbete skall omfatta något mer eller något mindre än en tredjedel av utbildningstiden.

6 §  Omfattningen av utbildningen anges enligt ett poängsystem, där varje poäng motsvarar heltidsstudier under en vecka.

7 §  En kvalificerad yrkesutbildning får avslutas med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen om utbildningen omfattar sammanlagt 80 poäng och den studerande har fullgjort vad som krävs för att bli godkänd på alla moment i utbildningen.

8 §  Som allmänna mål för en kvalificerad yrkesutbildningsexamen gäller vad som anges i 2 § lagen (1996:339) om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning.

[S2]Därutöver gäller de särskilda mål och krav som enligt 19 § 8 skall fastställas för en examen.

9 §  En studerande som uppfyller kraven för en kvalificerad yrkesutbildningsexamen skall på begäran få ett examensbevis. I ett sådant bevis skall utbildningens inriktning anges.

[S2]En studerande som fullgjort en utbildning som inte leder fram till en examen skall på begäran få ett utbildningsbevis.

10 §  Lärarna inom försöksverksamheten skall ha den teoretiska utbildning och den erfarenhet från arbetslivet som behövs för att säkerställa en hög kvalitet i utbildningen.

11 §  De studerande skall ges möjlighet till insyn i verksamheten och tillfälle att påverka utbildningens uppläggning och genomförande.

12 §  Utbildningen skall vara avgiftsfri för den studerande.

[S2]Utbildningen skall vara öppen för sökande från hela landet.

Tillträde till utbildningen

Behörighet

13 §  Till utbildningen får endast sådana sökande antas som vid utbildningens början uppfyller kraven i 14 och 15 §§.

14 §  För tillträde till en utbildning krävs att sökanden har fullföljt ett nationellt program i gymnasieskolan eller har motsvarande svensk eller utländsk utbildning eller genom annan verksamhet har förvärvat motsvarande kunskaper.

15 §  För tillträde till en utbildning får ställas upp krav på särskilda förkunskaper. Sådana krav skall vara relevanta för den aktuella utbildningen och får avse

 1. kunskaper i ämne i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper,
 2. krav på yrkeserfarenhet som kan vara av betydelse för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som utbildningen förbereder för.

Urval

16 §  Om antalet platser inom en kvalificerad yrkesutbildning är mindre än antalet behöriga sökande, får urval göras. Därvid skall hänsyn tas till den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen.

17 §  Vid urvalet får en eller flera av följande urvalsgrunder användas: betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

Utbildningsplan

18 §  För varje utbildning skall det finnas en utbildningsplan som fastställs av kommittén.

19 §  I utbildningsplanen skall anges

 1. den ansvariga utbildningsanordnaren och övriga utbildningsanordnare,
 2. utbildningens mål och de huvudmoment som ingår i utbildningen,
 3. utbildningens omfattning, huvudsakliga uppläggning och organisation,
 4. inriktning, organisation och omfattning av det lärande i arbete som ingår i utbildningen,
 5. kompetenskrav på den undervisande personalen,
 6. de krav på förkunskaper och andra villkor som gäller för att få börja på utbildningen samt de urvalsgrunder som skall användas,
 7. de principer för betygssättning och former för kunskapskontroll som skall tillämpas, samt
 8. om utbildningen kan avslutas med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen, dess inriktning samt de särskilda mål och krav som skall gälla för denna examen.

[S2]I planen skall också anges om den högskola som är representerad i den ledningsgrupp som avses i 21 § bedömer att ett eller flera moment som ingår i utbildningen får tillgodoräknas vid denna högskola.

Studiestöd

20 §  Den som går igenom en utbildning enligt denna förordning kan enligt bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) få studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395). Förordning (2001:245).

Ledningsgrupp för utbildningen

21 §  Hos den ansvariga utbildningsanordnaren skall det finnas en ledningsgrupp för utbildningen under den tid utbildningen bedrivs. Om en utbildningsanordnare är ansvarig för flera utbildningar får ledningsgruppen vara gemensam för dessa.

22 §  Ledningsgruppen för utbildningen skall

 1. se till att utbildningen genomförs enligt bestämmelserna i lagen (1996:339) om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning, bestämmelserna i denna förordning och i enlighet med beslut av kommittén,
 2. anta studerande till utbildningen och
 3. utfärda utbildnings- och examensbevis efter genomförd utbildning.

23 §  Ledningsgruppen skall bestå av

 1. företrädare för de delar av arbetslivet som berörs av utbildningen,
 2. minst en företrädare för en högskola och
 3. minst en företrädare för den kommunala vuxenutbildningen.

[S2]Den ansvariga utbildningsanordnaren får utse ledamöter utöver dem som anges i första stycket. Flertalet av ledamöterna i ledningsgruppen skall dock vara företrädare för arbetslivet.

[S3]Minst en företrädare för de studerande skall ha närvaro- och yttranderätt vid ledningsgruppens sammanträden.

24 §  Om en kommun eller ett landsting är ansvarig utbildningsanordnare, skall den nämnd som fullmäktige utser uppdra åt en ledningsgrupp att under nämnden sköta de uppgifter som anges i 22 §. Nämnden får helt eller delvis återkalla uppdraget, om det finns särskilda skäl för det.

Statsbidrag och särskilda medel

25 §  Kommittén skall vid sin fördelning av statsbidrag eller särskilda medel särskilt beakta om en utbildning

 1. efterfrågas av arbetslivet och bedöms ha goda förutsättningar att bli genomförd med en hög kvalitet,
 2. genomförs av en högskola och en kommun och eventuellt någon annan i samverkan och
 3. bidrar till att bryta traditioner i fråga om könsbundna utbildnings- och yrkesval.

26 §  Beslutet om statsbidrag eller särskilda medel skall innehålla uppgifter om belopp, antal utbildningsplatser och utbildningens lokalisering och dimensionering.

27 §  Statsbidrag och särskilda medel betalas ut av Kammarkollegiet till den ansvariga utbildningsanordnaren.

28 §  Statsbidrag får återkrävas om den ansvariga utbildningsanordnaren eller någon annan som deltar i anordnandet av utbildningen i väsentlig mån åsidosätter någon bestämmelse eller något villkor som gäller för bidraget.

Tillsyn m.m.

29 §  Kommittén skall svara för tillsyn och uppföljning av de utbildningar som bedrivs med stöd av statsbidrag eller särskilda medel enligt bestämmelserna i denna förordning.

30 §  De utbildningsanordnare som deltar i anordnandet av en utbildning är skyldiga att utvärdera verksamheten och att medverka i den uppföljning och utvärdering av utbildningen som initieras av kommittén. De skall till kommittén eller den som kommittén bestämmer lämna de uppgifter som kommittén begär.

Överklagande

31 §  Beslut av kommittén enligt denna förordning får inte överklagas.

32 §  Beslut av den ansvariga utbildningsanordnaren om avslag på en studerandes begäran att få examensbevis eller utbildningsbevis får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Ändringar

Förordning (1996:372) om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning

  Ikraftträder
  1996-06-15

Förordning (2001:245) om ändring i förordningen (1996:372) om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2001-07-01